Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της εκδίκασης των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ δανειολήπτη/εγγυητή/παρόχου εξασφάλισης, με πιστωτή, αναφορικά με πιστωτική διευκόλυνση που εξασφαλίζεται με κύρια κατοικία αξίας μέχρι €350.000. Με οδηγίες του Ανώτατου Δικαστηρίου, Προέδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, μπορεί να ορίσει, με την έγκριση του Ανώτατου Δικαστηρίου, αριθμό δικαστών, οι οποίοι να εκδικάζουν υποθέσεις σχετικά με: 

(i) διαφορές που προκύπτουν μεταξύ δανειολήπτη/εγγυητή/παρόχου εξασφάλισης με πιστωτή αναφορικά με το χρεωστικό υπόλοιπο της πιστωτικής διευκόλυνσης, που εξασφαλίζεται με κύρια κατοικία εκτιμημένης αξίας μέχρι €350.000 η οποία παρουσιάζει καθυστέρηση ή υπέρβαση και η οποία έχει τερματισθεί, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαφορά μεταξύ των πιο πάνω προσώπων που αφορά την εν λόγω πιστωτική διευκόλυνση, τις συναφείς εγγυήσεις ή/και εξασφαλίσεις. Δηλαδή περιλαμβάνονται οι διαφορές που αφορούν πιστωτική διευκόλυνση η οποία εξασφαλίζεται με κύρια κατοικία εκτιμημένης αξίας μέχρι €350.000 σε σχέση με υπερχρεώσεις ή/και καταχρηστικές ρήτρες, 

(ii) πώληση ενυπόθηκου ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι:

(α) στο νομοσχέδιο εμπίπτουν διαφορές για πιστωτικές διευκολύνσεις που εξασφαλίζονται με κύρια κατοικία αξίας μέχρι €350.000, σύμφωνα με εκτίμηση που διενεργείται από εκτιμητή μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου, 

(β) σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πιστωτής μπορεί να είναι Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα ή Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων ή οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση, ή μη πιστωτικό ίδρυμα, 

(γ) σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι εκκρεμούσες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου υποθέσεις, οι οποίες εμπίπτουν στις παραγράφους 2(i) και 2(ii) ανωτέρω, των οποίων η ακρόαση δεν έχει αρχίσει, διαβιβάζονται προς συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας και έκδοση απόφασης, ενώπιον Δικαστών, οι οποίοι ορίζονται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, διαφορετικά η εκδίκαση αυτών συνεχίζει και αποπερατώνεται στο Δικαστήριο ενώπιον του οποίου αυτές εκκρεμούν. 

Απώτερος σκοπός της ρύθμισης της εκδίκασης των συγκεκριμένων υποθέσεων, στο πλαίσιο των Επαρχιακών Δικαστηρίων, είναι η συμβολή στην επίτευξη περαιτέρω μείωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα των δανειοληπτών, με σημαντικά οφέλη για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την οικονομία. 

Το νομοσχέδιο συμπληρώνει μέτρα που ήδη λήφθηκαν, όπως την προώθηση κυβερνητικών σχεδίων για την προστασία της κύριας κατοικίας, για επίτευξη του στόχου της μείωσης των ΜΕΧ. Με τη ψήφιση της ρύθμισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η επίτευξη της ταχείας εκδίκασης υποθέσεων χρηματοπιστωτικών διαφορών θα εναπόκειται σε σημαντικό βαθμό σε μέτρα που θα λάβει η δικαστική εξουσία, όπως την περίληψη επαρκούς αριθμού δικαστών στην ειδική δικαιοδοσία και την υποχρέωση εξειδικευμένης εκπαίδευσης επαρχιακού δικαστή στον οποίο θα ανατίθενται υποθέσεις της ειδικής δικαιοδοσίας από τη Σχολή Δικαστών. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Νομικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Αναβολή
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δάνεια, Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

July 6, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Νομικών

July 13, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα