Αποφάσεις Ολομέλειας: Αναβολή μεταρρύθμισης δικαιοσύνης, έγκριση προϋπ. ύψους €172 εκατ., αναπομπή ΑΠΕ και εταιρικό τέλος

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/06/2022, ανέβαλε τη ψήφιση του νομοσχεδίου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της δομής και της λειτουργίας των δικαστηρίων με την επαναλειτουργία των δύο ανωτάτων δικαστηρίων που προβλέπονται στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας, ήτοι του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την απονομή στα δύο αυτά δικαστήρια πρόσθετης δικαιοδοσίας τρίτου βαθμού, καθώς και με την ίδρυση και λειτουργία Εφετείου για την εκδίκαση των εφέσεων.

Επιπρόσθετα, υπερψηφίστηκε η έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €171.852.323 και χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2022 είναι ανεπαρκής.

Επίσης, έγινε αποδεχτεί η αναπομπή για επανεξέταση των νομοσχεδίων που αφορούν στην προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υπερψηφίστηκαν τα νέα τροποποιημένα κείμενα των εν λόγω νομοσχεδίων.

Τέλος, υπερψηφίστηκε υπό τη μορφή του κατεπείγοντος πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου ώστε να παραταθεί, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, η προθεσμία καταβολής από τις εγγεγραμμένες εταιρείες του ετήσιου τέλους για το έτος 2022.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου η ψήφιση των οποίων αναβλήθηκε:

Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της δομής και της λειτουργίας των δικαστηρίων με την επαναλειτουργία των δύο ανωτάτων δικαστηρίων που προβλέπονται στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας, ήτοι του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την απονομή στα δύο αυτά δικαστήρια πρόσθετης δικαιοδοσίας τρίτου βαθμού, καθώς και με την ίδρυση και λειτουργία Εφετείου για την εκδίκαση των εφέσεων, ρύθμιση η οποία προτείνεται με τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».

Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα στις 07/07/2022.

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση της πιο πάνω πρότασης νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμου, ώστε να αρθεί η απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων προαγωγής στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η αναβολή έγινε ενόψει κατάθεσης κυβερνητικού νομοσχεδίου  μέσω του οποίου καταργείται ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2013.

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση των πιο πάνω προτάσεων νόμου σκοπός των οποίων είναι να θεσπισθεί το ιδιώνυμο αδίκημα της γυναικοκτονίας, το οποίο να επισύρει την ποινή της φυλάκισης διά βίου.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2022

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €171.852.323 και χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2022 είναι ανεπαρκής.

Οι πρόσθετες αυτές δαπάνες αφορούν την παράταση εφαρμογής σειράς μέτρων κατά του κορωνοϊού τους πρώτους μήνες του 2022 και έκτακτες δαπάνες συνεπεία του πολέμου στην Ουκρανία. Ακόμα, αφορούν κάλυψη πρόσθετων αναγκών για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης, πρόληψης πυρκαγιών, για κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας, αθλητισμού καθώς και άλλων αιτημάτων. Προέκυψε επίσης ανάγκη για τροποποίηση του άρθρου 16 του Νόμου του Προϋπολογισμού καθώς και η δημιουργία / κατάργηση / μετονομασία θέσεων.

Οι σημαντικότερες δαπάνες που αναφέρονται στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό αφορούν: Ειδικές Ανεξάρτητες Υπηρεσίες  – €6,4 εκ., Αμυντική Θωράκιση – €52,8 εκ., Αγορά Ύδατος – €36 εκ. και ΟΕΔΑ – €2 εκ., Επίδομα Συνταξιούχων με Θητεία Κατά την Τουρκική Εισβολή – €2,6 εκ. και Κοινωνική Σύνταξη €2,98 εκ. περίπου.

Ο Ολομέλεια ενέκρινε προφορικά τροπολογία του ΑΚΕΛ με 29 ψήφους υπέρ και 18 κατά για σταύρωμα κονδυλίου που αφορά το ίδρυμα Γεώργιου Γρίβα Διγενή.

Η Ολομέλεια απέρριψε οριακά τροπολογία του ΔΗΚΟ για διαγραφή των αναφορών σε Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Βοηθό Γενικό Ελεγκτή και Βοηθό Γενικό Λογιστή, δεδομένου ότι για το θέμα της μετονομασίας των πιο πάνω θέσεων αξιωματούχων εκκρεμεί σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Υπερ ψήφισαν 23, εναντίον 24 ενώ υπήρξε και μια αποχή.

Απορρίφθηκε επίσης τροπολογία του ΑΚΕΛ για δέσμευση του κονδυλίου που αφορά στην παραχώρηση πιστώσεων στην υπό ίδρυση κρατική επιχείρηση Partnership Cyprus (PCy), για την εξασφάλιση μετοχικού κεφαλαίου. Υπέρ ψήφισαν 21 βουλευτές και εναντίον 28.

Εγκρίθηκε επίσης τροπολογία του ΑΚΕΛ για δέσμευση του κονδυλίου ύψους €5.800.000 που αφορά στην παραχώρηση πιστώσεων για σκοπούς αποπληρωμής του δανείου των λιμενεργατών έναντι των μειώσεων των τελών χρέωσης στο Λιμάνι Λεμεσού. Υπερ ψήφισαν 31 βουλευτές και εναντίον 18.

Απουσία κονδυλίων και κτηνοτρόφους και κέντρα αναψυχής

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς ανέφερε ότι στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό δεν υπάρχουν εκείνα τα κονδύλια που θα έπρεπε έτσι ώστε το κράτος να στηρίξει την πραγματική οικονομία και την κοινωνία και επαγγελματικές ομάδες οι οποίες έχουν κτυπηθεί αλύπητα από την κρίση, όπως τα κέντρα αναψυχής, επαγγελματίες του χώρου του πολιτισμού.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε ότι απουσιάζουν τα επιπρόσθετα 3 εκατ. που υποσχέθηκε η Κυβέρνηση στους κτηνοτρόφους, ενώ αυξάνεται το κονδύλια για τους ασυνόδευτους ανήλικους που όπως είπε, ούτε ασυνόδευτοι είναι ούτε ανήλικοι. Εξέφρασε ικανοποίηση που συμπεριλήφθηκε το κονδύλι για το ίδρυμα Γεώργιου Γρίβα Διγενή στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους ανέφερε ότι περίμεναν επιπρόσθετο ποσό για στήριξη του πρωτογενούς τομέα τόσο για γεωργοκτηνοτροφία όσο και για αλιεία. Όσον αφορά τα 36 εκ. ευρώ για αγορά ύδατος είπε ότι είναι το κόστος που καλείται να πληρώσει το δημόσιο σε εταιρείες αφαλάτωσης λόγω της αύξησης της τιμής ενέργειας και διερωτήθηκε γιατί το Τμήμα Υδάτων δεν διευθέτησε αυτές οι εταιρείες να αγοράζουν ενέργεια από ΑΠΕ και όχι από την ΑΗΚ.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης εξέφρασε απογοήτευση για τη μη στήριξη ομάδων που η Κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει. Για τα κέντρα αναψυχής συγκεκριμένα είπε ότι ακόμα δεν έχει δοθεί λογική εξήγηση από τον Υπουργό Οικονομικών γιατί δεν αποζημιώνονται. Το ίδιο ανέφερε και για τους ανθρώπους του πολιτισμού. Ζήτησε επίσης αποζημίωση για τη φυσική καταστροφή που υπέστησαν ψαράδες στο λιμάνι του Κάτων Πύργου.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου χαιρέτισε ότι περίπου του ήμισυ του προϋπολογισμού αφορά δαπάνες αμυντικές θωράκισης. Παράλληλα είπε ότι τάξεις του πληθυσμού και επιχειρηματίες όπως τα κέντρα αναψυχής, παρά τις υποσχέσεις που έλαβαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ακόμα αναμένουν να πάρουν περίπου 1 εκ. ευρώ και το Υπουργείο Οικονομικών «σφυρίζει αδιάφορα». Είπε επίσης ότι θα υπερψηφίσουν τη δεύτερη τροπολογία του ΑΚΕΛ.

Αντιπαράθεση για τους βοηθούς των ανεξάρτητων αξιωματούχων

Όσον αφορά την τροπολογία του ΔΗΚΟ για τους βοηθούς των ανεξάρτητων θεσμών Γενικού Εισαγγελέα, Γενικού Ελεγκτή η κα. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι ενόσω εκκρεμεί διαφορά ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για την οποία καλείται να αποφασίσει, η οποιαδήποτε αλλαγή από τι ισχύει σήμερα δεν είναι ορθή.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης εξέφρασε ικανοποίηση γιατί το μεγαλύτερο με διαφορά κονδύλι αφορά στη αμυντική θωράκιση. Όσον αφορά την τροπολογία του ΔΗΚΟ για την ονομασία των Βοηθών των ανεξαρτήτων αξιωματούχων, ανέφερε ότι ο ίδιος αποδέχτηκε τη γνωμάτευση του τότε Γενικού Εισαγγελέα το 2014 Κώστα Κληρίδη περί Βοηθού του Γενικού Εισαγγελέα. Σήμερα όπως είπε που υπάρχει μια νέα γνωμάτευση από τον νυν Γενικό Εισαγγελέα θα πρέπει να γίνει και σήμερα σεβαστή. Πρόσθεσε ότι επί της ουσίας δεν εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος χαιρέτισε με τη σειρά του ότι το 30% του συμπληρωματικού προϋπολογισμού αφορά εξοπλιστικά προγράμματα της ΕΦ, αναφέροντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σοβαρά βήματα αναβάθμισης του εξοπλισμού και της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΦ.  Απαντώντας στον κ. Γεωργιάδη είπε ότι υπάρχουν γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα για παρανομίες και παρατυπίες που δεν έχουν υλοποιηθεί και εφαρμοστεί.

Ο κ. Τρυφωνίδης ανέφερε ότι οφείλουμε να εφαρμόζουμε τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για το θέμα.

Η Βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου ζήτησε από τον κ. Γεωργιάδη να μην είναι επιλεκτικός ως προς το ποιου εισαγγελέα υιοθετεί τις γνωματεύσεις. Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη, ανέφερε, «μου δίδαξε να αμφισβητώ την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα ιδιαίτερα αν είναι πρώην Υπουργός της Κυβέρνησης Αναστασιάδη». Είπε ότι το 2015 ο ΔΗΣΥ αμφισβητούσε και υπέσκαπτε τον Κώστα Κληρίδη και είπαν να αποφασίσουν τα δικαστήρια.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η κα. Χαραλαμπίδου είναι «ανεπίδεκτη μαθήσεως» και ότι ο ίδιος παρά την άποψη που είχε ως Υπουργός της Κυβέρνησης, αμέσως υποχρεωτικά υιοθέτησε την γνωμάτευση και την εφάρμοσε τροποποιώντας τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι δεν χρειαζόταν να υποσκάψουν τον Κώστας Κληρίδης, επειδή «υποσκαπτόταν από μόνος του». Σε καμιά χώρα του κόσμου, είπε, Γενικός Εισαγγελέας δεν σκέφτηκε να ζητήσει άρση ασυλίας βουλευτή για αδίκημα που πληρώνεται με πρόστιμο και μάλιστα για τροχαία παράβαση.

Είπε επίσης ότι στους προϋπολογισμούς του 2015 για πρώτη φορά επιχειρήθηκε να μπει η διαφορά του Γενικού Εισαγγελέα με τον Βοηθό. Υπάρχει κανείς, διερωτήθηκε, που αντιλαμβάνεται τη λέξη Βοηθός Εισαγγελέα ως «βοηθός τύπου μπάτλερ» που στερείται εξουσιών. Μίλησε για νοοτροπίες που θυμίζουν «μικρά βασίλεια».

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου είπε ότι η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα έχει την αξία μιας νομικής συμβουλής και πέραν αυτού τίποτε. Δεν μπορεί κανείς να υιοθετεί ούτε να απορρίπτει τις γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα. Πρόσθεσε ότι το σύνταγμα αναφέρεται σε Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και όχι βοηθό Γενικού Εισαγγελέα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης κάλεσε το σώμα να υπερψηφίσει την τροπολογία του ΔΗΚΟ για να μην υπάρξει συνταγματική εκτροπή.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης είπε ότι το θέμα πρέπει να επιληφθεί το δικαστήριο και ότι είναι ό,τι χειρότερο να παρεμβαίνει η Βουλή με έναν συμπληρωματικό προϋπολογισμό.

Τροπολογία ΑΚΕΛ για σταύρωμα κονδυλίου για το ίδρυμα Γρίβα Διγενή

Ο κ. Λουκαΐδης ζήτησε επίσης να μπει προφορική τροπολογία για δέσμευση του κονδυλίου ύψους περίπου 43 χιλιάδων ευρώ για το μουσείο ΕΟΚΑ και το μνημείο Γρίβα Διγενή, αναφέροντας ότι η Κυβέρνηση επιχείρησε να παραπλανήσει αποφεύγοντας στο κείμενο του προϋπολογισμού τις αναφορές στο ίδρυμα Γεωργίου Γρίβα Διγενή, τον οποίο χαρακτήρισε «ολετήρα και καταστροφέα της Κύπρου».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης είπε ότι δεν μπορεί να κατατεθεί τροπολογία από τη στιγμή που άρχισε συζήτηση του θέματος. Επέκρινε επίσης τους χαρακτηρισμούς περί ολετήρα και καταστροφέα της Κύπρου αναφέροντας ότι η γκεμπελική προπαγάνδα του ΑΚΕΛ πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει.

Ο κ. Λουκαΐδης είπε ότι το θράσος έχει ξεπεράσει κάθε όριο με το να τους αποδίδεται γκεμπελισμός και αντέτεινε ότι η ιστορία έχει καταγράψει τα δεδομένα.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος συμφώνησε με το αίτημα για προφορική τροπολογία παρόλο που όπως είπε είναι μια παράδοξη διαδικασία. Ωστόσο αναφέρθηκε και σε παραδοξότητα της εκτελεστικής εξουσίας που άλλαξαν τον λεκτικό σε άρθρο που ήδη απορρίφθηκε από τη Βουλή και δεν υπήρξε κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου είπε ότι ο κ. Λουκαΐδης νομίζει ότι μιλά στην κατασκήνωση της ΕΔΟΝ και όχι στη Βουλή. Εμείς, πρόσθεσε, σεβόμαστε απόλυτα την εποποιΐα της ΕΟΚΑ 55-59 της οποία ο Γεωργιος Γρίβας Διγενής ήταν αρχηγός. Αυτό το σώμα, ανέφερε, αποφάσισε να κηρύξει τον Διγενή άξιο τέκνο της πατρίδας.

Ο Προεδρεύων της Βουλής Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ απελευθέρωσε την Κύπρο, είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς τους ανθρώπους, ωστόσο είπε ότι η μετέπειτα πορεία του Διγενή οδήγησε σε καταστροφή της Κύπρου.

Ο κ. Παντελίδης είπε ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ είναι τόσο θρυλικός και σημαντικός ώστε δεν θα πρέπει η Κυβέρνηση να τον μειώνει με «αλχημείες περιγραφικές» σε ένα κείμενο συμπληρωματικού προϋπολογισμού και πρέπει να έχει το θάρρος και την τόλμη να ζητά αυτό που θέλει.

Η Βουλεύτρια των Οικολόγων Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι τα ύστερα τιμούν τα πρώτα και όχι τα πρώτα τα ύστερα. Το ύστερα, ανέφερε, είναι μια διχοτομημένη χώρα. Κάποιοι, πρόσθεσε, χάθηκαν επειδή κάποιοι άλλοι είχαν πολύ μεγάλες ιδέες για τη δική τους εθνικοφροσύνη.

Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι το ΑΚΕΛ πολέμησε τον Διγενή με το ίδιο μένος από τα πρώτα βήματά του στον αγώνα της ΕΟΚΑ, ότι ο Γρίβας πέθανε έξι μήνες πριν το πραξικόπημα και ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί η συνεισφορά και των δύο ηγετών του αγώνα της ΕΟΚΑ.

Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022

Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022

Η Ολομέλεια αποδέχτηκε την αναπομπή για επανεξέταση των νομοσχεδίων που αφορούν στην προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υπερψήφισε τα νέα τροποποιημένα κείμενα των εν λόγω νομοσχεδίων.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε ότι για τον δεύτερο νόμο που αναπέμφθηκε γίνεται αποδεκτή η αναπομπή αλλάζοντας ουσιαστικά δύο σημεία, «στον νόμο υπάρχουν δύο μέλη και γίνονται τρία και γίνεται και μια διόρθωση ως προς την ευχέρεια που δίνεται στον Υπουργό να διορίζει εφόσον οι εκπρόσωποι των καταναλωτών δεν αποφασίζουν». Η Ολομέλεια έκανε ομόφωνα αποδεκτή την αναπομπή.

Σε ό,τι αφορά τον τρίτο νόμο που αναπέμφθηκε ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι γίνεται μερικώς αποδεκτή και πρόσθεσε ότι «δεν γίνονται αποδεκτά δύο θέματα, το πρώτον τα φωτοβολταϊκά στις οροφές που παραμένει όπως η Επιτροπή το έχει αποφασίσει – δεν αποδεχόμαστε τα επιχειρήματα της εκτελεστικής εξουσίας – και το δεύτερο αφορά την διαδικασία έκδοσης άδειας του one stop shop και εδώ πάλι δεν κάνουμε αποδεκτές τις αλλαγές της εκτελεστικής εξουσίας».

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022

Η Ολομέλεια υπερψήφισε υπό τη μορφή του κατεπείγοντος την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου ώστε να παραταθεί, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, η προθεσμία καταβολής από τις εγγεγραμμένες εταιρείες του ετήσιου τέλους για το έτος 2022.

Τη σχετική πρόταση νόμου υπέβαλε ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου. Υπέρ ψήφισαν 32 Βουλευτές/Βουλεύτριες και εναντίον ένας.

Όπως εξήγησε ο κ. Λεωνίδου η σχετική προθεσμία έληγε κανονικά στις 30 Ιουνίου, δηλαδή σήμερα και προτείνεται η παράταση της προθεσμίας πληρωμής του τέλους, ώστε να μην έχουν κυρώσεις όσοι δεν το έχουν πληρώσει. Υπενθύμισε ότι θέση του ΔΗΚΟ αλλά και άλλων κομμάτων είναι ότι το τέλος αυτό πρέπει να καταργηθεί.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας, ο οποίος προήδρευε της Ολομέλειας είπε ότι υπάρχει σχετική πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ για κατάργηση του τέλους και αναμένεται η εξέτασή της στην αρμόδια Επιτροπή, αφού όπως είπε το τέλος είναι πραγματικά τιμωρητικό.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης) Κανονισμοί του 2022

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στον τομέα της διασυνοριακής τιμολόγησης, οι οποίες περιλαμβάνονται στο «Σχέδιο Δράσης κατά της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών [Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)]» του εν λόγω οργανισμού.

Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 4 648/2012» και εισαγωγή προνοιών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας.

Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμου, ώστε να διασαφηνιστεί ότι η εξουσία του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για παροχή εξαίρεσης από την υποχρεωτική φοίτηση παιδιού για ειδικούς και σοβαρούς λόγους δεν αφορά τη μείωση της ηλικίας εισδοχής στην προδημοτική τάξη και στο δημοτικό σχολείο.

Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο κατά τρόπον ώστε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου να επιτυγχάνει καλύτερα τους στόχους του.

Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) Κανονισμών και εκσυγχρονισμός των προνοιών τους, ώστε να συνάδουν με τα νέα δεδομένα όσον αφορά την παραχώρηση υποτροφιών.

Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/1927 της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για σπόρους προς σπορά υβριδίων σίτου που παράγονται με κυτταροπλασματική αρρενοστειρότητα».

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η ορθότερη εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσίας με τα άρθρα 5(4), 7(6), 7(7), 8(3), 9 και 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος είπε ότι σύμφωνα με το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης η ανανέωση έκδοσης άδειας για μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης αντί κάθε πέντε χρόνια θα γίνεται κάθε δέκα χρόνια. «Εμείς διαφωνούμε με αυτό και θεωρούμε ότι οι έλεγχοι σε αυτές τις μονάδες θα πρέπει να γίνονται κάθε πέντε χρόνια» είπε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης είπε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται εντατικά αλλά πρόσθεσε ότι εδώ μιλούμε για αδειοδότηση των μονάδων και όχι για τον έλεγχο.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου επεσήμανε ότι ο υπ’αριθμόν ένα κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη είναι η ποιότητα του αέρα και είπε ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Η Ολομέλεια υιοθέτησε την τροπολογία των Βουλευτών Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Νίκου Κέττηρου, Αντρέα Καυκαλιά και Μαρίνας Νικολάου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις με την οποία διαγράφηκε η επέκταση της ανώτατης χρονικής διάρκειας ισχύος της άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ώστε αυτή να παραμείνει στα πέντε έτη.

Οι περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τους κανονισμούς για την πρόσληψη των 300 ειδικών συμβασιούχων αστυνομικών για αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, μετά και την έγκριση του σχετικού νόμου στην προηγούμενη συνεδρία της Ολομέλειας.

Υπέρ των κανονισμών τάχθηκαν 22 Βουλευτές/Βουλεύτριες και 12 εναντίον.

Σύμφωνα με όσα είχαν αναφερθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί θα τοποθετηθούν στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Κύπρου.

Ο αριθμός συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών που θα προσληφθούν ανέρχεται στους τριακόσιους και η εποπτεία τους θα ανατεθεί σε αστυνομικούς που κατέχουν τον βαθμό του λοχία.

Οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί θα προσλαμβάνονται για αρχική περίοδο υπηρεσίας διάρκειας δεκαοκτώ μηνών η οποία θα δύναται να ανανεωθεί μια φορά για περαιτέρω χρονική περίοδο δέκα μηνών.

Τα καθήκοντά τους θα περιορίζονται σε θέματα μετανάστευσης, δηλαδή στην επιτήρηση σημείων διέλευσης παράτυπων μεταναστών κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, στον έλεγχο παράτυπων μεταναστών και παράνομης εργοδότησης τους, στη μεταφορά και συνοδεία παράτυπων μεταναστών, στην περιφρούρηση και φύλαξη κέντρων υποδοχής ή φιλοξενίας αιτητών ασύλου ή χώρων κράτησης παράτυπων μεταναστών και στις διαδικασίες απέλασης παράτυπων μεταναστών.

Τα προσόντα πρόσληψης καθορίστηκαν κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν και εφαρμόζονται στην Εθνική Φρουρά για την πρόσληψη των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ).

Η Βουλή απέρριψε με 12 ψήφους υπέρ και 22 εναντίον τροπολογία του Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ, που είχε ως σκοπό τη διεύρυνση των προσόντων που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη ως ειδικοί συμβασιούχοι αστυνομικοί με την προσθήκη της προϋπόθεσης της προηγούμενης επιτυχίας σε ψυχομετρική εξέταση, η οποία θα διεξάγεται στα πρότυπα που διεξάγονται οι ψυχομετρικές εξετάσεις για την πρόσληψη αστυνομικών και ειδικών αστυνομικών.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης τάχθηκε εναντίον της τροπολογίας αναφέροντας ότι η Κυβέρνηση ζητά να προσλάβει επειγόντως τους ειδικούς αστυνομικούς αφού αντιμετωπίζει ένα σοβαρότατο θέμα η Κυπριακή Δημοκρατία. Παράλληλα είπε ότι ζητούν επιτακτικά την αλληλεγγύη της ΕΕ στο πρόβλημα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου είπε ότι επί της ουσία μπορεί να έχει βάση η τροπολογία, ωστόσο στην παρούσα φάση αντιμετωπίζεται ένα επείγον εθνικό πρόβλημα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού είπε ότι όσοι δεν θέλουν να γίνονται τα ψυχομετρικά τεστ θα πρέπει να παρακαλούν και να προσεύχονται να μην υπάρξει έστω και ένα ατυχές συμβάν γιατί θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου είπε ότι συμφωνεί ότι οι κανονισμοί είναι γραμμένοι εκβιαστικά, πρόχειροι και αφήνουν κενά, ωστόσο ανέφερε ότι δεν μας παίρνει ο χρόνος, η όλη ιστορία πρέπει να τελειώσει, αφού η Κύπρος έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι οι ειδικοί αστυνομικοί προσλαμβάνονται με τον τρόπο που προσλήφθηκαν οι 3000 ΣΥΟΠ χωρίς ψυχομετρικά τεστ. Ζήτησε γενικά να αφαιρεθούν τα ψυχομετρικά τεστ, αφού όπως είπε αφαιρούμε εργαλεία που δίνουμε στην Αστυνομία και στο τέλος δεν βρίσκουμε άκρη.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης, ανέφερε ότι τάσσεται εναντίον της τροπολογίας του ΑΚΕΛ αφού θα επιμηκύνει τη διαδικασία για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η Βουλεύτρια των Οικολόγων Αλεξάνδρα Ατταλίδου τάχθηκε υπέρ της τροπολογίας του ΑΚΕΛ και εναντίον των κανονισμών, αναφέροντας ότι η πρόσληψη των αστυνομικών δεν θα κάνει τίποτε για να εμποδίσει την παράτυπη μετανάστευση, αφού θα βρίσκονται ήδη στο έδαφος της ΚΔ. Είπε επίσης ότι όσοι τάσσονται υπέρ στο να οπλιστούν κάποιοι και να μπουν στην πράσινη γραμμή χωρίς ψυχομετρικά τεστ θα είναι υπεύθυνοι για όποιο επεισόδιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πρόεδρος των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι θα πρέπει «να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ποιους δίνουμε όπλα».

Ο κ. Τορναρίτης αντέτεινε ότι θα υπάρχει ειδική εκπαίδευση πολλών εβδομάδων, ενώ σημείωσε ότι τα 18χρονα παιδιά μας τα στέλνουμε στρατό, οπλοφορούν και έρχονται ενώπιον πολλών κινδύνων.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που καταψηφίστηκαν:

Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Ολομέλεια καταψήφισε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της λειτουργίας των «κατασκηνώσεων πολυτελείας Glamping» ως νέας κατηγορίας τουριστικού καταλύματος.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης