Μετά τον Σεπτέμβριο η νομοθετική ρύθμιση της τηλεργασίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ρύθμισης του Πλαισίου Οργάνωσης της Τηλεργασίας Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση των εργασιακών όρων που διέπουν την τηλεργασία έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας.  

Μετά τον Σεπτέμβριο η νομοθετική ρύθμιση της τηλεργασίας 

Η ανάγκη εξέτασης σημαντικού αριθμού παρατηρήσεων που κατέθεσε η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με το νομοσχέδιο για την τηλεργασία εμποδίζουν την ολοκλήρωση της συζήτησής του πριν τις 15 Ιουλίου. 

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Ανδρέας Καυκαλιάς, επανέλαβε μετά τη συνεδρία, τη βούληση της Επιτροπής να προχωρήσει η εξέταση του νομοσχεδίου για την τηλεργασία και να οδηγηθεί το συντομότερο δυνατό στην Ολομέλεια για λήψη αποφάσεων. Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι η συζήτηση για τη συνομολόγηση ευρωπαϊκής οδηγίας συνεχίζεται σε επίπεδο ΕΕ και ότι υπάρχει κενό στο νομοσχέδιο όσον αφορά τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι βουλευτές θέλουν να προχωρήσουν στη συζήτηση του νομοσχεδίου για να ενισχύσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων που εργάζονται μέσω τηλεργασίας. 

Ωστόσο, σημείωσε ότι ο σημαντικός αριθμός παρατηρήσεων που κατέθεσε η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε υπόμνημα της αναφορικά με το νομοσχέδιο, αντικειμενικά δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της εξέτασης του πριν τις 15 Ιουλίου. Οι διαβουλεύσεις, πρόσθεσε, αναμένεται να συνεχιστούν και η Επιτροπή θα επανέλθει τον Σεπτέμβριο. 

Παράλληλα ο κ. Καυκαλιάς ανέφερε ότι οι απαντήσεις των αρμοδίων φορέων σχετικά με το πώς θα διαχειριστεί την τηλεργασία ο δημόσιος τομέα δεν ικανοποίησαν τους Βουλευτές. Όπως είπε, η απάντηση ότι ο δημόσιος τομέας δεν είναι έτοιμος για την εφαρμογή της τηλεργασίας δεν είναι αποδεκτή. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, ζητήθηκε από την εκτελεστική εξουσία να αλλάξει ταχύτητες και να επιταχύνει την ανταπόκρισή της στο θέμα της τηλεργασίας, μέσω ρυθμίσεων και μηχανισμών που θα υποστηρίζουν την εφαρμογή της στον δημόσιο τομέα. Η Επιτροπή Εργασίας, είπε, ανέμενε ότι ο δημόσιος τομέας θα ηγείτο αυτής της προσπάθειας. 

Ανέφερε ακόμα ότι δεν δόθηκε απάντηση από την εκτελεστική εξουσία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η ρύθμιση της τηλεργασίας για το δημόσιο, δηλαδή είτε με τροποποίηση στην υφιστάμενη νομοθεσία, είτε με άλλο νομοσχέδιο. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Μένει στο συρτάρι η ρύθμιση τηλεργασίας 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι να ενισχύσουν το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο αναβαθμίζοντας περαιτέρω το επίπεδο ασφάλειας των ήδη εγκατεστημένων ανελκυστήρων μέσα από δέσμη πρόσθετων τεχνικών απαιτήσεων που εισάγονται στα Παραρτήματα I και ΙΙ, οι οποίες αναφέρονται στην προστασία από τους ηλεκτρολογικούς κινδύνους από τα κομβία, την προστασία από πτώση αντικειμένων στο φρεάτιο, την ασφαλή πρόσβαση στο φρεάτιο κ.ά.. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση των κανονισμών σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Εγγραφής Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η περαιτέρω προαγωγή της γαστρονομικής τέχνης στη Κυπριακή Δημοκρατία και του επιπέδου αυτής. Συγκεκριμένα, η πρόταση νόμου δίνει την ευκαιρία σε άτομα που καταπιάνονται με την εν λόγω τέχνη σε επαγγελματικό επίπεδο εάν το επιθυμούν να εξελιχθούν μέσα από σχετικά σεμινάρια και εξετάσεις και να εγγραφούν σε συγκεκριμένο μητρώο που θα τους αναγνωρίζει ως εγγεγραμμένους μάγειρες και εγγεγραμμένους ζαχαροπλάστες. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση της πρόταση νόμου σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, ώστε να ενισχυθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους να χρησιμοποιούν επαρκή και κατάλληλα καθίσματα κατά την εργασία τους, για να αποφεύγεται η αδιάκοπη και παρατεταμένη ορθοστασία και 

(β) η τροποποίηση του περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου, ώστε να θεσπιστεί υποχρέωση των εργοδοτών να οργανώνουν τον χρόνο εργασίας, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής και παρατεταμένη ορθοστασία των εργαζομένων.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση των προτάσεων νόμου σε επόμενη συνεδρία.

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι Παράγοντες, Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες ή Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 και Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023  

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η επέκταση του Καταλόγου Οριακών Τιμών Επαγγελματικής Έκθεσης για προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους, οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές στην αναπαραγωγή ουσίες.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος προς έγκριση.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Διάκριση σε βάρος εργαζομένων που επιλέγουν να μη συνταξιοδοτηθούν

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη εξεύρεσης τρόπου επίλυσης του προβλήματος που προκύπτει από τη διάκριση σε βάρος των εργαζομένων οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας και επιδόματος σωματικής βλάβης, λόγω του ότι επιλέγουν να μη συνταξιοδοτηθούν, εφόσον συμπληρώσουν το 63ο έτος της ηλικίας τους.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα