Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2024

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να ρυθμισθούν ζητήματα καταβολής πολλαπλών συντάξεων. 

Ειδικότερα, προτείνεται η αναστολή κερδηθείσας σύνταξης δημάρχου ύστερα από την 1η Ιανουαρίου 2024, σε περίπτωση κατά την οποία ούτος αναλαμβάνει άλλο λειτούργημα, αξίωμα ή θέση στη Δημοκρατία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπείται επίσης ο συμψηφισμός τέτοιας σύνταξης με την καταβλητέα για οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, λειτούργημα ή θέση σύνταξη, ώστε δήμαρχος να λαμβάνει σύνταξη, η οποία να ισούται με τα δύο τρίτα (2/3) των υψηλότερων συντάξιμων απολαβών του, κατ’ αναλογίαν των ισχυόντων για την καταβολή σύνταξης σε κρατικούς αξιωματούχους. 

Σημειώνεται ότι, ανάλογες ρυθμίσεις εφαρμόζονται ήδη δυνάμει των διατάξεων του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου [Αρ. Νόμου 216(1) του 2012], σύμφωνα με τις οποίες θεμελιωθείσα σύνταξη δημόσιου υπαλλήλου ως προς το ύψος και τον χρόνο καταβολής για την περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, με την ψήφιση του εν λόγω Νόμου δεν έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο επηρεασθεί, αφού η σχετική νομοθεσία είχε τροποποιηθεί μόνο ως προς το ύψος και τον χρόνο καταβολής θεμελιωθείσας σύνταξης για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Συνταξιοδοτικό

Ημερολόγιο

25 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα