Νομοσχέδια και Προτάσεις Νόμου

Ενημερώσου για τα Νομοσχέδια και τις Προτάσεις Νόμου που κατατίθενται στη Βουλή και μάθε περισσότερες πληροφορίες για τις διατάξεις και τις τροποποιήσεις που προνοούν.

Υπουργείο Υγείας
September 16, 2021
Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των ποινών για αδικήματα που αφορούν τον περί...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
September 16, 2021
Ο περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
Με την τροποποίηση του Νόμου, επιδιώκεται να καταστεί η διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο προσοντούχων πολιτικών...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως
September 16, 2021
Ο Περί του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού Νόμου με στόχο την ορθότερη μεταφορά...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Βουλευτές Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
July 8, 2021
Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου, ώστε...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Βουλευτές Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
July 8, 2021
Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου, ώστε...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας
July 8, 2021
Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να περιληφθούν σε αυτό...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Υπουργείο Οικονομικών
July 8, 2021
Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Υπουργείο Οικονομικών
July 8, 2021
Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021
Το παρόν νομοσχέδιο αποσκοπεί στην ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων
July 8, 2021
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη, της Κατ’ εξουσιοδότησης Οδηγίας...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Υπουργείο Οικονομικών
July 8, 2021
O περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.3) του 2021
Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 7.7.2021, αποφάσισε να εγκρίνει σειρά μέτρων...
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε

Αναζήτηση

Τύπος Νομοθεσίας
Υπουργείο/Βουλευτής
Στάδιο Νομοθεσίας
Θεματική Ενότητα
Ανά χρονολογία