Το ΥΠΟΙΚ εξετάζει αλλαγές στο τέλος εταιρειών, όχι στην έκδοση ΜΟΤ αν δεν εκτελείται σοβαρή ανάκληση

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/10/2023, εξέτασε τις ακόλουθες προτάσεις νόμου: 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2022

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:    

(α) η απάλειψη της υποχρέωσης καταβολής ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) από όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες,     

(β) η εξαίρεση των εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ετησίως, από την υποχρέωση παράδοσης ετήσιας έκθεσης για καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών και την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350), 

(γ) η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι εταιρείες μικρού μεγέθους να καταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους εκατόν ευρώ (€100), ενώ οι εταιρείες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους να καταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350), 

(δ) η εξαίρεση από την υποχρέωση παράδοσης ετήσιας έκθεσης για καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών και από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) των εταιρειών οι οποίες δεν ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή από την ημερομηνία σύστασής τους, δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Φ.Π.Α. δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φορολογικό Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου και δεν διατηρούν οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό,  

(ε) η εξαίρεση των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από την υποχρέωση καταβολής των τελών και δικαιωμάτων που καθορίζονται σε κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) και 

(ζ) η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε οι εγγεγραμμένες εταιρείες να καταβάλλουν μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους ετήσιο τέλος ανάλογα με την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων. 

Το ΥΠΟΙΚ εξετάζει αλλαγές στο τέλος εταιρειών, χρονοδιάγραμμα ζητούν οι βουλευτές 

Το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει μελέτη για την αναθεώρηση του τέλους εταιρειών, δήλωσε εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, με τους βουλευτές να δίνουν περιθώριο μερικών μηνών, τονίζοντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα προωθηθούν οι σχετικές προτάσεις νόμου που εκκρεμούν ενώπιον του σώματος. 

Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, με τον Πρόεδρο της επιτροπής Κυριάκο Χατζηγιάννη να λέει πως έπειτα από τη αναβολή των προτάσεων νόμου από την Ολομέλεια, είπαν να δοθεί  ευχέρεια για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πρόθεση από την Κυβέρνηση, προσθέτοντας πως σε διαφορετική περίπτωση το θέμα θα βρίσκεται ενώπιον της Ολομέλειας.  Σημειώνεται ότι τα ετήσια έσοδα από το τέλος εταιρειών ανέρχονται μεταξύ €40 και  €50 εκατ. 

Ο κ. Χατζηγιάννης υποστήριξε πως η Κυβέρνηση επιδιώκει αναβολές ή «παρεμπόδιση» της λήψης απόφασης από τη Βουλή. Η Βουλή, είπε ζητά σαφέστατα και ξεκάθαρα αυτό το τέλος σταδιακά να καταργηθεί και να καταβάλει προσπάθεια η Κυβέρνηση να αποκαταστήσει την απώλεια του κράτους εντός τριών χρόνων. Το θέμα βρίσκεται ενώπιον της Ολομέλειας, είπε προσθέτοντας ότι υπάρχουν σχετικές προτάσεις οι οποίες είναι πολυσυζητημένες. 

Μιλώντας ενώπιον της επιτροπής, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε πως το ΥΠΟΙΚ προβαίνει στην ετοιμασία σχετικής μελέτης που σχετίζεται με την αναθεώρηση του τέλους. 

Ο προκαταρκτικός προσανατολισμός, είπε, είναι να τεθεί κλιμακωτό τέλος στην βάση του κύκλου εργασιών, να υπάρξει μηδενικό τέλος για αδρανοποιημένες εταιρείες και το τέλος να μειώνεται μέχρι ενός ορίου κύκλου εργασιών και ακολούθως να αυξάνεται. 

Αναφορικά με την πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ, ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ είπε ότι αυτό καθορίζεται βάσει των περιουσιακών στοιχείων, ενώ η πρόταση του ΥΠΟΙΚ είναι βάσει του τζίρου των εταιρειών. Εξήγησε πως ο τζίρος των εταιρειών είναι πιο αντιπροσωπευτικός για την επιβολή στοχευμένου τέλους, αφού υπάρχουν εταιρείες με μηδαμινά περιουσιακά στοιχεία αλλά με μεγάλο κύκλο εργασιών. 

Όπως ανέφερε, βάσει των στοιχείων, οι μέσες ετήσιες εισπράξεις κυμαίνονται στα €40 με €50 εκατ. Στόχος είναι να περιορίζεται η απώλεια στα €15 εκατ. και να εξευρεθεί κάποιος τρόπος αντιστάθμισης στις απώλειες συμπλήρωσε. 

Η Έφορος Εταιρειών, Ειρήνη Μυλωνά – Χρυσοστόμου είπε πως το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών έχει την αρμοδιότητα να εισπράξει το τέλος και να εφαρμόζει διαδικασίες για τις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται. 

Σημείωσε ωστόσο ότι η είσπραξη γίνεται από όλες τις εταιρείες «μια κοψιά», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. 

«Αν θα γίνουν τέτοιες διαδικασίες που θα διαχωρίζουν μεγέθη εταιρειών και κύκλους εταιρειών να ληφθεί υπόψη ότι ο Έφορος Εταιρειών, όπως είναι οι αρμοδιότητες του, δεν μπορεί να διαχωρίζει. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις ή να αλλάξει ο εισπράκτορας», είπε. 

Πολλοί βουλευτές επεσήμαναν ότι το θέμα αυτό εκκρεμεί από το 2017 για μια νομοθεσία που είχε επιβληθεί κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. 

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο Κώστας Κώστα είπε ότι το θέμα συζητείται από το 2018 και τότε είχε λεχθεί ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 θα υπήρχε λύση. «Να μην κοροϊδευόμαστε, θέλουμε να δούμε πότε θα επιλυθεί το θέμα. Δεν θα πρέπει να πάρει περισσότερο 2 ή 3 μήνες», συμπλήρωσε. 

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε ότι το θέμα συζητείται από το 2017. 

Ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, υπέδειξε την ανάγκη να απλουστευθεί το όλο σύστημα στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης. «Θα γίνει μια φορολογική μεταρρύθμιση, θα συνεχίσουμε να έχουμε 100 χρεώσεις; Θα έχουμε τον εταιρικό φόρο, τα μερίσματα, τα χαρτόσημα, και το τέλος εταιρειών;» είπε, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε η Βουλή να προχωρήσει σε μια μεταβατική ρύθμιση ειδικά για τις μικρές εταιρείες. 

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης τόσο μιλώντας εντός της επιτροπής όσο και στις δηλώσεις του, χαιρέτισε την εκφρασθείσα πρόθεση της Κυβέρνησης υπενθυμίζοντας ότι μέχρι τον περασμένο Μάρτιο, όταν συζητείτο το θέμα, η απάντηση του ΥΠΟΙΚ ήταν ότι δεν επιθυμούσε να αλλάξει το θέμα. Είπε ακόμη ότι υπάρχει μια προθεσμία μερικών μηνών, αφού η επόμενη καταβολή του τέλους είναι τον Ιούνιο του 2024. 

Τέλος ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους είπε ότι το θέμα έχει εγγραφεί από το 2017. «Σεβαστήκαμε την θέση της κυβέρνησης ότι υπήρχαν ζητήματα με τον προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή που υπάρχει πρόθεση θα πρέπει να καθοριστεί χρονοδιάγραμμα. Θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα το έχουμε ενώπιον μας για να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε», είπε. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Διαγραφή 10,5 χιλ. εταιρειών για εταιρικό τέλος 

Stockwatch: Ξανά στο συρτάρι οι αλλαγές στο «χαράτσι» εταιρειών 

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν επιπρόσθετα θέματα σε σχέση με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων την εξουσία της αρμόδιας αρχής για έκδοση οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών, εντύπων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από την αρμόδια αρχή, τους σκοπούς των κοινωνικών επιχειρήσεων, τους όρους εργοδότησης και τις εργασιακές συνθήκες στις κοινωνικές επιχειρήσεις, την εκκαθάριση/διάλυση και διαγραφή τους από το σχετικό μητρώο και τις ευπαθείς ομάδες που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Ανάκληση προϊόντων, στρέβλωση του ανταγωνισμού και πολιτική περιβαλλοντικών προτύπων και προτύπων ασφάλειας 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα προβλήματα που προκαλούνται στην αγορά από την ανάκληση προϊόντων, η στρέβλωση του ανταγωνισμού και η πολιτική τήρησης περιβαλλοντικών προτύπων και προτύπων ασφάλειας. 

Όχι στην έκδοση ΜΟΤ αν δεν εκτελείται σοβαρή ανάκληση, λέει ο Α. Βαφεάδης 

Το ενδεχόμενο μη έκδοσης του πιστοποιητικού καταλληλόλητας (ΜΟΤ) σε περίπτωση που οδηγός ενός οχήματος δεν προβεί σε εκτέλεση μιας ανάκλησης που αφορά σε σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού εξετάζει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης. 

Ο Υπουργός Μεταφορών παρέστη στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εμπορίου, η οποία εξέτασε το ζήτημα των ανακλήσεων των προβληματικών αερόσακων Τακάτα, οι οποίοι, όπως λέχθηκε στην επιτροπή συνδέονται με δύο θανάτους στην Κύπρο, ενώ μία υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας. Βουλευτές έκαναν λόγο για κενά στην υλοποίηση των ανακλήσεων, ειδικά για ένα θέμα που αφορά σε κίνδυνο τραυματισμού ή και πρόκλησης θανάτου. 

«Το θέμα είναι μεγάλο και απαιτεί την προσοχή όλων», ανέφερε στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρία ο κ. Βαφεάδης, τονίζοντας πως οι πρόνοιες της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας ικανοποιούνται «και με το παραπάνω». Εξήγησε ότι επί Υπουργίας Γιάννη Καρούσου έγινε μια διαδικασία, η οποία ξεκίνησε να υλοποιείται το 2023, βάσει της οποίας τίθεται εμπόδιο στην έκδοση πιστοποιητικού καταλληλόλητας σε ένα όχημα (ΜΟΤ) σε περίπτωση που δεν εκτελείται η ανάκληση ενός εξαρτήματος. 

Όπως εξήγησε, βάσει της διαδικασίας τα εργοστάσια κατασκευής των οχημάτων ενημερώνουν τους αντιπροσώπους, οι οποίοι ενημερώνουν με επιστολές τους ιδιοκτήτες και αν αυτοί δεν ανταποκριθούν, τότε οι αντιπρόσωποι ενημερώνουν το ΤΟΜ για να ληφθούν περισσότερα μέτρα. 

Σε ερώτηση αν προτίθεται το Υπουργείο να εφαρμόσει πιο δραστικά μέτρα, αφού ο τεχνικός έλεγχος ιδιωτικών οχημάτων γίνεται κάθε δύο χρόνια, ο Υπουργός Μεταφορών είπε πως «αυτό που μελετά το ΤΟΜ με ορίζοντα υλοποίησης, ελπίζω, πολύ σύντομα είναι σε περιπτώσεις που αυτή η ανάκληση να αφορά σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού, αυτή η καταλληλόλητα του οχήματος να ανακαλείται πολύ πιο γρήγορα από τον επόμενο τεχνικό έλεγχο». 

«Ουσιαστικά θα καλείς το όχημα για τεχνικό έλεγχο πολύ πριν τα δύο χρόνια», είπε. 

Εξάλλου, ο κ. Βαφεάφης είπε πως από το 2017 έχουν εκδοθεί συνολικά 98.000 ειδοποιήσεις για ανακλήσεις για διάφορα εξαρτήματα αυτοκινήτων στην Κύπρο, από τις οποίες εκτελέστηκαν οι 46.000, με 52.000 ανακλήσεις να εκκρεμούν. «Δεν είναι όλες οι ανακλήσεις οι οποίες αποτελούν κίνδυνο για τραυματισμό ή κίνδυνο για θάνατο», είπε, εξηγώντας ότι μια ανάκληση μπορεί να αφορά μέχρι και την πινακίδα του οχήματος. 

Έλλειψη ευθύνης στην υλοποίηση των ανακλήσεων  

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Χατζηγιάννη ανέφερε ότι «διαπιστώσαμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει κενό και το κενό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την θεσμοθέτηση του καθορισμού της ευθύνης». 

«Έχουμε θρηνήσει στην Κύπρο δύο ανθρώπους, παγκόσμια εκατόν ανθρώπους, και ερχόμαστε στη Βουλή ή έρχονται στη Βουλή να μας εξηγούν ή να προσπαθούν να μας πουν τι έχουν κάνει και δεν λεν τι δεν έχουν κάνει», είπε. 

«Δεν μπαίνουν στη λογική να πουν ότι κάτι άλλο χρειάζεται να γίνει για να μην επαναλαμβάνεται, για να διαχειριζόμαστε αυτούς τους κινδύνους. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, παρά μόνο μπήκαν στη λογική να υπερασπιστούν τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει στην αγορά. Και ποια είναι η σημερινή κατάσταση; τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, όλοι οι Κύπριοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα κίνδυνο κυρίως στο θέμα των αερόσακων», πρόσθεσε. 

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο Βουλευτής του κόμματος Κώστας Κώστα είπε πως χάθηκε ένας άνθρωπος «και πολύ πιθανόν να χάσουμε και άλλους». 

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι το ΤΟΜ, το Υπουργείο Μεταφορών, οι πάντες πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα και να βρούμε ένα μηχανισμό ενημέρωσης ότι γίνονται οι ανακλήσεις για να μην θρηνήσουμε στο μέλλον». 

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους είπε ότι το θέμα λανθασμένα ενεγράφη στην Επιτροπή Εμπορίου και ότι στην Επιτροπή Μεταφορών. «Αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα αερόσακων αλλά γενικότερα η ενημέρωση που έχει ο οδηγός, που έχει ο ιδιοκτήτης του οχήματος, για τα θέματα που αφορούν εξαρτήματα των οχημάτων τα οποία θα πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή», είπε και πρόσθεσε ότι πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να ενημερώνεται ο οδηγός και να καλείται να αντικαταστήσει τα προβληματικά εξαρτήματα. 

Μιλώντας ενώπιον της συνεδρίας, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή δήλωσε πως η Υπηρεσία έχει ρόλο συντονιστή, μαζεύει τα μηνύματα που εκδίδονται από το σύστημα Rapex και αναλόγως του προϊόντος ενημερώνει την αρμόδια κρατική υπηρεσία, η οποία εκδίδει ανακοινώσεις για το κάθε προϊόν. 

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, Λουκάς Αριστοδήμου είπε πως υπάρχει πολυδιάσπαση υπηρεσιών, η οποία δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια του καταναλωτή. «Ο καταναλωτής δεν ξέρει πού να αποτεθεί», είπε, προσθέτοντας ότι δεν έρχεται να κανείς να ενημερώσει τι έγινε μετά την έκδοση ανάκλησης ενός προϊόντος. 

«Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, εκείνο που δεν υπάρχει είναι η παρακολούθηση (της εκτέλεσης) των οποιωνδήποτε ανακλήσεων», είπε από την πλευρά του ο Μάριος Δρουσιώτης, Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Συμπλήρωσε ότι οι αρχές «περιορίζονται να δημοσιοποιούν μια ανάκληση και θεωρούν ότι η υποχρέωσή τους κλείνει μόνο με τη δημοσιοποίηση». 

Στη συνεδρία διαπιστώθηκε ότι κενό υπάρχει και στην περίπτωση αυτοκινήτων που εισάγονται από άλλες χώρες πέραν της ΕΕ, όπου δεν υπάρχει δημοσιοποίηση τυχόν ανακλήσεων. 

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εμπορίας Αυτοκινήτων ανέφερε ότι ο δικός τους σύνδεσμος δεν μπορεί να έχει την πληροφόρηση από το ΤΟΜ. «Και κάποιος αν προσπαθήσει να ζητήσει αυτά τα στοιχεία δεν του τα δίνουν, είτε το ΤΟΜ είτε οι αντιπρόσωποι», πρόσθεσε. 

«Πρέπει να επεξηγείται στον κόσμο ότι αυτό που γίνεται δεν θα έχει κανένα κόστος για τον ίδιο.  Μπορεί αντιπρόσωπος να κρύβει ότι γίνεται μια ανάκληση επειδή θα κληθούν να πληρώσουν χιλιάδες», υποστήριξε. 

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων, Αλέξης Άννινος είπε πως οι αντιπρόσωποι δεν κρύβουν ανακλήσεις αφού «θα χάσουμε τη δουλειά μας». Σημείωσε πως οι ανακλήσεις των αερόσακων Τακάτα θα συνεχίσουν να βγαίνουν, αφού οι κατασκευαστές συνεχίζουν να προσθέτουν μοντέλα στις ανακλήσεις βάσει του αριθμού πλαισίου.  

«Η διαδικασία είναι συνεχόμενη, οι ανακλήσεις είναι πολλές. Πρέπει να μιλούμε 500 με 1.000 ανακλήσεις που είναι ανοικτές στην Κύπρο», είπε, προσθέτοντας ότι κάποιες ανακλήσεις μιλούν για κίνδυνο τραυματισμού άλλες για κίνδυνο πρόκλησης θανάτου. Σημείωσε ακόμη ότι δεν μπορεί να ανατεθεί σε οποιονδήποτε δεν έχει εξουσιοδότηση η εκτέλεση μιας ανάκλησης διότι αναλαμβάνουν ευθύνη. 

Εξάλλου, ο Δικράν Ουζουνιάν, εισαγωγέας των αυτοκινήτων Toyota στη Κύπρο, είπε ότι η ρίζα του προβλήματος είναι ότι γίνεται εισαγωγή αυτοκινήτων χωρίς ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Το 60% της κυπριακής αγοράς αποτελείται από εισαγόμενα αυτοκίνητα από τρίτες χώρες, είπε. 

Ο Υπουργός Μεταφορών είπε πως δεν μπορούν να δίδονται στοιχεία σε συνεργεία επισκευών διότι αυτό αφορά σε προσωπικά δεδομένα.  Σημείωσε ωστόσο πως προκαλεί προβληματισμό και εξετάζεται πως να αντιμετωπιστεί το κενό για τα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ιαπωνία. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Στο σκοτάδι οι καταναλωτές για ανακλήσεις προϊόντων 

Επιπτώσεις στις κυπριακές επιχειρήσεις από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επιπτώσεις στις κυπριακές επιχειρήσεις από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον