Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των κανονισμών είναι η ένταξη των κατευθυντήριων γραμμών των Δράσεων 8, 9 και 10 κατά της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών [Base Erosion Profit Shifting] του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, έτσι ώστε να υπάρχουν σαφή πρότυπα καθοδήγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών μέσω κανόνων αλλά και η νομική βάση για συνομολόγηση συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Οι κανόνες ενδοομιλικής τιμολόγησης χρησιμοποιούνται για φορολογικούς σκοπούς και αφορούν τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τη διενέργεια των συναλλαγών αυτών, συμπεριλαμβανομένων τιμών για συναλλαγές εντός ομίλων εταιρειών (που ενδεχόμενα να βρίσκονται και σε διαφορετικές δικαιοδοσίες), με αποτέλεσμα την κατανομή κερδών σε εταιρείες του ομίλου, και ενδεχόμενα και σε διαφορετικές χώρες. Σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων (arm’s length principle), οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων πρέπει να τιμολογούνται, ως οι επιχειρήσεις να είναι εντελώς ανεξάρτητες (εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές) σε ότι αφορά τις οικονομικές συνθήκες.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

27 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

30 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα