Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε οι εταιρείες οι οποίες:

(α) δεν ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα,

(β) δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή από την ημερομηνία σύστασής τους,

(γ) δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Φ.Π.Α δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου,

(δ) δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φορολογικό Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου και

(ε) δεν διατηρούν οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό, να εξαιρούνται από την υποχρέωση παράδοσης ετήσιας έκθεσης για καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών και από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350).

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που υφίστανται οι πιο πάνω εταιρείες, οι οποίες, παρ’ όλο που είναι αδρανείς, έχουν τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις με τις υπόλοιπες εταιρείες οι οποίες ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μιχάλης Γιακουμή

Ημερολόγιο

30 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

13 Ιουλίου, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

21 Σεπτεμβρίου, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

29 Φεβρουαρίου, 2024

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα