Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και Οι περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022

Τα αναφερόμενα νομοθετήματα αποσκοπούν στο να παρασχεθεί η δυνατότητα πρόσληψης στην Αστυνομία ειδικών αστυνομικών με σύμβαση, με στόχο την άμεση και έγκαιρη ενίσχυση της με προσωπικό για την εκτέλεση βοηθητικών και υποστηρικτικών καθηκόντων που αφορούν αποκλειστικά στην αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών και γενικά θεμάτων μετανάστευσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», τροποποιείται το άρθρο 5 του βασικού νόμου και παρέχεται η δυνατότητα στον Αρχηγό Αστυνομίας, με την έγκριση της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, να προσλαμβάνει για το σκοπό αυτό με σύμβαση, ως συμβασιούχους ειδικούς αστυνομικούς, πρόσωπα τα οποία έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, για αρχική περίοδο υπηρεσίας διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μια μόνο φορά για χρονική περίοδο δέκα (10) μηνών.

Η διαδικασία πρόσληψης των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών, τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα που θα εκτελούν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, προβλέπονται στο σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022».

Πρόσθετα αναφέρεται ότι οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί θα εκτελούν βοηθητικά και υποστηρικτικά καθήκοντα όπως:

(α) περιπολιακή κάλυψη και ή επιτήρηση πιθανών σημείων διέλευσης παράτυπων μεταναστών στην πράσινη γραμμήֹ,

(β) έλεγχος παράτυπων μεταναστών για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν διακινητών ή τρομοκρατώνֹ,

(γ) μεταφορά, μετακίνηση, συνοδεία παράτυπων μεταναστώνֹ,

(δ) φρούρηση και φύλαξη κέντρων φιλοξενίας και /ή κέντρων πρώτης υποδοχής και ή χώρων κράτησης παράτυπων μεταναστώνֹ,

(ε) απέλαση παράτυπων μεταναστών.

Η αμοιβή, το ωράριο εργασίας, η άδεια απουσίας με ή χωρίς απολαβές και η άδεια ασθενείας των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών καθώς επίσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, και θα περιλαμβάνονται στην προκήρυξη των θέσεων καθώς επίσης και στην σύμβαση των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός, Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αστυνομία, Δικαιοσύνη, Μεταναστευτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

16 Ιουνίου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

23 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε (Νομοσχέδιο)

30 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε (Κανονισμοί)

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα