Επιτροπή Ενέργειας: Επιπτώσεις μηδενικού ΦΠΑ στα τρόφιμα, κατάργηση τέλους €350 και Κανονισμός δουλεμπορίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διόρθωση διαδικαστικών και πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζονται σε σχέση με θέματα εκκαθάρισης εταιρειών. 

Ειδικότερα με την πρόταση νόμου προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

(α) Σε περίπτωση κατά την οποία εκδίδεται διάταγμα εκκαθάρισης από Δικαστήριο, το Δικαστήριο θα δύναται, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου να διορίζει ταυτόχρονα σύμβουλο αφερεγγυότητας ως εκκαθαριστή αντί να διορίζεται αυτόματα ο επίσημος παραλήπτης ως εκκαθαριστής. Λόγω του φόρτου εργασίας στο Τμήμα του Επίσημου Παραλήπτη, όταν είναι επιθυμητό να διοριστεί μεταγενέστερα ως εκκαθαριστής σύμβουλος αφερεγγυότητας σε αντικατάσταση του επίσημου παραλήπτη, η σχετική διαδικασία καθυστερεί. 

(β) Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκκαθαριστής δεν είναι ο επίσημος παραλήπτης, η δήλωση ως προς τις υποθέσεις της εταιρείας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 224 του βασικού νόμου, θα υποβάλλεται όχι μόνο στον επίσημο παραλήπτη αλλά και στον εκκαθαριστή. 

(γ) Παρέχεται δυνατότητα να διοριστεί σύμβουλος αφερεγγυότητας ως εκκαθαριστής κατά την έκδοση του διατάγματος εκκαθάρισης από το Δικαστήριο, αντί της υφιστάμενης διάταξης η οποία προβλέπει ότι όταν εκδίδεται τέτοιο διάταγμα, ο επίσημος παραλήπτης διορίζεται ως εκκαθαριστής και για να διοριστεί σύμβουλος αφερεγγυότητας ως εκκαθαριστής πρέπει να ακολουθήσει άλλη διαδικασία. 

(δ) Επιβάλλεται υποχρέωση καταβολής στον επίσημο παραλήπτη τέλους ύψους €500 πριν την καταχώριση αίτησης για εκκαθάριση εταιρείας. 

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε επί προνοιών της πιο πάνω πρότασης νόμου η οποία αναμένεται να τεθεί σύντομα ενώπιον της Ολομέλειας.  

Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 και συναφείς Κανονισμοί 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι ο εκσυγχρονισμός των προνοιών που ρυθμίζουν την δημιουργία και την λειτουργία των τουριστικών κατασκηνώσεων, οι οποίες θα κατατάσσονται στις τάξεις πολυτελείας, Α, Β και άνευ τάξης, κατά τον ίδιο τρόπο με άλλες κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων.  

Προβλέπεται επίσης, η εισαγωγή νέων διατάξεων για ρύθμιση των θεμάτων που σχετίζονται με την δημιουργία και την λειτουργία των «κατασκηνώσεων πολυτελείας “Glamping”» ως νέας κατηγορίας τουριστικού καταλύματος.  

Τέλος, στα σχέδια νόμου προβλέπονται ζητήματα που θα καθορίζονται με κανονιστικές διοικητικές πράξεις, όπως είναι ο τύπος της άδειας λειτουργίας της «τουριστικής κατασκήνωσης/ κατασκήνωσης πολυτελείας “Glamping”». 

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε επί προνοιών των πιο πάνω σχεδίων νόμου τα οποία αναμένεται να τεθούν σύντομα ενώπιον της Ολομέλειας. 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017   

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022   

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022   

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022   

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2022   

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:   

(α) η απάλειψη της υποχρέωσης καταβολής ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) από όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες,    

(β) η εξαίρεση των εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ετησίως, από την υποχρέωση παράδοσης ετήσιας έκθεσης για καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών και την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350),    

(γ) η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι εταιρείες μικρού μεγέθους να καταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους εκατόν ευρώ (€100), ενώ οι εταιρείες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους να καταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350),    

(δ) η εξαίρεση από την υποχρέωση παράδοσης ετήσιας έκθεσης για καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών και από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) των εταιρειών οι οποίες δεν ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή από την ημερομηνία σύστασής τους, δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Φ.Π.Α. δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φορολογικό Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου και δεν διατηρούν οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό και   

(ε) η εξαίρεση των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από την υποχρέωση καταβολής των τελών και δικαιωμάτων που καθορίζονται σε κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350).    

Μετά από τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης δήλωσε ότι υπάρχει μια πρόοδος αναφορικά με τις εν λόγω προτάσεις νόμου. Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή ανέφερε στο σύνολό της ότι έχει προβληματιστεί κατά πόσον αυτό το τέλος θα πρέπει να καταργηθεί σε στάδια δηλαδή σε 2-3 χρόνια. Σημείωσε ότι οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. 

Επισήμανε ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη και παρ’ όλη την άρνηση της κυβέρνησης «εντούτοις εμείς ως Επιτροπή θα διαμορφώσουμε το κείμενο με αυτό τον τρόπο ενδεχομένως και υπό μορφή τροπολογίας για να έχει η Ολομέλεια ενώπιον της αυτή την επιλογή». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Αποφάσισαν σταδιακή κατάργηση για «χαράτσι» €350 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Επιπτώσεις στον τομέα παραγωγής τροφίμων μετά την επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στα τρόφιμα  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επιπτώσεις στον τομέα παραγωγής τροφίμων όσον αφορά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων μετά την επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στα τρόφιμα και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής τους.  

Μετά από τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης, δήλωσε ότι ο μηδενικός συντελεστής οδήγησε κάποιες επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων, κυρίως του πρωτογενούς τομέα, στο να έχουν πρόβλημα επιβαρυμένης ρευστότητας γιατί το μερίδιο το οποίο εισέπρατταν δεν το εισπράττουν τώρα και ως εκ τούτου θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις, ώστε να βοηθηθούν αυτές οι επιχειρήσεις ή οι μονάδες με το να μην έχει επιβάρυνση η ρευστότητά τους. 

Επεσήμανε ότι δεν είναι προς υποτίμηση το συγκεκριμένο θέμα και σημείωσε ότι δεσμεύτηκε το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα επισπεύσει την επιστροφή ΦΠΑ σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, που επηρεάζονται και ενδεχομένως να μελετήσει και άλλες δύο προτάσεις είτε επιβολής ή μεταφοράς του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στις ζωοτροφές είτε ακόμα και με το πρότυπο που εφαρμόζεται στον κατασκευαστικό τομέα να διερευνηθεί κατά πόσον μπορεί να εφαρμοστεί και στον τομέα των τροφίμων ή στη συγκεκριμένη περίπτωση εκείνων των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από τον μηδενικό συντελεστή στα τρόφιμα. 

Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε για το ίδιο θέμα ότι δεν υπάρχει τεκμηρίωση ότι ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ στα τρόφιμα έχει οδηγήσει σε αποτέλεσμα τέτοιο που να μετακυλιστεί εξ ολοκλήρου το όφελος αυτό στον καταναλωτή και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. 

«Εμείς θέλουμε στοιχεία ότι από τη στιγμή που το κράτος έχει απωλέσει ή έχει μηδενίσει την επιβολή του ΦΠΑ στο 5% κατ’ επέκταση να μην το επωφελούνται οι οποιοιδήποτε στο ενδιάμεσο διάστημα και ο καταναλωτής απλώς να πληρώνει τα ίδια, όπως έχει λεχθεί εντός της Επιτροπής,  με πρόσχημα ότι ήταν σε περίοδο εκπτώσεων και συνέχιζαν να πωλούν ακόμη και ακριβότερα,  μετά την αφαίρεση του μηδενικού συντελεστή», είπε. 

 Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ σε επαγγελματίες 

Τέλος, η Επιτροπή, στο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόβηκε στον έλεγχο της ακόλουθης νομοθετικής πράξεις:  

Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την απαγόρευση των προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας στην αγορά της Ένωσης – έγγραφο COM(2022)0453. 

Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι εντός της Επιτροπής έγινε ενημέρωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ένα Κανονισμό βάσει του οποίου όλα τα προϊόντα τα οποία είναι προϊόντα τα οποία δημιουργήθηκαν ως προϊόν δουλεμπορίας να μην μπορούν να τυγχάνουν ελεύθερης διακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα