Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απαλειφθεί η υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους €350 από όλες τις εταιρείες και να αντικατασταθεί με δικαιότερη ρύθμιση με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται η διάκριση των εγγεγραμμένων εταιρειών σε κατηγορίες, ώστε αυτές που εμπίπτουν στην κατηγορία των εταιρειών μικρού μεγέθους να έχουν υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους εκατόν ευρώ (€100), ενώ αυτές που εμπίπτουν στην κατηγορία εταιρειών μεσαίου και μεγάλου μεγέθους να έχουν υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350).

Περαιτέρω, σκοπείται όπως όλες οι εταιρείες απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους για τα έτη 2021 και 2022, λόγω των δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων στην οικονομία από την πανδημία COVID-19 και από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

16 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

13 Ιουλίου, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

21 Σεπτεμβρίου, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

29 Φεβρουαρίου, 2024

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα