Ο περί Συντάξεων του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να ρυθμισθούν ζητήματα καταβολής πολλαπλών συντάξεων. 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θεμελιωθείσα σύνταξη Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) σε θέση στον δημόσιο τομέα ή στο αξίωμα του δημάρχου θα συμψηφίζεται με κάθε άλλη καταβλητέα σύνταξη, η οποία ήδη συμψηφίζεται με άλλη ή άλλες στο ανώτατο όριο σύνταξης που κρατικός αξιωματούχος δύναται να λάβει, ήτοι στα δύο τρίτα (2/3) των υψηλότερων συντάξιμων απολαβών εκάστου, βάσει των διατάξεων του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου (Αρ. Νόμου 49 του 1980). Περαιτέρω, προτείνεται αύξηση του συνταξιοδοτικού ηλικιακού ορίου καταβολής σύνταξης για τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΕΔΥ από το εξηκοστό (60°), στο εξηκοστό πέμπτο (65°) της ηλικίας. 

Επισημαίνεται ότι, με βάση τις διατάξεις του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου (Αρ. Νόμου 49 του 1980), η θεμελιωθείσα σύνταξη στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του υπουργού και βουλευτή ήδη συμψηφίζεται στα δύο τρίτα (2/3) των υψηλότερων συντάξιμων απολαβών εκάστου, επομένως για κάθε δικαιούχο η θεμελίωση σύνταξης έγινε με δεδομένο τον συμψηφισμό. 

Παρά ταύτα, ανάλογη ρύθμιση δεν υφίσταται για θεμελιωθείσα σύνταξη προσώπου σε θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στο αξίωμα του δημάρχου, με αποτέλεσμα τέτοιες συντάξεις να μην υπόκεινται σε συμψηφισμό. 

Υπό το φως των πιο πάνω, προτείνεται συμψηφισμός καταβλητέων συντάξεων για την περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, έτσι που να παραμείνει ανεπηρέαστη η θεμελιωθείσα σύνταξη για υπηρεσία ή θητεία πριν από την 31η Δεκεμβ ίου 2023, η οποία θα καταβάλλεται επιπροσθέτως. 

Όσον αφορά την προτεινόμενη αύξηση του συνταξιοδοτικού ηλικιακού ορίου καταβολής σύνταξης από το εξηκοστό (60°) στο εξηκοστό πέμπτο (65°) της ηλικίας για τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΕΔΥ για υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 το δικαίωμα σε καταβολή σύνταξης παραμένει ανεπηρέαστο, και καθορίζεται ότι σύνταξη για υπηρεσία ή θητεία μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 θα αρχίζει να καταβάλλεται στο εξηκοστό πέμπτο (65°) έτος της ηλικίας. 

Σημειώνεται ότι, ανάλογες ρυθμίσεις εφαρμόζονται ήδη δυνάμει των διατάξεων του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου [Αρ. Νόμου 216(1) του 2012], σύμφωνα με τις οποίες θεμελιωθείσα σύνταξη δημόσιου υπαλλήλου ως προς το ύψος και τον χρόνο καταβολής για την περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, με την ψήφιση του εν λόγω Νόμου δεν έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο επηρεασθεί, αφού η σχετική νομοθεσία είχε τροποποιηθεί μόνο ως προς το ύψος και τον χρόνο καταβολής θεμελιωθείσας σύνταξης για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Συνταξιοδοτικό

Ημερολόγιο

25 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα