Σχέδια νόμου

Ενημερώσου για τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή και μάθε περισσότερες πληροφορίες για τις διατάξεις και τις τροποποιήσεις που προνοούν.

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
O περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Στήριξης Δανειοληπτών Νόμος του 2024
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, με την οποία ιδρύεται ταμείο υπό την...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου, ώστε...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024
Σκοπός των κανονισμών είναι η επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κανονισμών.  Βάσει του κανονισμού της...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Οι περί Ελεγκτικής Υπηρεσίας - Θέσεις Ανώτερου Ελεγκτή, Ανώτερου Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου και Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024
Σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Ελεγκτή, Ανώτερου Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου και Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου....
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε οι...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί της Πρόληψης της Διάδοσης Τρομοκρατικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο Νόμος του 2024
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ)...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος και Συναφείς Κανονισμοί του 2024
Σκοπός των σχεδίων νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να επιλυθούν πολλαπλά προβλήματα που αφορούν...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί

Αναζήτηση

Στάδιο Νομοθεσίας
Τύπος Νομοθεσίας
Υπουργείο/Βουλευτής
Θεματική Ενότητα
Ανά χρονολογία
Ανά χρονολογία