Ο περί Συντάξεων του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου (ΕΕΥ), ώστε να ρυθμισθούν θέματα καταβολής πολλαπλών συντάξεων. 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θεμελιωθείσα σύνταξη Προέδρου ή μέλους της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) σε θέση στον δημόσιο τομέα ή στο αξίωμα του δημάρχου θα συμψηφίζεται με κάθε άλλη σύνταξη, η οποία ήδη συμψηφίζεται με άλλη ή άλλες στο ανώτατο όριο σύνταξης που κρατικός αξιωματούχος δύναται να λάβει, ήτοι στα δύο τρίτα (2/3) των υψηλότερων συντάξιμων απολαβών εκάστου. Περαιτέρω, προτείνεται η αύξηση του συνταξιοδοτικού ηλικιακού ορίου καταβολής σύνταξης στον Πρόεδρο και στα Μέλη της ΕΕΥ από το εξηκοστό (60°), στο εξηκοστό πέμπτο (65°) έτος της ηλικίας. 

Επισημαίνεται ότι η σύνταξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, των υπουργών, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και των βουλευτών, ήδη από το 1980, έτος έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι) της Δημοκρατίας Νόμου (Αρ. Νόμου 49 του 1980) συμψηφίζονται στα δύο τρίτα (2/3) των υψηλότερων συντάξιμων απολαβών εκάστου, επομένως η θεμελίωση της σύνταξης έγινε με δεδομένο τον επερχόμενο συμψηφισμό και εν πλήρη γνώσει αυτού. 

Παρά ταύτα, ανάλογη ρύθμιση δεν υφίσταται για θεμελιωθείσα σύνταξη Προέδρου και Μελών της ΕΕΥ σε θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στο αξίωμα του δημάρχου, με αποτέλεσμα τέτοιες συντάξεις να μην υπόκεινται σε συμψηφισμό. 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, συμψηφισμός τέτοιων συντάξεων θα επέρχεται για την περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, οπότε η ήδη θεμελιωθείσα σύνταξη θα καταβάλλεται επιπροσθέτως, ήτοι χωρίς επηρεασμό θεμελιωθείσας σύνταξης για την περίοδο πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Σημειώνεται ότι, ανάλογες ρυθμίσεις εφαρμόζονται ήδη, δυνάμει των διατάξεων του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου [Αρ. Νόμου 216(1) του 2012], σύμφωνα με τις οποίες θεμελιωθείσα σύνταξη δημόσιου υπαλλήλου ως προς το ύψος και τον χρόνο καταβολής για την περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, με την ψήφιση του εν λόγω Νόμου δεν έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο επηρεασθεί, αφού η σχετική νομοθεσία είχε τροποποιηθεί μόνο ως προς το ύψος και τον χρόνο καταβολής θεμελιωθείσας σύνταξης για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Συνταξιοδοτικό

Ημερολόγιο

25 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα