Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017

Σκοπός της πρόταση νόμου είναι η απάλειψη της υποχρέωσης καταβολής ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) από όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες, Φορολογία

Ημερολόγιο

February 24, 2017

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

July 13, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

September 21, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

February 29, 2024

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα