Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου ώστε, η θέση Ανώτερου Πρωτοκολλητή της Δικαστικής Υπηρεσίας να εξαιρείται από τις διατάξεις που αφορούν στη διατμηματική προαγωγή.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθότι για τις υψηλόβαθμες θέσεις πρωτοκολλητών απαιτούνται εξειδικευμένα και αυξημένα καθήκοντα, τόσο διοικητικά όσο και οιωνεί δικαστικά και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να καταλαμβάνονται από προσωπικό προερχόμενο από άλλες υπηρεσίες και τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Περαιτέρω, κρίνεται ότι η τοποθέτηση προσώπου σε θέση Ανώτερου Πρωτοκολλητή, το οποίο δεν έχει προηγούμενη σχετική πείρα, θα προκαλέσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαστικής Υπηρεσίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Δικαστική Υπηρεσία

Ημερολόγιο

29 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

8 Δεκεμβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα