Οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των προτεινόμενων Κανονισμών είναι η ρύθμιση θεμάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμου του 2020.

Συγκεκριμένα με τους προτεινόμενους Κανονισμούς ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα εξής:

 • Έσοδα Κοινωνικών Επιχειρήσεων,
 • Μείωση κεφαλαίου,
 • Διοίκηση κοινωνικής επιχείρησης,
 • Σκοποί κοινωνικών επιχειρήσεων,
 • Ιεραρχική Προσφυγή,
 • Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και Ετήσια έκθεση,
 • Υποχρεωτική εκκαθάριση ή διαγραφή από το Μητρώο,
 • Καταστατικό ή ειδικοί κανονισμοί κοινωνικής επιχείρησης,
 • Απαλλαγές και χορηγίες,
 • Εξέταση παραπόνων εναντίον κοινωνικών επιχειρήσεων,
 • Οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές κλπ από την αρμόδια αρχή και υποβολή στοιχείων/επιτόπιοι έλεγχοι,
 • Εφαρμογή από τις κοινωνικές επιχειρήσεις των νόμων ίδρυσής τους,
 • Ανάθεση εργασιών (outsourcing),
 • Συνεχείς υποχρεώσεις,
 • Πραγματικοί δικαιούχοι (ultimate beneficiary owners) και
 • Συνεργασία αρμόδιας αρχής με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες, Κοινωνικές επιχειρήσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

30 Νοεμβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα