Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου ώστε να παραταθεί, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, η προθεσμία καταβολής από τις εγγεγραμμένες εταιρείες του ετήσιου τέλους για το έτος 2022.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία με συνεπακόλουθο, μεταξύ άλλων, τις σημαντικές αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Συναφώς, οι πιο πάνω επιπτώσεις πλήττουν σε μεγάλο βαθμό και τον κύκλο εργασιών των εταιρειών, που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο εταιρειών και ως εκ τούτου κρίνεται επιβεβλημένη η προώθηση των πιο πάνω ρυθμίσεων για σκοπούς στήριξής τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

30 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

30 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα