Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε οι καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως αυτές ορίζονται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, να εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής των τελών και δικαιωμάτων που καθορίζονται σε Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350).

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να παρασχεθούν κίνητρα για τη σύσταση καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), καθώς και για σκοπούς βιωσιμότητας των πιο πάνω επιχειρήσεων λόγω της σημαντικής αξίας και προσφοράς τους στην οικονομία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Αναπομπή
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Έρευνα-Ανάπτυξη, Εταιρείες, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μάριος Μαυρίδης

Ημερολόγιο

7 Ιουλίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

13 Ιουλίου, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

21 Σεπτεμβρίου, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

25 Απριλίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα