Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, μεταφέρονται στην Κυπριακή νομοθεσία οι πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 που αφορούν τους στόχους για τις μεταφορές, τα κριτήρια αειφορίας και μειώσης των εκπομπών που πρέπει να πληρούν τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας προκειμένου να προσμετρούν στην επίτευξη των στόχων, καθώς και οι διαδικασίες ανεξάρτητου ελέγχου για επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων.

Η πλήρης εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσία με την εν λόγω Οδηγία θα επιτευχθεί με την ψήφιση του νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022», καθώς και με την έκδοση αριθμού Διαταγμάτων του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Οι κύριες πρόνοιες του προτεινόμενου νομοσχεδίου αφορούν τα ακόλουθα:

α) την παροχή εξουσίας στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για καθορισμό των προδιαγραφών των καυσίμων τα οποία αποτελούν ή είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας ή/και χρήσης στην επικράτεια της Δημοκρατίας, στη χωρική θάλασσα της Δημοκρατίας, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και σε κυπριακά πλοία,

β) τη θέσπιση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων,

γ) τις εξουσίες των Εντεταλμένων Επιθεωρητών,

δ) τις διαδικασίες που ακολουθούνται όταν εντοπιστεί εκτός προδιαγραφών καύσιμο σε πρατήριο πετρελαιοειδών και άλλες χερσαίες εγκαταστάσεις, καθώς και σε πλοία,

ε) τον καθορισμό υποχρέωσης στους προμηθευτές καυσίμων για μείωση κατά 6% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν,

στ) τις ρυθμίσεις για καθορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών το 2030, λαμβάνοντας υπόψη ειδικούς κανόνες,

ζ) την παροχή εξουσίας στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για ανάθεση υποχρέωσης στους προμηθευτές καυσίμων για χρήση ΑΠΕ στις μεταφορές προκειμένου να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος για 14% μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας των μεταφορών στο 2030,

η) τον καθορισμό κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας προκειμένου να προσμετρούν στην επίτευξη των στόχων,

θ) τις διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας,

ι) τον καθορισμό των αδικημάτων και των ποινών που στις πλείστες περιπτώσεις είναι η επιβολή διοικητικού προστίμου,

ια) την παροχή εξουσίας για έκδοση Κανονισμών και Διαταγμάτων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΑΠΕ, Εναρμόνιση ΕΕ, Ενέργεια, Καύσιμα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

10 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

26 Μαΐου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

2 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

30 Ιουνίου, 2022

Η αναπομπή για επανεξέταση Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα