Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και συναφείς νομοθεσίες

Τα νομοσχέδια ρυθμίζουν φορολογικό χειρισμό σε σχέση με τα δάνεια που εντάσσονται στο σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης». Διευκρινίζεται ότι ήδη σε συναλλαγές ανταλλαγής χρέους έναντι ακινήτων εφαρμόζονται ο ίδιος φορολογικός χειρισμός αφορά όμως άλλη περίμετρο μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Συγκεκριμένα, το κάθε νομοσχέδιο ρυθμίζει τα εξής: 

(α) Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος του 2023 

Το νομοσχέδιο επιτρέπει την απαλλαγή από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών των φυσικών προσώπων (ιδιοκτητών ακινήτων) σε περίπτωση όπου μεταξύ των αξιών/τιμών της απόκτησης και παραχώρησης της κύριας κατοικίας έναντι εξόφλησης του δανείου, προκύπτει κέρδος.  

(β) Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Το νομοσχέδιο επιτρέπει την απαλλαγή από φόρο εισοδήματος σε σχέση με όφελος, πλεόνασμα ή κέρδος που προκύπτει κατά την διευθέτηση των δανείων έναντι ακινήτων.  

(γ) Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Το νομοσχέδιο επιτρέπει την απαλλαγή της ΚΕΔΙΠΕΣ από την έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε εισπρακτέα ενοίκια που θα της καταβάλλει το κράτος. 

(δ) Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Το νομοσχέδιο επιτρέπει την απαλλαγή από τα μεταβιβαστικά τέλη κατά την μεταβίβαση της κύριας κατοικίας προς την ΚΕΔΙΠΕΣ, και τα οποία κανονικά καταβάλλουν οι αγοραστές ακινήτου.  

(ε) Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Το νομοσχέδιο επιτρέπει την απαλλαγή από τα χαρτόσημα τέλη σε αγοραπωλητήρια συμβόλαια που θα ετοιμαστούν για την μεταβίβαση της κύριας κατοικίας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα