Επιτροπή Υγείας: Αξιολόγηση ψυχικής υγείας κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και εξαίρεση ενδονοσοκομειακής φροντίδας από γιατρούς εκτός ΓεΣΥ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/06/2022, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

Προληπτικός έλεγχος και αξιολόγηση της ψυχικής υγείας κατά την πρώιμη παιδική ηλικία

Η Επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, συζήτησε το πιο πάνω θέμα, το οποίο προέκυψε στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.

Ειδικότερα, με βάση τα ερευνητικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 80% των ψυχικών παθήσεων ανά το παγκόσμιο δύναται να προληφθούν σε πρώιμη παιδική ηλικία με την έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση. Συναφώς, η πολιτεία είναι σε θέση να προλάβει μελλοντικές παθήσεις βελτιώνοντας τη γενική υγεία των πολιτών με ταυτόχρονη εξοικονόμηση των πόρων του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ).

Η Επιτροπή ζήτησε όπως το θέμα τύχει μελέτης από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και όπως ενημερωθεί σχετικά σε επόμενη συνεδρία της.

Απόφαση ΟΑΥ να εξαιρέσει από την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας σε κλινικές που εντάχθηκαν πρόσφατα στο ΓεΣΥ γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με αυτό και οι οποίοι παρείχαν μέχρι σήμερα τις υπηρεσίες τους μέσω των εν λόγω νοσηλευτηρίων

Η Επιτροπή, παρουσία του Υπουργού Υγείας, καθώς και εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, συζήτησε την απόφαση του ΟΑΥ να εξαιρέσει από την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας σε κλινικές που εντάχθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΣΥ γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με αυτό και οι οποίοι συνέχιζαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω των εν λόγω νοσηλευτηρίων.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας και κατ’ επέκταση του ΟΑΥ να εφαρμοστεί η οικεία νομοθεσία στη βάση της σχετικής επί του θέματος γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Αποφάσισε δε όπως παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος και όπως επανέλθει επ’ αυτού, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Διαιτολόγων και Διατροφολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Διατροφολόγου, η αναθεώρηση των ρυθμίσεων που προνοούνται στο βασικό νόμο για τα προσόντα των Διαιτολόγων και Κλινικών Διαιτολόγων, ο καθορισμός του καθηκόντων των Διαιτολόγων, Κλινικών Διαιτολόγων και Διατροφολόγων και η δημιουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως ξεκινήσει την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, ώστε υποχρέωση εργοδότησης φαρμακοποιού πλήρους απασχόλησης από νοσηλευτήρια τα οποία δεν οφείλουν να διατηρούν στις εγκαταστάσεις τους νοσοκομειακό φαρμακείο να έχουν νοσηλευτήρια τα οποία διαθέτουν πέραν των είκοσι κλινών, αντί πέντε, ως ισχύει σήμερα. Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθότι το κόστος εργοδότησης υπεύθυνου φαρμακοποιού πλήρους απασχόλησης είναι δυσανάλογο των δυνατοτήτων μικρής εμβέλειας νοσηλευτηρίων.

Η Επιτροπή, αφού προέβη σε διαβούλευση επί των τροπολογιών που υποβλήθηκαν από μέλη της επί του πιο πάνω νομοσχεδίου, αποφάσισε την προώθησή του στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Αυξημένος και με κοινωνικό προσανατολισμό ο προϋπ. ΥΠΕΣ, σε ιστορικό υψηλό τα έσοδα από τουρισμό

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/11/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Προϋπολογισμού του 2024 Νόμος του 2023   Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2024 και ειδικότερα η έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σε αναμονή η β’ φάση νοσοκομείου Αθαλάσσας, κενά στη ψυχική υγεία και επέκταση θητείας ΔΣ «Φωνής»

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/11/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα Η Επιτροπή συζήτηση το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε το ανθρώπινο δικαίωμα στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα. Σε αναμονή η