Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο θεσπίζονται μέτρα και πολιτικές για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την επίτευξη των εθνικών στόχων αναφορικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Συγκεκριμένα, καθορίζονται κανόνες για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς του ηλεκτρισμού και της θέρμανσης-ψύξης. Επίσης ενδυναμώνεται ο ρόλος και η συμμετοχή των πολιτών σε θέματα ΑΠΕ καθώς εισάγονται πρόνοιες για στήριξη της αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και τη λειτουργία κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας, στα πλαίσια των οποίων πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τοπικές αρχές, δύναται να συμμετέχουν από κοινού στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση έργων ΑΠΕ, αποφέροντας οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην κοινότητά τους.

Επιπρόσθετα το νομοσχέδιο εισάγει, μεταξύ άλλων, πρόνοιες που αφορούν τα εξής :

α. τη συνεισφορά της Δημοκρατίας στην επίτευξη του δεσμευτικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2030,

β. τα καθεστώτα στήριξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,

γ. την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ της Δημοκρατίας και των κρατών μελών και μεταξύ της Δημοκρατίας και τρίτων χωρών σε έργα ΑΠΕ,

δ. τη στατιστική μεταβίβαση ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από την Δημοκρατία σε άλλο κράτος μέλος ή και αντίστροφα,

ε. την απλοποίηση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και την ολοκλήρωσή τους εντός συγκεκριμένων
χρονοδιαγραμμάτων,

στ. τη σύσταση σημείου επαφής για καθοδήγηση, πληροφόρηση και διευκόλυνση των αιτητών στο σύνολο της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και το οποίο θα παραμένει το μοναδικό σημείο επικοινωνίας των αιτητών,

ζ. τις εγγυήσεις προέλευσης ενέργειας από ΑΠΕ,

η. την πληροφόρηση και κατάρτιση για θέματα ΑΠΕ,

θ. το μητρώο εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

ι. την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης-ψύξης και τη θέσπιση ενδεικτικού στόχου για ετήσια αύξηση 1,1% του μεριδίου ενέργειας από ΑΠΕ στον εν λόγω τομέα,

ια. τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και

ιβ. την παροχή εξουσίας για έκδοση Κανονισμών και Διαταγμάτων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΑΠΕ, Εναρμόνιση ΕΕ, Ενέργεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

10 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

26 Μαΐου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

2 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

30 Ιουνίου, 2022

Η αναπομπή για επανεξέταση Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα