Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι όπως πληρωθεί από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου και διατεθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα εκατό εβδομήντα ένα εκατομμύρια, οκτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες και τριακόσια είκοσι τρία ευρώ (€171.852.323) για κάλυψη των δαπανών της κυβέρνησης της Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή.

Λόγω συνέχισης της πανδημίας του κορωνοϊου (COVID – 19) και κατά τους πρώτους μήνες του 2022, απαιτήθηκε η παράταση εφαρμογής σειράς μέτρων για σκοπούς αντιμετώπισης της, με συνεπαγόμενες δαπάνες οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του 2022. Πρόσθετα, προέκυψαν έκτακτες δαπάνες συνεπεία του πολέμου στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, απαιτήθηκε η ψήφιση του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ.1) του 2022 (Ν.37(ΙΙ)/2022), ο οποίος προβλέπει την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €102 εκ., περίπου.

Στο μεταξύ, έχουν προκύψει σειρά αιτημάτων που υπέβαλαν Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Τμήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών για κάλυψη πρόσθετων αναγκών για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης, πρόληψης πυρκαγιών, για κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας, αθλητισμού καθώς και άλλων αιτημάτων. Προέκυψε επίσης ανάγκη για τροποποίηση του άρθρου 16 του Νόμου του Προϋπολογισμού καθώς και η δημιουργία / κατάργηση / μετονομασία θέσεων. Πιο κάτω, παρατίθενται συνοπτικά οι σημαντικότερες, μεταξύ άλλων, σε ύψος δαπάνες:

 • Ειδικές Ανεξάρτητες Υπηρεσίες – €6,4 εκ.
 • Αμυντική Θωράκιση – €52,8 εκ.
 • Αγορά Ύδατος – €36 εκ. και ΟΕΔΑ – €2 εκ.
 • Επίδομα Συνταξιούχων με Θητεία Κατά την Τουρκική Εισβολή – €2.6 εκ. και Κοινωνική Σύνταξη €2.98 εκ, περίπου.
 • Στεγαστικά προγράμματα που απευθύνονται σε πρόσφυγες δικαιούχους – €2,5 εκ.
 • Χορηγία για επιδιόρθωση και συντήρηση κατεχόμενων ναών – €1,3 εκ.
 • Συνεισφορά στο Επενδυτικό Ταμείο Χρηματοδότησης Κεφαλαίου – €10 εκ.
 • Εξόφληση καθυστερημένων οφειλών του Δήμου Λακατάμιας προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων – €3,4 εκ.
 • Αποπληρωμή δανείου λιμενεργατών – €5,8 εκ.
 • Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για ολοκλήρωση του Σταδίου Λεμεσού – €4,5 εκ.
 • Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης – €4 εκ, περίπου.
 • Παροχή υπηρεσιών νοσηλείας ατόμων/ασθενών με νευρολογικές παθήσεις στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ για σκοπούς αποκατάστασης, υπηρεσίες οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ – €2 εκ. περίπου
 • Αγορά φαρμάκων και εμβολίων – €31 εκ. περίπου.

Πρόσθετα προέκυψαν τα ακόλουθα:

 • Η ανάγκη μετονομασίας των θέσεων Προέδρου Εμπορικού Δικαστηρίου σε Δικαστές Εμπορικού Δικαστηρίου και η δημιουργία δύο νέων θέσεων Δικαστή Ναυτοδικείου, σύμφωνα με τον Νόμο που προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία του Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου [Ν 69(Ι)/2022].
 • Η ανάγκη δημιουργίας νέου Κεφαλαίου, με βάση τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμο του 2022 [Ν.19(Ι)/2022] και των δαπανών για την λειτουργία της Αρχής περιλαμβανομένου και της δημιουργίας των θέσεων και της μισθοδοσίας του Επιτρόπου Διαφάνειας και των τεσσάρων Μελών της Αρχής, για επτά μήνες.
 • Η ανάγκη δημιουργίας νέου Κεφαλαίου με βάση τον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2022 [Ν.55(Ι)/2022], και των δαπανών για τη λειτουργία του Υφυπουργείου, περιλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω, και των συμβούλων/ συνεργατών του και του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου, και κατ’ επέκταση της μισθοδοσίας τους για έξι μήνες, καθώς και συμπερίληψη/μεταφορά πρόνοιας για τις χορηγίες της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, για 6 μήνες.
 • Η ενσωμάτωση των νέων ονομασιών δύο Υπουργείων στον Προϋπολογισμό μετά την ψήφιση σχετικών νομοθεσιών, και τα οποία μετονομάζονται σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων [Ν.28(Ι)/2022] και Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας από Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας [Ν.56(Ι)/2022].
 • Μετονομασία των θέσεων του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Βοηθού Γενικού Ελεγκτή και Βοηθού Γενικού Λογιστή σε Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Βοηθό Γενικό Ελεγκτή και Βοηθό Γενικό Λογιστή, σε συνέχεια σχετικής γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με αρ. φακ. Γ.Ε. 14(Δ)/1960/35 και με ημερ. 24 Μαρτίου 2022 και της εγκυκλίου που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, με αρ. 1703 και ημερ. 19 Απριλίου 2022.
 • Η παραχώρηση κατά χάριν χορηγίας ύψους €83.876 προς το Κίνημα Ενωμένων Κύπριων Κυνηγών.
 • Προέκυψε επίσης η ανάγκη δημιουργίας πολύ περιορισμένου αριθμού θέσεων, για ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της κρατικής μηχανής οι οποίες αφορούν το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, το Τμήμα Δασών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για κάλυψη αναγκών για την ενίσχυση της έγκαιρης πρόληψης πυρκαγιών και νομικού λειτουργού έναντι κατάργησης θέσεων Νομικού Λειτουργού στη Νομική Υπηρεσία, νέων θέσεων λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και νέων θέσεων στη ΓΔ Ανάπτυξης, έναντι σημείωσης με διπλό σταυρό μιας θέσης.
 • Τροποποιείται επίσης το άρθρο 16 του Νόμου του Προϋπολογισμού για περίληψη μέχρι 6 εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου Λειτουργών Πληροφορικής (Κλ. Α8, Α10 και Α11), στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, μέχρι 12 εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου (6 Λειτουργοί Γεωργικών Ερευνών (Κλ. Α8, Α10 και Α11) και 6 Τεχνικών Γεωργικών Ερευνών (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii))) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος για εφαρμογή γονιδιωματικών αναλύσεων και καινοτομιών στη ζωική και φυτική παραγωγή (AGRICYGEN), στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, για αύξηση της οροφής του συνολικού αριθμού μόνιμων και έκτακτων εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023 (σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης), κατά 337 εκπαιδευτικούς (από 13.548 σε 13.885).
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

16 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

30 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα