Ο περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Στόχος της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της υπό αναφορά νομοθεσίας με σκοπό την άρση των εμποδίων ή/και περιορισμών που τίθενται σε Τουρκοκύπριους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εξασκούν ή προτίθενται να εξασκήσουν νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. 

Ειδικότερα, η εν λόγω τροποποίηση αφορά την διασφάλιση αναγνώρισης της τουρκικής γλώσσας, ούσα επίσημη γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε οποιοδήποτε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη στην οποία γίνεται αναφορά σε απαιτούμενο επαγγελματικά ή άλλα προσόντα ή/και κριτήρια ή/και προϋποθέσεις. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου

Ημερολόγιο

25 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα