Υπερψήφιση νόμων για εκποιήσεις, e-kalathi και πρόσθετες δαπάνες €390 εκατ.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 08/12/2023, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν τον ορισμό από το Ανώτατο Δικαστήριο αριθμού δικαστών για σκοπούς εκδίκασης υποθέσεων δανείων για κύρια κατοικία ύψους μέχρι €350.000, την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης αρμοδιότητας του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για διορισμό διαμεσολαβητή για σκοπούς αναδιάρθρωσης πιστωτικής διευκόλυνσης, το δικαίωμα του οφειλέτη για υποβολή παραπόνου κατά αδειοδοτημένων ιδρυμάτων στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για κύρια κατοικία και τη διεύρυνση του ορισμού του όρου «αναδιάρθρωση», ώστε να περιλαμβάνεται επίσης η διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας προς την ΚΕΔΙΠΕΣ στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης». 

Επιπρόσθετα, υπερψηφίστηκαν τα σχέδια νόμου που προνοούν τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-kalathi, τη μείωση του συντελεστή της έκτακτης εισφοράς για την άμυνας επί των καταθέσεων, ώστε ο συντελεστής ποσοστού ύψους 30% που επιβάλλεται σε τόκους να μειωθεί στο 17%, την άρση των προβλημάτων που αφορούν τους «εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων» που ενώ έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, οι πωλητές αδυνατούν να τους μεταβιβάσουν τα ακίνητα λόγω της ύπαρξης εμπράγματων βαρών, τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο ποσού ύψους €390.635.126 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Τέλος, εγκρίθηκε το δωδεκατημόριο του Ιανουαρίου 2024 για νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου των οποίων δεν έχουν ακόμα εγκριθεί οι προϋπολογισμοί για το έτος 2024. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν: 

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023  

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023  

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2023  

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και συναφείς νομοθεσίες 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:   

(α) η έκδοση οδηγιών Ανωτάτου Δικαστηρίου, ώστε Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου να δύναται να ορίσει με την έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αριθμό δικαστών για σκοπούς εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του δανειολήπτη, του εγγυητή και του παρόχου εξασφάλισης με τον πιστωτή αναφορικά με πιστωτική διευκόλυνση η οποία εξασφαλίζεται με κύρια κατοικία, η εκτιμημένη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000),  

(β) η τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως νόμου ώστε μεταξύ άλλων να διευρυνθεί το πεδίου εφαρμογής του καθώς επίσης να επιτευχθεί η κατάλληλη οργανωτική δομή και προϋποθέσεις διακυβέρνησης, στη βάση καλών πρακτικών,  

(γ) η τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, ώστε να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για εξωδικαστική επίλυση διαφορών εντός 45 ημερών μεταξύ του ενυπόθηκου δανειστή και ενυπόθηκου οφειλέτη αναφορικά με το ύψος του ποσού που δηλώνει ο ενυπόθηκος δανειστής στην ειδοποίηση «ΙΑ» κατά την εκποίηση κύριας κατοικίας αξίας μέχρι €350.000 και   

(δ) η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ενυπόθηκου οφειλέτη κύριας κατοικίας με την τροποποίηση των σχετικών όρων και ορισμών.   

(ε) να διευρυνθεί ο ορισμός του όρου «αναδιάρθρωση» για να περιλαμβάνει και τη διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας προς την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης». 

Η Βουλή ψήφισε νόμους για τις εκποιήσεις, απορρίφθηκαν τροπολογίες κομμάτων 

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια και τις δύο προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν από τα κόμματα της συμπολίτευσης, με στόχο την προστασία των δανειοληπτών από τις εκποιήσεις. 

Παράλληλα απορρίφθηκαν όλες οι τροπολογίες στα κυβερνητικά νομοσχέδια που τέθηκαν από ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ και Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία-Πολιτών. 

Συγκεκριμένα ψηφίστηκε νόμος που έχει ως στόχο τον ορισμό από το Ανώτατο Δικαστήριο αριθμού δικαστών για σκοπούς εκδίκασης υποθέσεων δανείων για κύρια κατοικία ύψους μέχρι €350.000.  Ο νόμος ψηφίστηκε με 35 ψήφους υπέρ 3 εναντίον και 15 αποχές. Εναντίον ψήφισε η ΕΔΕΚ, αφού όπως είπε ο Πρόεδρός της Μαρίνος Σιζόπουλος δεν ικανοποιήθηκαν οι προϋποθέσεις που έθεσαν. 

Ψηφίστηκε επίσης νόμος αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως και έχει ως στόχο μεταξύ άλλων να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης αρμοδιότητας του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για διορισμό διαμεσολαβητή για σκοπούς αναδιάρθρωσης πιστωτικής διευκόλυνσης. Ο Επίτροπος θα μεσολαβεί για πιστωτική διευκόλυνση που εξασφαλίζεται με κύρια κατοικία ή επαγγελματική στέγη ή τερματισμένη πιστωτική διευκόλυνση με ανώτατο όριο εκτιμημένης αξίας του ακινήτου τις €350.000 σε περίπτωση κύριας κατοικίας και τις €750.000 σε περίπτωση επαγγελματικής στέγης. Υπέρ ψήφισαν 38 Βουλευτές ενώ υπήρξαν 15 αποχές. 

Περαιτέρω εγκρίθηκαν δύο προτάσεις νόμου από τα συμπολιτευόμενα κόμματα ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, με τις οποίες ρυθμίζεται το δικαίωμα του οφειλέτη για υποβολή παραπόνου κατά αδειοδοτημένων ιδρυμάτων στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για κύρια κατοικία. Με αυτές προνοείται ότι εφόσον δικαιωθεί από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο ο δανειολήπτης η διαδικασία εκποίησης του ακινήτου του αναστέλλεται μέχρι να δικαιωθεί από το δικαστήριο. Οι προτάσεις νόμου εγκρίθηκαν με 38 ψήφους υπέρ και 16 αποχές. 

Παράλληλα εγκρίθηκαν ομόφωνα έξι νόμοι που διευρύνουν τον ορισμό του όρου  «αναδιάρθρωση» για να περιλαμβάνει και τη διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας προς την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης». 

Τοποθετήσεις βουλευτών 

Στην τοποθέτησή του ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης είπε ότι ένα υγιές τραπεζικό σύστημα είναι προϋπόθεση για την υγιή οικονομία και αν εκτροχιαστεί θα παρασύρει ολόκληρη την οικονομία στην κατάρρευση. Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι όντως υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια υπερβολικός και αλόγιστος δανεισμός, χαλαρό πλαίσιο παραχώρησης δανείων αλλά και χαλαρό πλαίσιο είσπραξης. 

Διερωτήθηκε γιατί κανείς δεν αναφέρεται στους καταθέτες που με τις καταθέσεις τους επιτρέπουν στις τράπεζες να δίνουν δάνεια για να κινείται οικονομία και εξέφρασε την άποψη ότι μάλλον δεν μάθαμε από τα λάθη του παρελθόντος και ότι τα δάνεια πρέπει να εξοφλούνται. 

Ανέφερε ότι κάποιοι μιλούν για το δικαίωμα στη στέγη και διερωτήθηκε αν αυτό το δικαίωμα είναι στην δωρεάν στέγη και αν όσοι πασκίζουν να πληρώσουν τις δόσεις τους είναι δεύτερης κατηγορίας. 

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αν σήμερα πρέπει να διαλέξουμε στρατόπεδο, είναι μεταξύ της υπευθυνότητας και της δημαγωγίας. Ανέφερε επίσης ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι βήμα βελτίωσης αλλά όχι η τέλεια λύση και ότι το πρόβλημα δεν θα εξαφανιστεί αλλά και ούτε θα ξεκινήσουν μαζικές εκποιήσεις. Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν πρέπει να καλλιεργούμε φοβίες αλλά ούτε και υπερβολικές προσδοκίες για τέλεια λύση. 

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου αναφέρθηκε στα μέτρα που έλαβε η προηγούμενη Κυβέρνηση για προστασία των δανειοληπτών όπως η θέσπιση του θεσμού του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, το πλαίσιο Αφερεγγυότητας, το Σχέδιο Εστία, το Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης, το Σχέδιο Οικία κ.α. Παράλληλα ανέφερε ότι μετά από καθυστέρηση η παρούσα Κυβέρνηση έφερε ένα πακέτο που δεν ήταν ευφάνταστο με προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν στην Βουλή από ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ και αξιοποιώντας τη δουλειά που έγινε από την προηγούμενη Κυβέρνηση. 

Είπε ότι ο ΔΗΣΥ θα ψηφίζει τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου που έχουν αξία, ωστόσο δεν θα δεχθεί ποτέ να διακινδυνέψει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της οικονομίας. Θα καταψηφίσει είπε, προτάσεις που κρίθηκαν από Υπουργείο Οικονομικό και Κεντρική τράπεζα ως επικίνδυνες. 

Έκανε επίσης λόγο για κόμματα της συγκυβέρνηση που κάνουν αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση αλλά και την πρόθεση, όπως είπε του ΑΚΕΛ για πλήρη εκτροχιασμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο ΔΗΣΥ είπε, θα σταθεί ανάχωμα ώστε να μην επιστρέψει η χώρα σε εμπειρίες του παρελθόντος, τηρώντας μια υπεύθυνη και συνεπή στάση για σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. 

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης είπε ότι αποκλειστικό κριτήριο του ΑΚΕΛ είναι να εξυπηρετήσει το λαό και την κοινωνία, και διερωτήθηκε πως προστατεύονται οι καλόπιστοι δανειολήπτες που πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους «και πάνω στην πλάτη τους οι τράπεζες κάνουν εκατομμύρια κέρδος». 

Ανέφερε επίσης ότι όλοι μιλούν για τους κακόπιστους δανειολήπτες ωστόσο ως τώρα δεν γνωρίζει κανείς πόσοι είναι αυτοί. Επέκρινε όσους αναφέρουν ότι το ΑΚΕΛ θέλει να σταματήσουν τις εκποιήσεις και  μίλησε για μεγάλη διαστρέβλωση. Ο κ. Λουκαϊδης επέκρινε κάποιους ότι τους ενδιαφέρουν μόνο τα κέρδη των τραπεζών και ότι δεν έχουν διάθεση να πάρουν μέτρα κατά της ασυδοσίας των τραπεζών. 

«Κίνητρο σας να προστατεύσετε τα συμφέροντα των τραπεζών και αφήνετε σε δεύτερη μοίρα τους φτωχούς δανειολήπτες», είπε και εξέφρασε την ευχή να δικαιωθούν όσοι θεωρούν ότι σήμερα με την ψήφιση, θα προστατευθούν οι πολίτες και δεν θα ξεσπιτώνεται μαζικά κόσμος και να διαψευστούν οι φοβίες του ΑΚΕΛ. 

Ο Άριστος Δαμιανού, Βουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι αναγνωρίζεται η προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών να γίνουν κάποια πράγματα αλλά τη θεωρεί μη ικανοποιητική. Αναφέρθηκε στον περί Δικαστηρίων νόμο που καλείται η Ολομέλεια να ψηφίσει σήμερα και τον χαρακτήρισε τον πλέον αχρείαστο νόμο που δεν θα αλλάξει τίποτε επί της ουσίας. Ανέφερε χαρακτηριστικά είναι ότι είναι ωσάν να καλείται η βουλή να ανοίξει παράρτημα στην Λάρνακα. 

Ο κ. Δαμιανού διερωτήθηκε παράλληλα τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν εκδώσει απόφαση ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος ως την λήξη της παράτασης στην εκποίηση και αν η παράταση αυτή θα συνεχιστεί επ’ άπειρον, κάτι το οποίο έχει επισημάνει και η Κεντρική Τράπεζα. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ χαιρέτισε την πρόνοια για τις καταχρηστικές ρήτρες αλλά σημείωσε πως κανείς δεν απαντά τι συμβαίνει όταν σε μια υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου, ο ένας εκ των διαδίκων επιμένει για εκδίκαση. 

Ο Bουλευτής ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης ανέφερε επίσης ότι ο περί Διακστηρίων νόμος δεν αλλάζει τίποτε στην ουσία, αφού ό,τι προβλέπει μπορεί να το κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο με διαδικαστικό κανονισμό. Διερωτήθηκε αν αυτό είναι το μέτρο που έρχεται για να σώσει τον κόσμο και σημείωσε ότι πρόκειται για μια βιτρίνα χωρίς περιεχόμενο. Εκ μέρους του ΑΚΕΛ εισηγήθηκε τροπολογία που να προνοεί την αναστολή της διαδικασίας εκποίησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, που όπως είπε, θεωρείται ότι θα είναι γρήγορη. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άντρος Καυκαλιάς είπε ότι μακάρι τα περί επιτευγμάτων και διεξόδων των δανειοληπτών, που ακούστηκαν, να ήταν έτσι στην πραγματικότητα, αναφέροντας ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη που είναι συνταγματικό δικαίωμα, δεν αποκαθίσταται. Το πλαίσιο είναι έντονα ετεροβαρές υπέρ τραπεζών, εταιρειών διαχείρισης δανείων και εξαγοράς πιστώσεων, ανέφερε ο κ. Καυκαλιάς, προσθέτοντας ότι εξακολουθούμε να αναμένουν την κατάθεση ν/σ για την εποπτεία αυτών των εταιρειών. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ είπε ότι η περίοδος για το δάνειο έναντι δόσης είναι περιορισμένη και αφήνει δυστυχώς κόσμο εκτεθειμένο, που  δεν θα έπρεπε να ήταν. 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι εδώ και δέκα χρόνια δεν λύθηκε το πρόβλημα των εκποιήσεων και σήμερα παρουσιάζεται μια πρόταση από την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη την οποία θεωρούν καλή, με μια ολοκληρωμένη δέσμη οκτώ μέτρων. Αυτά είπε πετυχαίνουν ισορροπία μεταξύ προστασία καλόπιστων δανειοληπτών και αποτροπής κατάχρησης του συστήματος από τους κακόπιστους. Ανέφερε ακόμα ότι η προστασία είναι πιο διευρυμένη από προτάσεις που ψήφισε η Βουλή στο παρελθόν. 

Ανέφερε ότι με τη σημερινή ψήφιση υλοποιούνται τα επτά από τα οκτώ μέτρα της Κυβέρνησης πλην από το Σχέδιο Εστία που τελεί υπό έγκριση. Ανέφερε ότι η επιλογή που υπάρχει ενώπιον μας αυτή τη στιγμή είναι ποιοι στέκονται με τους καλόπιστους δανειολήπτες και ποιοι θέλουν να προστατεύσουν τους κακόπιστούς.  

Η Βουλευτής ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι η σημερινή μέρα είναι πολύ θετική, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία της Δημοκρατίας υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει στοχευμένα την πρώτη κατοικία και την επαγγελματική στέγη για αυτούς που δικαιώνονται από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. 

Αναφορικά με τις επικρίσεις για τα ανώτατα ποσά, διερωτήθηκε πως είναι δυνατό αυτά τα ποσά να ήταν ικανοποιητικά για την αναστολή των εκποιήσεων και τώρα κάποια κόμματα να μην τα δέχονται. Πρόσθεσε ότι τα δύο νομοσχέδια είναι πολύ σωστά και ισοζυγισμένα και οδηγούν στην όσο δυνατό μεγαλύτερη προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών. Πρόσθεσε ότι σε αυτά συμφώνησαν όλοι οι θεσμοί και οι ενδιαφερόμενοι. Χαρακτήρισε ως μεγάλη κατάκτηση το γεγονός ότι σε περίπτωση δικαίωσης του δανειολήπτη από τον Χρηματοικονομικό Επίτροπο, αναστέλλεται η εκποίηση μέχρι τη δικαίωσή του από το Δικαστήριο. Αυτό είπε προέκυψε μέσα από τις προτάσεις νόμου ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ και κάλεσε όλους να τις στηρίξουν. 

Συμπλήρωσε ότι σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή το 90% των ΜΕΔ αφορούν αυτά τα δάνεια πρώτης κατοικίας αξία μέχρις 350,00 ευρώ. Όσον αφορά τον ορισμό δικαστών από το Ανώτατο είπε, ότι στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό υπάρχει πρόνοια για 38 νέες θέσεις στη δικαστική υπηρεσία.  Διερωτήθηκε τέλος που θα βρεθούν τα δισεκατομμύρια να στηριχθεί η πλήρης αναστολή των εκποιήσεων όπως εισηγούνται άλλα κόμματα. 

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι η Κύπρος έγινε ζούγκλα όπου τα επενδυτικά ταμεία λεηλατούν περιουσίες, το μέλλον και την ελπίδα πολλών. Επίσης έκανε λόγο για πολιτικά παιχνίδια πολλών στην πλάτη των πολιτών για το θέμα. 

Αναφορικά με το σχέδιο Ενοίκιο Έναντι δόσης είπε ότι είναι λανθασμένος ο όρος τα δικαιούχα άτομα να είναι λήπτες ΕΕΕ ή όσοι κατέθεσαν για το Σχέδιο Εστία και απορρίφθηκαν. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλοί που τα προβλήματά τους δημιουργήθηκαν τους τελευταίους μήνες και κάποιοι που αυξήθηκε η αξία της περιουσίας τους. Ανέφερε ακόμα ότι στους ευάλωτους πρέπει να περιληφθούν και τα νεαρά ζευγάρια με χαμηλούς μισθούς εν μέσω περιβάλλοντος ακρίβειας. 

Για τη διεύρυνση αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει δεσμευτικότητα των αποφάσεών τους για να υπάρχει ουσία. Ανέφερε ακόμα ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ανώτατα όρια στην απονομή της δικαιοσύνης και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι ελεύθερη και ανεπηρέαστη. 

Ο Λίνος Παπαγιάννης Βουλευτής του ΕΛΑΜ ανέφερε πως από το 2018 ως σήμερα χιλιάδες έχουν χάσει όλη ή μέρος της περιουσίας τους και καμία ευθύνη δεν αποδόθηκε σε όσους μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο, αλλά αντίθετα φορτώθηκαν ευθύνες οι δανειολήπτες.  Είπε ότι δυστυχώς αποτρέπεται και το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη και διερωτήθηκε πως είναι δυνατό και λογικό να αποδέχεται η κυβέρνηση την αναδιάρθρωση με εταιρείες, για καταχρηστικές ρήτρες. 

Ο κ. Παπαγιάννης διερωτήθηκε επίσης πως προστατεύονται οι πολίτες με τα σημερινά μέτρα και πρόσθεσε πως όσοι πέτυχαν αναδιαρθρώσεις δεν θα έπρεπε να θεωρούνται στρατηγικοί κακοπληρωτές. Απηύθυνε έκκληση στον ΥΠΟΙΚ να κατανοήσει ότι έρχονται καθημερινά κοντά τους δανειολήπτες που χάνουν τις περιουσίες τους και ζουν τον απόλυτο παραλογισμό και άρα οι τοποθετήσεις του ΕΛΑΜ δεν είναι λαϊκισμός. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος κάνοντας λόγο για τρομακτική ασυδοσίας εις βάρος των πολιτών από τις τράπεζες λόγω της νομοθεσίας των εκποιήσεων και του πλαισίου αφερεγγυότητας, είπε ότι πρέπει να διορθωθούν κενά και αδυναμίες του σημερινού συστήματος και είπε ότι η αναβολή των εκποιήσεων από μόνη της δεν μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα. 

Όσον αφορά το νομοσχέδιο για το Ανώτατο Δικαστήριο, είπε ότι αυτό έχει αρκετά κενά που θα πρέπει να διορθωθούν. Αναφερόμενος στις αδυναμίες τους είπε ότι το Δικαστήριο δεν θα πρέπει να ορίζει δικαστές δυνητικά αλλά επιτακτικά, οι δικαστές θα πρέπει να εκδικάζουν αποκλειστικά αυτές τις υποθέσεις για να είναι μικρότερος ο χρόνος εκδίκασης και να τυγχάνουν σχετικής εκπαίδευσης, ενώ η προσφυή στη δικαιοσύνη δεν πρέπει να περιορίζεται για αξία κάτω από 350,000 ευρώ 

Εισηγήθηκε τροπολογίες στο νομοσχέδιο που περιλαμβάνουν το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη όλων των δανειοληπτών κύριας κατοικίας ανεξάρτητα από την εκτιμημένη αξία της κατοικίας τους, οι δικαστές να εκδικάζουν τις υποθέσεις αυτές αποκλειστικά, σύντμηση του χρόνου εκδίκασης και μέχρι την εκδίκαση της απόφασης να αναστέλλεται η διαδικασία εκποίησης και οι χρεώσεις του δανείου. Ζήτησε επίσης σε αυτό το ειδικό δικαστήριο να περιληφθούν και οι κάτοχοι αξιογράφων . 

Από την ΔΗΠΑ ο Βουλευτής Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί, σε μεγάλο βαθμό, να δώσει λύσεις και διεξόδους για τα ΜΕΔ και ότι μπορεί να υπήρξε μικρή αργοπορία, αλλά ήταν αναγκαία γιατί έγινε πολλή δουλειά για το οργανόγραμμα και τη στελέχωση του χρηματοοικονομικού επιτρόπου. 

Χαρακτήρισε σημαντικό επίτευγμα την συμπερίληψη στο νόμο περί ειδικού δικαστηρίου τις καταχρηστικές ρήτρες και πρόσθεσε πως τα ν/σ για τα ΜΕΔ και αυτά για το ενοίκιο έναντι δόσης παρέχουν ένα μεγάλο δίκτυ προστασίας στους δανειολήπτες. 

Ο Βουλευτής Σταύρος Παπαδούρης από τους Οικολόγους-Συνεργασία Πολιτών εξέφρασε την άποψη ότι αυτά που έχει ενώπιον της σήμερα η Βουλή είναι ένα πρώτο βήμα, ωστόσο ανέφερε ότι δεν θα έπρεπε να ψάχνουμε αυτή τη στιγμή για πρώτα βήματα αλλά να είχαμε φροντίσει το θέμα να είναι λυμένο. 

Αναφέρθηκε στη δική του τροπολογία για αύξηση του ποσού για επαγγελματική στέγη από 350.000 ευρώ σε μισό εκατομμύριο και διερωτήθηκε γιατί αυτό ενοχλεί κάποιους αφού θα αφορά την εξώδικη λύση. «Διερωτώμαι γιατί τόση εμμονή να γεμίζουμε τα δικαστήρια με υποθέσεις», ανέφερε. 

Είπε περαιτέρω ότι σε ό,τι αφορά τα ειδικά δικαστήρια και το ρόλο του Χρηματοοικονομικού επιτρόπου θεωρεί ως μη λογικό το διαχωρισμό των πολιτών σε τυχερούς και μη με τον καθορισμό της αξίας της κύριας κατοικίας στις 350.000 ευρώ. 

Ο ανεξάρτητος Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε χαρακτηριστικά ότι η καταστροφή του 2013 μπροστά σε αυτήν που πάει να δημιουργηθεί «θα φαντάζει με περίπατο δημοτικού σχολείου μια ανοιξιάτικη μέρα», γιατί οι παθογένειες και αγκυλώσεις που οδήγησαν στην καταστροφή του ’13, εν πολλοίς παραμένουν. 

Είπε ότι σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να στερείται το δικαίωμα σε οποιοδήποτε πολίτη να προσφεύγει στην δικαιοσύνη για οτιδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Παράλληλα έθεσε θέμα για τις ευθύνες για τα ΜΕΔ σε κράτος, εποπτικές αρχές και τράπεζες και είπε ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για να διορθωθούν στρεβλώσεις ή να συνεχιστεί το παραμύθι, κατά την έκφρασή του, ότι σώζουμε την οικονομία. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Πράσινο Βουλής στο πακέτο νόμων για εκποιήσεις 

Stockwatch: Εκποιήσεις: Τα λόγια και οι πράξεις της Βουλής 

Ο περί Καταγραφής και Παρακολούθησης Τιμών Λιανικής Πώλησης Προϊόντων Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαδικασία καταγραφής και παρακολούθησης τιμών λιανικής πώλησης καταναλωτικών προϊόντων με στόχο, αφενός, την άμεση και καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για τις τιμές πώλησης αυτών και, αφετέρου, την παρακολούθηση των τιμών από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της και διασφάλισης των συμφερόντων των καταναλωτών. 

Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για το e-kalathi 

Με 32 ψήφους υπέρ η Ολομέλεια ενέκρινε το νομοσχέδιο για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-kalathi και για τη ρύθμιση της διαδικασίας συλλογής και καταγραφής των τιμών λιανικής πώλησης συγκεκριμένων καταναλωτικών προϊόντων από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και της διαδικασίας παροχής στον καταναλωτή συνεχούς πληροφόρησης για τις τιμές των σχετικών αγαθών. 

Με βάση το ν/σ και τις τροποποιήσεις που επήλθαν, αυξάνεται ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων, η πραγματοποίηση του οποίου καθορίζει κατά πόσο η υπεραγορά υποχρεούται να υποβάλει τιμές πώλησης προϊόντων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, από €2 εκατομμύρια σε €5 εκ. και προστίθεται ο ορισμός του όρου «κωδικός προϊόντος», ώστε να διασαφηνιστεί ότι η σύγκριση θα γίνεται στη βάση αυτού. 

Επίσης επήλθε διαγραφή από τον ορισμό του όρου «μοναδιαία τιμή πώλησης» της φράσης «εξαιρουμένων προωθητικών ενεργειών», ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των μοναδιαίων τιμών πώλησης μετά την εφαρμογή τυχόν εκπτώσεων και αντίστοιχη διαγραφή της προαναφερθείσας φράσης από τη σχετική πρόνοια με την οποία προβλέπεται η υποχρέωση των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα την τιμή πώλησης όπως αυτή αναγράφεται στο προϊόν ή στη συσκευασία του ή στα ράφια της επιχείρησης που είναι τοποθετημένο το προϊόν, ώστε οι τιμές πώλησης που υποβάλλονται να περιλαμβάνουν τυχόν μειωμένες τιμές λόγω ισχυουσών προωθητικών ενεργειών. 

Στο ν/μ επίσης επήλθε προσθήκη προνοιών ώστε να καταστεί δυνατή η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κατά απόφασης της αρμόδιας αρχής για επιβολή διοικητικού προστίμου. 

Τοποθετήσεις Βουλευτών  

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε ότι το κόμμα του στηρίζει την εισαγωγή ενός θετικού εργαλείου και ευχήθηκε να αποδειχθεί χρήσιμο. 

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε ότι η δημιουργία του e-kalathi δεν θα κτυπήσει την ακρίβεια, την αισχροκέρδεια και τον πληθωρισμό, αλλά η εφαρμογή αυτή προάγει τη διαφάνεια και τα συμφέροντα των καταναλωτών. 

Ανέφερε ότι μετά από πολύωρες συζητήσεις εισήχθησαν ρυθμίσεις και διαφοροποιήσεις, μετά από εισηγήσεις όλων των ενδιαφερομένων. Είπε ακόμη ότι αν υπάρχουν κενά, η Βουλή είναι εδώ να τα εξετάσει και διαβεβαίωσε ότι βασικός γνώμονας είναι το συμφέρον των καταναλωτών. 

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης είπε ότι με τη συζήτηση αναδείχθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και πρόσθεσε ότι το e-kalathi είναι ένα εργαλείο για διαφάνεια και προστασία των καταναλωτών. 

Ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι το μέτρο αυτό βοηθά τους καταναλωτές να παρακολουθούν και να συγκρίνουν τιμές. Χαιρέτισε τις ρυθμίσεις που εισήχθησαν και τις αλλαγές, ευχήθηκε ο κόσμος να επωφεληθεί και αν αποδειχθεί αυτό να προχωρήσει το μέτρο σε φρουταρίες, φούρνους και περίπτερα. 

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή είπε ότι πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και του σωστού ανταγωνισμού και υπενθύμισε ότι στόχος του Υπουργού Εμπορίου ήταν η έναρξη το συντομότερο και αυτό επιτεύχθηκε. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Πέρασε ομόφωνα το e-kalathi 

Stockwatch: Μετά από ένα εξάμηνο η λειτουργία του e-kalathi 

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023   

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε ο συντελεστής της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας ποσοστού ύψους τριάντα τοις εκατόν (30%) που επιβάλλεται σε τόκους οι οποίοι λαμβάνονται από ή πιστώνονται σε κατοίκους της Δημοκρατίας να μειωθεί στο δεκαεπτά τοις εκατόν (17%). 

Στο 17% από 30% ο συντελεστής έκτακτης εισφοράς για άμυνα επί τόκων 

Με 31 ψήφους υπέρ, 2 εναντίον και 16 αποχές η Ολομέλεια ενέκρινε πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, ώστε ο συντελεστής της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας, ποσοστού ύψους 30% που επιβάλλεται σε τόκους που λαμβάνουν ή πιστώνονται κάτοικοι στη Δημοκρατία, να μειωθεί στο 17%. 

Την πρόταση κατέθεσαν οι Χάρης Γεωργιάδης, Ονούφριος Κουλλά και Σάβια Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ηλίας Μυριάνθους, βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Πάφου και Σταύρος Παπαδούρης, βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού. 

Απορρίφθηκαν τροπολογίες του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ και ομόφωνα εγκρίθηκε μια τροπολογία της ΕΔΕΚ για να απαλλάσσονται από αυτή τη φορολογία τα ποσά που επιδικάζονται για σκοπούς αναπηρίας ή και θανάτου ασφαλισμένων πολιτών. 

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συζήτηση στην επιτροπή οικονομικών οι εισηγητές ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αναμένεται να επιφέρουν μείωση, αλλά αύξηση στα κρατικά έσοδα, καθότι ενθαρρύνεται η αποταμίευση, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των καταθέσεων. 

Παράλληλα, επισήμαναν ότι η μικρή αύξηση που παρουσιάζουν τα καταθετικά επιτόκια αναμένεται να συμβάλει θετικά στην αύξηση των κρατικών εσόδων από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα επί των τόκων, ανεξαρτήτως της μείωσης του φορολογικού συντελεστή.    

Περαιτέρω, τόνισαν ότι η Βουλή έχει το δικαίωμα να προωθεί προτάσεις νόμου που αφορούν στη μείωση φορολογιών στη βάση και σχετικής προηγούμενης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία αυτό είναι συνταγματικά θεμιτό, και ειδικότερα στην περίπτωση αυτή όπου η εκτελεστική εξουσία προφανώς και συμφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, καθότι έχει καταθέσει νομοσχέδιο με πανομοιότυπες πρόνοιες. 

Τοποθετήσεις Βουλευτών στην Ολομέλεια   

Ο βουλευτής Χάρης Γεωργιάδης, εκ των εισηγητών από πλευράς ΔΗΣΥ είπε ότι δεν επηρεάζονται τα έσοδα ή οι δαπάνες της αμυντικής θωράκισης ούτε και τα δημόσια έσοδα γενικότερα. 

Είπε ότι η πρόταση κατατέθηκε την κατάλληλη στιγμή και διορθώνεται ένας από τους τελευταίους συντελεστές φορολογιών της περιόδου 2011-13 που δεν ήταν μόνιμες. Ανέφερε επίσης ότι είναι καιρός να ρυθμιστεί και το τέλος των 350 ευρώ που καταβάλλουν οι εταιρείες. 

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου είπε ότι ίσως θα πρέπει να κατατεθεί κοινή τροπολογία για μη καταβολή τέλους για καταθέσεις όσων έχουν εισόδημα κάτω των 19,500 ευρώ κάτι που θα αποτελούσε σημαντική ελάφρυνση. 

Ανέφερε επίσης ότι με τον πληθωρισμό μειώνεται η αξία των καταθέσεων και πρέπει να ενθαρρυνθεί η αποταμίευση γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν θα υπάρχει χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου χαρακτήρισε λάθος να ξεκινά μια συζήτηση και “να ανοίγουμε τη βεντάλια για όλα”. 

Είπε ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματός του απαντούσε με επιχειρήματα για την συγκεκριμένη πρόταση που κατατέθηκε. Ανέφερε επίσης ότι στα περί ενθάρρυνσης της αποταμίευσης απαντά ότι αποταμιεύουν όσοι έχουν πλεονάσματα και όχι οι μισθωτοί, που στα μισά του μήνα «δεν έχουν χρήματα στη τζέπη τους». 

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης είπε ότι προφανώς και δεν θα σωθούν τα νοικοκυριά με τα 16 εκ. ευρώ που θα απωλεσθούν το έτος, αλλά εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα 16 αυτά εκ. θα μπορούσαν να δοθούν για να κτιστούν σχολεία, για τον τομέα της υγείας ή για τις ευάλωτες ομάδες. 

Είπε επίσης ότι όταν πρόκειται να δώσουμε χρήματα στους λίγους προνομιούχους είμαστε γενναιόδωροι ενώ για τους πολλούς μη προνομιούχους «είμαστε τσιγκούνηδες και σπαγκοραμμένοι». 

Διερωτήθηκε γιατί κάνουμε δώρο στους εκατομμυριούχους και επέκρινε κάποιους ότι κόπτονται για τα δημόσια οικονομικά και ενεργούν ως «δράκοι του νερού» και δεν τους ενδιαφέρει αν θα χάσει 90 εκ. το κράτος σε βάθος πενταετίας. 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι είναι λάθος να λέγεται ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο στις καταθέσεις. Υπενθύμισε ότι για το τέλος των 350 ευρώ για τις εταιρείες έγινε ήδη εξαγγελία από ΥΠΟΙΚ για ρύθμισή του. 

Η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι πρέπει να διαχωριστεί ότι άλλο είναι ο φόρος επί τόκων σε φυσικά πρόσωπα και άλλο στα νομικά και ότι η πρόταση βοηθά όσους τώρα αποκτούν συνείδηση αποταμίευσης και ενισχύει όσους ήδη έχουν. 

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης είπε ότι για το τέλος των 350 ευρώ συμφώνησε η Κυβέρνηση για την ανάγκη αναθεώρησης και δεσμεύτηκε να καταθέσει εισήγηση. 

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι παρά το ότι η έκτακτη εισφορά για την άμυνα καταβάλλεται εδώ και δεκαετίες, τα ποσά που εισπράχθηκαν έχουν λεηλατηθεί, κατά την έκφρασή του και κατέληξαν οπουδήποτε αλλού εκτός από την άμυνα, κάτι που χαρακτήρισε σκάνδαλο. 

Είπε επίσης ότι διαφωνεί με το επιχείρημα για αύξηση των καταθέσεων λέγοντας ότι ένα νοικοκυριό με καταθέσεις 50.000 επωφελείται δέκα ευρώ το μήνα. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι τα χρήματα για την εισφορά για την άμυνα δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ στο σύνολό τους, καθώς μπαίνουν στο πάγιο ταμείο του κράτους και διατίθενται με διάφορους τρόπους. 

Ανέφερε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής το κόμμα του θα επαναφέρει την πρότασή του για ταμείο αμυντικής θωράκισης για αγορά και συντήρηση  οπλικών συστημάτων. 

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους εξέφρασε την εκτίμηση ότι με την μείωση στο 17% στο τέλος, δίνεται ώθηση και στο επιχειρείν και στα νοικοκυριά και διαφώνησε ότι αυτή η βουλή θέτει ταξικά κριτήρια με την ψήφιση φορολογιών. 

Ο βουλευτής των Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι πρέπει να ρυθμιστεί και το τέλος των 350 ευρώ που πληρώνουν οι εταιρείες λέγοντας ότι αναμένει από την Κυβέρνηση να καταθέσει ν/σ για το ζήτημα, ή αλλιώς θα κατατεθεί πρόταση νόμου. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Μείωση στο 17% της εισφοράς άμυνας σε τόκους 

Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται η διαδικασία αγοράς και μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και επίλυσης του σοβαρού προβλήματος που υπάρχει σήμερα, με τους αγοραστές ακινήτων, οι οποίοι ενώ έχουν εκπληρώσει πλήρως τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του πωλητή, ο πωλητής αδυνατεί λόγω της ύπαρξης εμπράγματων βαρών, να μεταβιβάσει το ακίνητο επ’ ονόματι τους. 

Έγκριση νόμου για του εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων 

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε νόμο για τους εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων. Ο νόμος εγκρίθηκε με 22 ψήφους υπέρ και 14 εναντίον. 

Σκοπός του νόμου είναι να αρθούν τα προβλήματα που εντοπίζονται στη διαδικασία αγοράς και μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις που, ενώ οι αγοραστές ακινήτων έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, οι πωλητές αδυνατούν να μεταβιβάσουν τα ακίνητα επ’ ονόματί τους λόγω της ύπαρξης εμπράγματων βαρών. 

Με το νόμο προνοείται μεταξύ άλλων αύξηση κατά δύο χιλιάδες ευρώ στο ανώτατο ύψους του προστίμου το οποίο δύναται να επιβληθεί από τον διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε πωλητή ο οποίος δε συμμορφώνεται με την υποχρέωση περίληψης πιστοποιητικού έρευνας ακινήτου στη σύμβαση πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Προνοείται επίσης δυνατότητα επιβολής αποτρεπτικού διοικητικού προστίμου από τον Διευθυντή Κτηματολογίου σε ενυπόθηκο δανειστή, ο οποίος εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί με την υποχρέωση έκδοσης στον αγοραστή γραπτής βεβαίωσης πληρωμής. Καθορίζεται διαδικασία προσβολής από τον ενυπόθηκο δανειστή της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου. 

Εισάγεται επίσης πρόνοια δυνάμει της οποίας προβλέπεται ότι σε περίπτωση σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος εκκαθάρισης ή πτώχευσης του πωλητή εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και του περί Πτώχευσης Νόμου. 

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης δικαιολογώντας την αρνητική ψήφο του κόμματός του είπε ότι δεν  θα ωφελήσει το δικαίωμα βέτο για της τράπεζες αλλά θα ενισχύσει τα δικαιώματα των τραπεζών. 

Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα θέματα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με την προτεινόμενη τροποποίηση αφενός θα υποβοηθηθούν τα πρόσωπα που αιτούνται την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και αφετέρου θα επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 

Δικαίωμα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και για μονήρεις γυναίκες 

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα νόμο για να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις το νόμου για την ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγή, με κύρια αλλαγή την παροχή δικαιώματος και στις μονήρεις γυναίκες για απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας. 

Ο νόμος διευρύνει το δικαίωμα απόκτησης τέκνου μέσω της διαδικασίας παρένθετης μητρότητας, ώστε να εφαρμόζεται και σε σχέση με μονήρη γυναίκα κατόπιν άδειας του Συμβουλίου Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΣΙΥΑ), νοουμένου ότι δεν μπορεί να κυοφορήσει λόγω σοβαρών και ειδικών ιατρικών προβλημάτων. 

Καταργείται επίσης η ανάγκη εξασφάλισης άδειας από το ΣΙΥΑ για την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από μονήρεις γυναίκες, εξαιρουμένης της παρένθετης μητρότητας. 

Επίσης γίνεται κατοχύρωσης του πεντηκοστού τρίτου έτους ως μέγιστης ηλικίας φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής της υποβοηθούμενης γυναίκας αντί του πεντηκοστού έτους που ισχύει σήμερα. 

Απαγορεύεται ακόμα η διαφήμιση για ανεύρεση δότη και παροχή του δικαιώματος στις μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) και στο ΣΙΥΑ για ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την ανεύρεση δότη ή παρένθετης μητέρας. 

Επίσης καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού από τη ΜΙΥΑ, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι γυναίκα η οποία αιτείται την εφαρμογή μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι η τεκμαιρόμενη μητέρα ή η παρένθετη μητέρα, καθώς και η τήρηση αντιγράφου του εν λόγω πιστοποιητικού σε σχετικό μητρώο. 

Με τροπολογία του ΑΚΕΛ η οποία υπερψηφίστηκε με 25 ψήφους υπέρ 12 κατά και 4 αποχές, η γνωστοποίηση της ταυτότητας του δότη ή του ζευγαριού που έχει δωρίσει γαμέτες ή έμβρυα δύναται να γνωστοποιείται από τις ΜΙΥΑ στο παιδί κατόπιν αίτησής του, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, και εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση των δοτών. 

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης ανέφερε ότι η νομοθεσία αυτή είναι σημαντική γιατί διευρύνει το πεδίο εφαρμογής και στις μονήρεις γυναίκες για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κάτι που απαιτούν πολλές γυναίκες και θα το στηρίξουν. 

Ανέφερε ότι θεωρεί ότι στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσουν και σε άλλες κατηγορίες πολιτών όπως η άντρες και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ, κάτι με το οποίο η τοποθέτηση της Κυβέρνηση ήταν αρνητική. Είπε ότι η τροπολογία του ΑΚΕΛ επιτρέπει στον νέο να ζητήσει στοιχεία για τον δότη μόνο αν υπάρχει συγκατάθεση του δότη. 

Ο βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι η τροπολογία του ΑΚΕΛ θα θέσει τις οικογένειες που θα έχουν αυτά τα παιδιά πάνω σε μια ωρολογιακή βόμβα που κανένας δεν θα ξέρει πότε θα εκραγεί. Είπε ότι το θέμα είναι φοβερά λεπτό και δεν υπάρχει η φερεγγυότητα ότι οι εταιρείες ότι θα κρατήσουν αυτά τα στοιχεία αλώβητα μέχρι να τα ζητήσουν τα παιδιά. Όσον αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είπε ότι το σύμφωνο συμβίωσης απαγορεύει την υιοθεσία παιδιών. 

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου είπε ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση έφερε το τροποποιητικό νομοσχέδιο για να βελτιώσει τη διαδικασία και αναθεωρήθηκε από την παρούσα Kυβέρνηση. Όπως είπε, μπαίνει ασφαλιστική δικλείδα για τους δότες θα πρέπει να ενημερώνεται το κεντρικό μητρώο του ΣΙΥΑ για να ελέγχεται ποιος δίνει που. Το δικαίωμα στις μονήρεις γυναίκες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν παρένθετη μητέρα, πρόσθεσε, ήταν μια αδικία που επιτέλους θα αποκατασταθεί. Είπε ότι θα καταψηφίσει την τροπολογία του ΑΚΕΛ γιατί είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση του παιδιού για την ταυτότητα του δότη και της δότριας και ένας δότης αν το επιθυμεί να είναι δότης πρέπει να ξέρει ότι θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεση εκ των προτέρων. 

Η βουλευτής του Volt Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι το νομοσχέδιο περιορίζει το δικαίωμα μόνο στις γυναίκες κάτι που αποτελεί διάκριση γιατί δεν επιτρέπεται σε άνδρες και ομόφυλα ζευγάρια να προχωρήσουν και να γίνουν γονείς. Χαρακτήρισε κάτι τέτοιο αντισυνταγματικό και είπε ότι για το θέμα θα πρέπει να γίνει ευρύτερη συζήτηση με τους ειδικούς για το θέμα. Παρόλα αυτά είπε ότι θα το ψηφίσει παρόλο που είναι ελλιπές. 

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι όντως υπήρξε καθυστέρηση στη νομοθεσία αυτή και ότι πρόκειται για ένα δίκαιο και σωστό νομοσχέδιο για τις γυναίκες. Αναφέροντας ότι ο «Θεός τα πάντα εν σοφία εποίησε», είπε ότι αν κάποιοι θέλουν να πάνε παρακάτω να βάλουν πρόταση νόμου. Παράλληλα είπε ότι αν οι δότες δώσουν συγκατάθεση ο καθένα έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιος είναι ο φυσικός του γονέας. 

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι έθεσε το θέμα για τις μονήρεις γυναίκες πριν από οκτώ χρόνια και έγινε χαμός γιατί η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη και σήμερα γίνεται αυτό που έπρεπε να γίνει τότε. Ανέφερε ακόμα ότι αν δεν περάσει η τροπολογία του ΑΚΕΛ δεν θα υπάρχουν δότες, αφού κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να αποκαλύπτεται η ταυτότητά τους. 

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς είπε ότι παρόλο που είναι ορθό να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα όλων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα δικαιώματα των παιδιών που θα γεννηθούν, αν καταπατούνται ή αν προστατεύονται. 

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι είναι πολύ συγκεκριμένο το νομοσχέδιο για γυναίκες και ζευγάρια που για λόγους υγείας δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν. Η φύση δεν επέτρεψε να τεκνοποιήσουν οι άντρες ή τα ομόφυλα ζευγάρια και πρόσθεσε ότι «δεν θα αλλάξουμε εμείς του νόμους της φύσης». 

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή εξέφρασε προβληματισμό ότι σε περίπτωση που δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα του δότη μπορεί να γίνονται και γάμοι μεταξύ συγγενών, δεδομένου ότι η Κύπρος είναι μικρός τόπος.   

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο ποσού ύψους €390.635.126 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Εγκρίθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις πέραν των 390 εκ. στον προϋπολογισμό 

Η Βουλή με 39 ψήφους υπέρ ενέκρινε πληρωμή, από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου, συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €390.635.126 και τη χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διαφόρων σκοπών, για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2023, είναι ανεπαρκής. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής οικονομικών, οι κυριότερες απαιτούμενες πρόσθετες πιστώσεις αφορούν αυξημένη γενική κυβερνητική εισφορά στο Γενικό Σύστημα Υγείας (€167,2 εκατομ.), αυξημένη γενική κυβερνητική εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (€121,4 εκατομ.), αγορά φαρμάκων και εμβολίων, διατροφικών σκευασμάτων και άλλων ονομαστικών αιτημάτων της Επιτροπής Ονομαστικών Φαρμάκων, της Επιτροπής Επειγόντων Περιστατικών και του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Φαρμάκων (€26,1 εκατομ.), υπερωριακή αμοιβή των μελών της Αστυνομίας λόγω αναβάθμισης των κλιμάκων, αλλά και λόγω αυξημένων μέτρων ασφαλείας σε διάφορους χώρους μαζικής συγκέντρωσης (€16,3 εκατομ.) και χορηγία στους δήμους λόγω αύξησης της δαπάνης μισθολογίου και λειτουργικών δαπανών (€11,8 εκατομ.). 

Αφορούν επίσης κάλυψη αυξημένων λειτουργικών δαπανών υπουργείων/τμημάτων λόγω της  αύξησης στην τιμή των καυσίμων (€10,1 εκατομ.), σχέδιο θεραπείας Κυπρίων στο εξωτερικό (€9 εκατομ.), χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για την απρόσκοπτη συνέχιση της πληρωμής των δικαιούχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (€8,5 εκατομ.), κάλυψη εξωδικαστικής διευθέτησης που αφορά στη σύμβαση για τη διαχείριση του λιμανιού της Λεμεσού (€6,4 εκατομ.), χορηγία σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου κυρίως, για σκοπούς βελτιώσεων/επιδιορθώσεων δρόμων (€6,4 εκατομ.), πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (€5,2 εκατομ.) και εκστρατείες διαφώτισης στα πλαίσια συνεργασίας με του οργανωτές ταξιδιών και τις αεροπορικές εταιρείες (€1,5 εκατομ.). 

Σημειώνεται ότι τα κονδύλια που αφορούν στην αγορά φαρμάκων, εμβολίων και διατροφικών σκευασμάτων, καθώς και στο σχέδιο θεραπείας Κυπρίων στο εξωτερικό θα ανακτηθούν από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. 

Επιπροσθέτως, το κονδύλι που αφορά στη χορηγία σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης θα καλυφθεί με παραχώρηση ισόποσων εξοικονομήσεων από άλλα κονδύλια του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

Επίσης σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής οικονομικών, το μεγαλύτερο μέρος των πρόσθετων πιστώσεων προορίζονται να καλύψουν την αυξημένη γενική κυβερνητική εισφορά στο Γενικό Σύστημα Υγείας και την αυξημένη γενική κυβερνητική εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συναφώς αφορούν συναλλαγές εντός της γενικής κυβέρνησης οι οποίες δεν επιβαρύνουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο. Ως εκ τούτου, η δημοσιονομική επίπτωση που προκύπτει από τον υπό αναφορά προϋπολογισμό περιορίζεται περίπου στο 0,34% του ΑΕΠ. 

Επιπρόσθετα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται ρυθμίσεις που αφορούν θέματα προσωπικού και ειδικότερα τη μετονομασία κεφαλαίου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και θέσεων στην Προεδρία, στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

Προτείνεται επίσης η δημιουργία θέσης Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα λόγω της ανάληψης από τη Δημοκρατία της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026 και η κατάργηση της θέσης του Επιτρόπου Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και η δημιουργία, με την ψήφιση και έναρξη της ισχύος νομοσχεδίου που εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής, θέσεων Υφυπουργού και Γενικού Διευθυντή στο νέο Υφυπουργείο Μετανάστευσης το οποίο θα δημιουργηθεί. 

Τοποθετήσεις Βουλευτών  

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην πρόνοια για εξωδικαστική διευθέτηση σε σχέση με τη σύμβαση για τη διαχείριση του λιμανιού της Λεμεσού, για την οποία ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την επιτροπή ότι η πρόνοια των €6,4 εκατομ. αφορά αποζημιώσεις προς την εταιρεία «DP World Limassol Ltd», οι οποίες πρέπει να καταβληθούν στην εταιρεία έπειτα από απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου (International Court of Arbitration) εναντίον της Δημοκρατίας. 

Επέκρινε το γεγονός ότι ο τότε Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης προχώρησε στην σύμβαση χωρίς να λάβει υπόψη τους κινδύνους για τους οποίους έκανε αναφορά η νομική υπηρεσία σε γνωμάτευσή της και μίλησε για «αυθαιρεσίες» του υπουργού που θα κληθούν τώρα να πληρώσουν οι  φορολογούμενοι. 

Ο Χάρης Γεωργιάδης του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι τα έσοδα για τα λιμάνια έχουν αυξηθεί και πρόσθεσε ότι η παρούσα Κυβέρνηση σε σημείωμά της τονίζει ότι ο ιδιώτης διαχειριστής διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα το λιμάνι Λεμεσού και διπλασίασε τα έσοδα. Αυτό, είπε, για το ΑΚΕΛ είναι σκανδαλώδες. 

Να σημειωθεί ότι αν και δεν έγινε ψηφοφορία για την κάθε δαπάνη χωριστά, το ΑΚΕΛ ζήτησε να καταγραφεί ότι για το συγκεκριμένα θέμα του Λιμανιού Λεμεσού, τάσσεται εναντίον. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Με ενστάσεις η έγκριση €391 εκατ. για το 2023 

Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2024 Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ποσού ύψους €132.669.560 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Εγκρίθηκε πληρωμή από το Ταμείο ΚΦΙΚΒ ύψους €132.669.560 

Η Ολομέλεια με 40 ψήφους υπέρ ενέκρινε την πληρωμή από το Ταμείο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) ποσού ύψους €132.669.560 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Ενέκρινε επίσης εξουσιοδοτική διάταξη για παροχή δυνατότητας ίδρυσης και λειτουργίας Ταμείου Ευημερίας του προσωπικού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών με την έκδοση κανονισμών. 

Αναβλήθηκε η συζήτηση για πρόταση νόμου του Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, για να  απαλλάσσεται ο δανειολήπτης από την καταβολή τέλους, το οποίο επιβάλλεται στις περιπτώσεις πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας ή μεταβίβασης μετοχών εταιρείας, όταν το προϊόν της πώλησης ή μεταβίβασης χρησιμοποιείται για καταβολή μέρους ή για εξόφληση μη εξυπηρετούμενου δανείου. 

Κύριο σημείο στις τοποθετήσεις των βουλευτών η διόρθωση τροπολογίας επί του κυβερνητικού προϋπολογισμού του 2024 με την οποία θα επανέλθουν περίπου €21 εκατ. στον Φορέα. 

Υπενθυμίζεται ότι τα συγκεκριμένα κονδύλια δεν περιλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό του Φορέα για την επόμενη χρονιά, κάτι που είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση των μελών της Επιτροπής Προσφύγων. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος, πρόεδρος της Επιτροπής προσφύγων, είπε ότι εύστοχα αναφέρθηκε ότι ο Φορέας είναι το αποκούμπι του προσφυγικού κόσμου και με έκπληξη η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο προϋπολογισμός του είναι κατά 20 εκ μειωμένος. 

Αναφέρθηκε σε επιστολή του ΥΠΟΙΚ ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε το ποσό και ότι θα διορθωθεί η στρέβλωση. 

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας είπε ότι όντως ο Φορέας είναι το μόνο αποκούμπι των προσφύγων και ότι η Βουλή αναμένει τους νέους κανονισμούς που θα κατατεθούν για το δανεισμό. Υπέδειξε ότι δεν πρέπει να γίνεται κανένα “παζάρι” με τα θέματα των εκτοπισθέντων. 

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου αναφέρθηκε στο έργο του Φορέα και τα σχέδια που παραχωρεί και διαφώνησε με την τοποθέτηση του ΔΗΚΟ ότι ο προϋπολογισμός είναι αυξημένος κατά 20 εκ. λέγοντας ότι αυτό το ποσό είναι από το πρόσθετο τέλος για την ακίνητη ιδιοκτησία και είναι σταυρωμένο κονδύλι. Μίλησε επίσης για λογιστικές αλχημείες για το τέλος του 0,4% για την απώλεια χρήσης. 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι άλλο είναι οι πιστώσεις και άλλο ο προϋπολογισμός και κάποιοι, είπε, συγχύζουν τα δύο. Αναφέρθηκε επίσης σε συνήθη πρακτική οι πιστώσεις κάποτε να είναι χαμηλότερες από ποσό του προϋπολογισμού και αν χρειάζονται επιπρόσθετα ποσά, αντλούνται από το αποθεματικό του κράτους. 

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας εξέφρασε ευχαριστίες στον ΥΠΟΙΚ που δεν ξεχνά τους πρόσφυγες και έχει αποστείλει εξήγηση για τα 21 εκατομμύρια που δεν συμπεριλήφθηκαν. 

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή είπε ότι με ικανοποίηση ενημερώθηκε η Βουλή από τον ΥΠΟΙΚ για διόρθωση του λάθους με τα 21 εκατομμύρια. 

Ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης στη Δημοκρατία του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων (Κανονισμός(ΕΕ) 2018/1861), στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 και η χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) για την επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (Κανονισμός 2018/1860). 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ποσού ύψους €12.833.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2021/2118 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής». 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ποσού ύψους €11.800.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου ώστε, η θέση Ανώτερου Πρωτοκολλητή της Δικαστικής Υπηρεσίας να εξαιρείται από τις διατάξεις που αφορούν στη διατμηματική προαγωγή. 

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2024 Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ποσού που δεν υπερβαίνει τα €17.710.548 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε αφενός να παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας Ταμείου Ευημερίας του προσωπικού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και αφετέρου η δυνατότητα έκδοσης κανονισμών. 

Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας της Δημοκρατίας, με εκτιμώμενη αξία μικρότερη των ευρωπαϊκών κατώτατων ορίων εφαρμογής της νομοθεσίας, ήτοι για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των €443.000 και συμβάσεις έργων μέχρι του ποσού των €5.548.000. 

Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Επίτιμοι Διδάκτορες) Κανονισμοί του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η θέσπιση κανονισμών, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα απονομής, με απόφαση της συγκλήτου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου η οποία επικυρώνεται από το συμβούλιο του εν λόγω πανεπιστημίου, του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα σε πρόσωπα τα οποία έχουν να επιδείξουν αξιόλογο πνευματικό, επιστημονικό ή κοινωνικό έργο. 

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση των τα άρθρων 7, 7Α και 25 του βασικού νόμου, καθώς και το Δεύτερο Παράρτημα αυτού. Οι πιο πάνω τροποποιήσεις κρίθηκαν απαραίτητες για σκοπούς ορθότερης μεταφοράς της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μετά από παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου. 

Ο περί Μετονομασίας της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η μετονομασία της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων, δεδομένου του ότι μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας αυτής τα τελευταία χρόνια αφορά τη λατομική βιομηχανία.    

Οι περί Προστατευτικών Μέτρων κατά των Επιβλαβών για τα Φυτά Οργανισμών (Καθορισμός Τελών) Κανονισμοί του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η θέσπιση κανονισμών για τον καθορισμό τελών τα οποία, μεταξύ άλλων, θα επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή για τον έλεγχο εισαγόμενων προϊόντων από τρίτες χώρες και των εγγράφων αυτών, για τον έλεγχο εξαγόμενων προϊόντων προς τρίτες χώρες, για την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών, καθώς και για την εγγραφή στο σχετικό μητρώο των επαγγελματιών που εισάγουν ή διακινούν τέτοια προϊόντα. 

Οι περί Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Συντάξεις και Χορηγήματα Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η δυνατότητα ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου από ιδιώτες ελεγκτές και όχι από την Υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.   

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι να ενισχυθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους να χρησιμοποιούν επαρκή και κατάλληλα καθίσματα κατά την εργασία τους, για να αποφεύγεται η αδιάκοπη και παρατεταμένη ορθοστασία.   

Η Ολομέλεια ενέκρινε το νομοσχέδιο για ορθοστασία 

Η Ολομέλεια με 34 ψήφους υπέρ ενέκρινε νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο, ώστε να βελτιωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν στους εργαζομένους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν επαρκή και κατάλληλα καθίσματα κατά την εργασία τους, προκειμένου να αποφεύγεται η αδιάκοπη και παρατεταμένη ορθοστασία, η οποία δύναται να βλάψει την υγεία τους. 

Αποσύρθηκαν δύο προτάσεις νόμων του Βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργου Κουκουμά για το θέμα. 

Η μία αφορούσε εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οι εργοδότες να έχουν υποχρέωση να οργανώνουν τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων τους, προκειμένου να αποφεύγεται η αδιάκοπη και παρατεταμένη ορθοστασία και η δεύτερη την υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν στους εργαζομένους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν επαρκή και κατάλληλα καθίσματα κατά την εργασία τους, προκειμένου να αποφεύγεται η αδιάκοπη και παρατεταμένη ορθοστασία, η οποία δύναται να βλάψει την υγεία τους. 

Μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς ανέφερε ότι κανένας δεν ανάγκασε τους εργοδότες να μεριμνούν για τις συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων από παρατεταμένη ορθοστασία, όπως για παράδειγμα εργαζόμενους στο λιανικό εμπόριο. 

Έκανε λόγο για καθημερινή καταπόνηση και εξάντληση των εργαζομένων και διεθνή μελέτη που δείχνει τις συνέπειες της παρατεταμένης ορθοστασίας όπως ρευματοπάθειες και μυοσκελετικές παθήσεις. 

Ανέφερε ότι με το νόμο θεσπίζεται η υποχρέωση των εργοδοτών να οργανώνουν τον χρόνο των εργοδοτουμένων τους, ώστε αποφεύγεται η παρατεταμένη ορθοστασία. Πρόκειται, είπε, για κάτι που αφορά την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. 

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να μην διακόπτεται η καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) σε άτομα με αναπηρία τα οποία έχουν εγγεγραμμένη επ’ ονόματι τους την κατοικία συγγενών τους, κυρίως γονέων, η οποία δεν ξεπερνά τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα και την οποία δεν μπορούν να αξιοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο επειδή η εν λόγω περιουσία είναι υποκείμενη σε δικαίωμα επικαρπίας εφ’ όρου ζωής. 

Νόμος για μη αποκοπή ΕΕΕ σε άτομα με αναπηρία που κατέχουν οικία με επικαρπία 

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα νόμο ώστε να μην αποκόπτεται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) σε άτομα με αναπηρία που κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία με επικαρπία. 

Με το νόμο αυτό δεν διακόπτεται η καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε άτομο με αναπηρία το οποίο έχει εγγεγραμμένη επ’ ονόματί του την κατοικία συγγενών του, κυρίως γονέων, η οποία δεν ξεπερνά τα 300 τ.μ. και την οποία δεν μπορεί να αξιοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο, επειδή η εν λόγω περιουσία είναι υποκείμενη σε δικαίωμα επικαρπίας εφ’ όρου ζωής. 

Εκ μέρους της ΔΗΠΑ – Συνεργασία που κατέθεσε την αρχική πρόταση νόμου, ο βουλευτής Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι η πρόταση νόμου τους υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση και για αυτό την απέσυραν. Με αυτή, ανέφερε, διορθώνεται μια στρέβλωση για άτομα με αναπηρία, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν και άλλες στρεβλώσεις στον νόμο για το ΕΕΕ που θα εξεταστούν από τη Βουλή στη συνέχεια, ενώ κάλεσε και το Υφυπουργείο Πρόνοιας να τις διορθώσει. 

Οι περί Υφυπουργείου Πολιτισμού – Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Πολιτισμού και Λειτουργού Πολιτισμού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω σχέδιο υπηρεσίας.  

Ο περί της Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, ώστε να επεκταθεί η δυνατότητα διορισμού μέλους του Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης για τρεις συνεχείς θητείες, αντί δύο που ισχύει σήμερα. 

Επέκταση θητείας μελών του Συνδέσμου «Φωνή» 

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε πρόταση νόμου της Βουλευτή Ειρήνης Χαραλαμπίδου του ΑΚΕΛ και σχετική τροπολογία της βουλευτή του ΔΗΣΥ Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν για επέκταση της δυνατότητα διορισμού των μελών και του προέδρου του Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης «Φωνή». 

Συγκεκριμένα επεκτείνεται η δυνατότητα διορισμού μέλους και προέδρου στο Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης για τρεις συνεχείς θητείες αντί δύο, όπως ισχύει σήμερα. 

Η βουλευτής Ειρήνης Χαραλαμπίδου είπε ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση αφού δεν έχουν πολλοί την εμπειρογνωμοσύνη που χρειάζεται για τις θέσεις αυτές. 

Η κα. Σούπερμαν είπε ότι κατέθεσε την τροπολογία ώστε να ισχύει το ίδιο και για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου δεδομένου του σημαντικού ρόλου του Προέδρου. Χαρακτήρισε πολύ σημαντική την πρόταση που αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. 

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης είπε ότι το συμβούλιο «Φωνή» και τα μέλη του επιτελούν καθημερινά εξαιρετικό έργο στηρίζοντας παιδιά που έχουν περάσει τον χειρότερο εφιάλτη. 

Ο περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να διαγραφεί η πρόνοιά του που προβλέπει την επιβολή φόρου εισοδήματος επί του φιλοδωρήματος που λαμβάνουν οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες το οποίο έχει κερδηθεί με την απασχόλησή τους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του υφιστάμενου νόμου και μετά. 

Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2022/2100 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2022 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την απόσυρση ορισμένων εξαιρέσεων όσον αφορά τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού».  

Συγκεκριμένα, η υπό εναρμόνιση κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2022/2100 τροποποιεί την Οδηγία 2014/40, προκειμένου: 

(α) να επεκταθεί η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων καπνού με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση ή που περιέχουν αρωματικές ουσίες σε οποιοδήποτε από τα συστατικά τους και στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και  

(β) τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού να φέρουν τόσο το ενημερωτικό μήνυμα όσο και τις συνδυασμένες προειδοποιήσεις για το βλαβερό του καπνίσματος (δηλαδή αποτρεπτικές εικόνες με λεκτικές προειδοποιήσεις). 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου η ψήφιση των οποίων αναβλήθηκε: 

Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε οι πράξεις που διενεργήθηκαν μεταξύ 22 Φεβρουαρίου 2021 και 17 Νοεμβρίου 2022, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων και αφορούσαν πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας ή μεταβίβαση μετοχών εταιρείας, να απαλλάσσονται από την επιβολή τέλους η οποία αφορά πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας ή μεταβίβαση μετοχών εταιρείας στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων. 

Διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τον μήνα Ιανουάριο του 2024 

Η Ολομέλεια ενέκρινε τα δωδεκατημόριο Ιανουαρίου για ημικρατικούς οργανισμούς των οποίων δεν εγκρίθηκε ακόμα ο προϋπολογισμός. Υπερ ψήφισαν 31 βουλευτές και εναντίον 1. 

Με την απόφαση παρέχεται σε ορισμένα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου των οποίων δεν έχουν ακόμα εγκριθεί οι προϋπολογισμοί για το έτος 2024 εξουσιοδότηση για διενέργεια δαπάνης για τον μήνα Ιανουάριο του 2024 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2023, το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή στον μήνα Ιανουάριο του 2023. 

Σύμφωνα με την απόφαση, δεν μπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς ούτε μπορεί να πληρωθεί οποιαδήποτε νέα θέση στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, μέχρι να εγκριθούν από τη Βουλή και να πάρουν την τελική τους μορφή οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου για το έτος 2024. 

Η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη συμπεριφορά εκ μέρους των ημικρατικών οργανισμών που επαναλαμβάνεται κάθε Δεκέμβριο και οι οποίοι δεν καταθέτουν τους προϋπολογισμούς εντός της περιόδου που ορίζει το Σύνταγμα. Έκανε λόγο για περιφρόνηση του Συντάγματος και της Βουλής. 

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου έκανε λόγο για απαράδεκτη περιφρόνηση της Βουλής αφού ακόμα δεν κατατέθηκαν οι πλείστους προϋπολογισμοί των ημικρατικών. 

Εξέφρασε την άποψη ότι η Βουλή θα πρέπει να στείλει μια φορά ένα μήνυμα γιατί μόνο έτσι θα την λάβουν υπόψη. Ζήτησε «ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του». 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον