Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να αρθεί η απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων προαγωγής τόσο στον δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, για σκοπούς πλήρωσης θέσης προαγωγής, το αίτημα υποβάλλεται μαζί με πλήρη δικαιολογητικά για την ανάγκη πλήρωσης συγκεκριμένης θέσης, απευθείας από την αρμόδια αρχή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσής της.

Σημειώνεται ότι, η απαγόρευση πλήρωσης σε σχέση με κενές θέσεις πρώτου διορισμού και κενές θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής συνεχίζει να ισχύει και για την πλήρωση τους θα πρέπει να ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία, όπως αυτή προβλέπεται στον υφιστάμενο νόμο.

Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη με στόχο τη μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και διοικητικού φόρτου που προκαλούνται αχρείαστα για ανελικτικές θέσεις του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επικεντρώνοντας παράλληλα τον έλεγχο της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας στις θέσεις εισδοχής προσωπικού για τις οποίες κρίνεται σκόπιμο αυτός να διατηρηθεί, στη βάση των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για κάθε κατηγορία θέσεων αντίστοιχα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία

Ημερολόγιο

31 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

9 Ιουνίου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

23 Ιουνίου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

2 Νοεμβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα