Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ορθότερη εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσίας με τα άρθρα 5(4), 7(6), 7(7), 8(3), 9 και 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης, μετά από Προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερομηνίας 23.9.2021. Στην επιστολή αυτή αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τα πιο πάνω άρθρα της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 κατά τρόπο σύμμορφο.

Επιπρόσθετα, στο νομοσχέδιο έχουν περιληφθεί νέες πρόνοιες με βάση την πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που ανάλαβε την αρμοδιότητα για τον έλεγχο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, από τις 4.10.2021, όπως η αύξηση ισχύος της Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων από 5 σε 10 χρόνια και η δυνατότητα για εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων για αποτελεσματικότερη εφαρμογή και συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον-Οικολογία, Ρύπανση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα