Ο περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Καταργητικός) Νόμος του 2022

Με τον παρόν νόμο καταργείται ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2013. Η κατάργηση αποσκοπεί στην κάλυψη των μόνιμων αναγκών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με μόνιμο προσωπικό και τον περιορισμό της κάλυψης των αναγκών με μη μόνιμο προσωπικό.

Επιπρόσθετα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο δημόσιος και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας να επανέλθουν στην κανονικότητα σε σχέση με τον τρόπο οργάνωσης και στελέχωσής τους, ώστε να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν καθώς και η προώθηση των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων με απώτερο στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

16 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

21 Σεπτεμβρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα