Ενώπιον Ολομέλειας αναπομπή φωτοβολταϊκών, glamping και κατάργηση τέλους €350, παράταση για κοινωνικές επιχειρήσεις

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/06/2023, έλαβε ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Αυστραλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή επανεξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, μετά από αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας, σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε τα φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαθίστανται επί του κελύφους υφιστάμενης οικοδομής να μη θεωρούνται, για τους σκοπούς του εν λόγω Νόμου, προσαρτήματα σε οικοδομή και για την εγκατάστασή τους, να μην απαιτείται η προηγούμενη έκδοση άδειας οικοδομής από την αρμόδια αρχή. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση αναπομπής στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Προς απόρριψη η αναπομπή για φωτοβολταϊκά σε στέγες 

Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση προνοιών που αφορούν τις επιτρεπόμενες χρήσεις στις Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές και τη διαδικασία αδειοδότησης βιομηχανικών αναπτύξεων. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος προς έγκριση στις 13 Ιουλίου 2023. 

Οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση θεμάτων για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμου.  

Στη διάρκεια της συνεδρίας, οι Βουλευτές επεσήμαναν ότι ορισμένες διατάξεις των κανονισμών εκφεύγουν των προνοιών της βασικής νομοθεσίας, και ως εκ τούτου θα χρειαστεί να γίνει κατάθεση τροποποιητικού σχεδίου νόμου, που να επιτρέπει την εφαρμογή των εν λόγω προνοιών.  

Η Επιτροπή, με την σύμφωνο γνώμη του αρμόδιου Υπουργείου, αποφάσισε όπως προχωρήσει στην κατάθεση σχετικής πρόταση νόμου που να ρυθμίζει το θέμα, με σκοπό την επανεξέτασή του, μετά το πέρας της διακοπής των εργασιών της Βουλής, τον Σεπτέμβρη.  

Ο περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Οι περί της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Κανονισμοί του 2022 και Οι περί της Συλλογικής Διαχείρισης των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) να βελτιωθούν ορισμένες διατάξεις αναφορικά με την επιβολή και είσπραξη των χρεώσεων από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης και αναφορικά με την άσκηση εποπτείας και ελέγχων από την Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων,  

(β) η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τη Αρμόδιας Αρχής και η εφαρμογή αποτελεσματικών και ταχειών διοικητικών διαδικασιών ενώπιόν της και  

(γ) η εκπόνηση εντύπων αιτήσεων για τη διεκπεραίωση διαδικαστικών πράξεων ενώπιον της Αρχής και ο καθορισμός των πληρωτέων τελών που προκύπτουν από τον Νόμο και τους περί της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Κανονισμούς του 2022. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διόρθωση διαδικαστικών και πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζονται σε σχέση με θέματα εκκαθάρισης εταιρειών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πρότασης νόμου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση στις 13 Ιουλίου 2023. 

Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 και συναφείς Κανονισμοί 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι ο εκσυγχρονισμός των προνοιών που ρυθμίζουν την δημιουργία και την λειτουργία των τουριστικών κατασκηνώσεων, οι οποίες θα κατατάσσονται στις τάξεις πολυτελείας, Α, Β και άνευ τάξης, κατά τον ίδιο τρόπο με άλλες κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων.  

Προβλέπεται επίσης, η εισαγωγή νέων διατάξεων για ρύθμιση των θεμάτων που σχετίζονται με την δημιουργία και την λειτουργία των «κατασκηνώσεων πολυτελείας “Glamping”» ως νέας κατηγορίας τουριστικού καταλύματος.  

Τέλος, στα σχέδια νόμου προβλέπονται ζητήματα που θα καθορίζονται με κανονιστικές διοικητικές πράξεις, όπως είναι ο τύπος της άδειας λειτουργίας της «τουριστικής κατασκήνωσης/ κατασκήνωσης πολυτελείας “Glamping”». 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των σχεδίων νόμου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση στις 13 Ιουλίου 2023. 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017   

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022   

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022   

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022   

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2022   

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η απάλειψη της υποχρέωσης καταβολής ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) από όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες,    

(β) η εξαίρεση των εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ετησίως, από την υποχρέωση παράδοσης ετήσιας έκθεσης για καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών και την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350),    

(γ) η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι εταιρείες μικρού μεγέθους να καταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους εκατόν ευρώ (€100), ενώ οι εταιρείες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους να καταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350),    

(δ) η εξαίρεση από την υποχρέωση παράδοσης ετήσιας έκθεσης για καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών και από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) των εταιρειών οι οποίες δεν ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή από την ημερομηνία σύστασής τους, δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Φ.Π.Α. δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φορολογικό Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου και δεν διατηρούν οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό και   

(ε) η εξαίρεση των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από την υποχρέωση καταβολής των τελών και δικαιωμάτων που καθορίζονται σε κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350).    

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των σχεδίων νόμου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση στις 13 Ιουλίου 2023. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης