Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε μεταξύ άλλων να διευρυνθεί το πεδίου εφαρμογής του καθώς επίσης να επιτευχθεί η κατάλληλη οργανωτική δομή και προϋποθέσεις διακυβέρνησης, στη βάση καλών πρακτικών. 

Ειδικότερα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι μεταξύ άλλων: 

(α) η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Νόμου ώστε για σκοπούς αναδιάρθρωσης να δύναται να διοριστεί διαμεσολαβητής: 

(ί) σε τερματισμένη πιστωτική διευκόλυνση κατά την ημερομηνία εφαρμογής του τροποποιητικού νόμου. Οι χρεώστες μπορούν να αποταθούν στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του τροποποιητικού νόμου, 

(ίί) σε πιστωτική διευκόλυνση η οποία πωλήθηκε σε Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων, 

(ίίί) σε πιστωτική διευκόλυνση ύψους μέχρι €350.000 που εξασφαλίζεται από επαγγελματική στέγη. 

(β) η μεταρρύθμιση της υφιστάμενης δομής του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, ώστε να αποτελείται από 7μελές συμβούλιο που απαρτίζεται από 3 εκπροσώπους Υπουργείων (2 από ΥΠΟΙΚ, 1 από ΥΕΕΒ), 3 εκπροσώπους των επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα, κατόπιν κοινής εισήγησης των Συνδέσμων που τους εκπροσωπούν (Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, Σύνδεσμος Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων, Σύνδεσμος ΚΕΠΕΥ, Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών) και 1 εκπρόσωπο των καταναλωτών κατόπιν εισήγησης των συνδέσμων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές). Τα έξοδα του Φορέα θα συνεχίσουν να καταβάλλονται από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις. 

(γ) ο σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και καθορισμό των αρμοδιοτήτων του Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου,  

(δ) για σκοπούς καλύτερου χειρισμού ταυ φόρτου εργασίας και υιοθέτησης καλών πρακτικών, τα παράπονα των οποίων η διαφορά με χρηματοοικονομική επιχείρηση δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσά θα τυγχάνουν χειρισμού από το Βοηθό Χρηματοοικονομικό Επίτροπο ο οποίος αποφαίνεται επί αυτών, αφού προηγηθεί ενημέρωση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, και παράπονα των οποίων η διαφορά ξεπερνά ένα ποσό θα εξετάζονται από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, ο οποίος αποφαίνεται επί αυτών μετά από διαβούλευση με το Βοηθό Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. Η διαδικασία και το όριο του ποσού καθορίζονται με Οδηγία nou εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του τροποποιητικού νόμου. 

(ε) ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος να μπορεί να επιληφθεί παραπόνου κατά χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή να ορίσει διαμεσολαβητή για σκοπούς αναδιάρθρωσης, αν Δικαστήριο ενώπιον του οποίου διεξάγεται δικαστική διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πριν την έκδοση απόφασης αναβάλει τη διαδικαστική διαδικασία, προκειμένου να επιτρέψει στους διάδικους την επίλυση της διαφοράς τους με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, Πιστωτικά ιδρύματα, Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

November 9, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα