Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε οι εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ετησίως , να εξαιρούνται από:

1. Την υποχρέωση παράδοσης ετήσιας έκθεσης για καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών, και

2. Την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350).

Περαιτέρω, με την πρόταση νόμου προβλέπεται ότι, οποιαδήποτε εκκρεμούσα διαδικασία διαγραφής τέτοιας εταιρείας από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, λόγω μη συμμόρφωσής της με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω υποχρεώσεις τερματίζεται και η εν λόγω εταιρεία απαλλάσσεται από τέτοια υποχρέωση, εφόσον καταβάλει χρηματική επιβάρυνση ύψους χιλίων διακοσίων ευρώ (€1 .200).

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που υφίσταται εις βάρος των πιο πάνω εταιρειών, οι οποίες, παρ’ όλο που ασκούν δραστηριότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις με τις εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τις εν λόγω υποχρεώσεις, υπόκεινται σε χρηματική επιβάρυνση ή σε διαγραφή τους από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Αναβολή
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μιχάλης Γιακουμή

Ημερολόγιο

February 10, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

July 13, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

September 21, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα