Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Νόμος του 2022» είναι η βελτίωση της λειτουργίας του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο θεσμοθετείται διαφορετικός Νόμος για το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ως ορθότερη λύση δεδομένου ότι το Ταμείο αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα και δεν υπάγεται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, στο νομοσχέδιο έχουν προστεθεί πρόνοιες οι οποίες διευκολύνουν τη λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου και τη γενικότερη αποτελεσματικότητά του.

Επιπρόσθετα, με το νομοσχέδιο προτείνεται η θέσπιση συγκεκριμένης μεθοδολογίας υπολογισμού του «Τέλους Κατανάλωσης» που αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία ο υπολογισμός του Τέλους τίθεται σε πιο ορθολογική και βιώσιμη βάση, καθώς συνδέεται πλέον άμεσα με τις ετήσιες πραγματικές ανάγκες του Ταμείου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΑΠΕ, Ενέργεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

February 10, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

May 26, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

June 2, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

June 30, 2022

Η αναπομπή για επανεξέταση Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email