Οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των προτεινόμενων Κανονισμών είναι η ρύθμιση θεμάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμου του 2020.

Συγκεκριμένα με τους προτεινόμενους Κανονισμούς ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα εξής:

 • Έσοδα Κοινωνικών Επιχειρήσεων,
 • Μείωση κεφαλαίου,
 • Διοίκηση κοινωνικής επιχείρησης,
 • Σκοποί κοινωνικών επιχειρήσεων,
 • Ιεραρχική Προσφυγή,
 • Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και Ετήσια έκθεση,
 • Υποχρεωτική εκκαθάριση ή διαγραφή από το Μητρώο,
 • Καταστατικό ή ειδικοί κανονισμοί κοινωνικής επιχείρησης,
 • Απαλλαγές και χορηγίες,
 • Εξέταση παραπόνων εναντίον κοινωνικών επιχειρήσεων,
 • Οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές κλπ από την αρμόδια αρχή και υποβολή στοιχείων/επιτόπιοι έλεγχοι,
 • Εφαρμογή από τις κοινωνικές επιχειρήσεις των νόμων ίδρυσής τους,
 • Ανάθεση εργασιών (outsourcing),
 • Συνεχείς υποχρεώσεις,
 • Πραγματικοί δικαιούχοι (ultimate beneficiary owners) και
 • Συνεργασία αρμόδιας αρχής με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες, Κοινωνικές επιχειρήσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

September 22, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

December 2, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

January 19, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα