Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απαλειφθεί η υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους €350 από όλες τις εταιρείες και να αντικατασταθεί με δικαιότερη ρύθμιση με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται η διάκριση των εγγεγραμμένων εταιρειών σε κατηγορίες, ώστε αυτές που εμπίπτουν στην κατηγορία των εταιρειών μικρού μεγέθους να έχουν υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους εκατόν ευρώ (€100), ενώ αυτές που εμπίπτουν στην κατηγορία εταιρειών μεσαίου και μεγάλου μεγέθους να έχουν υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350).

Περαιτέρω, σκοπείται όπως όλες οι εταιρείες απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους για τα έτη 2021 και 2022, λόγω των δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων στην οικονομία από την πανδημία COVID-19 και από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

June 16, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email