Ο περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου, ώστε να ρυθμισθούν ζητήματα καταβολής πολλαπλών συντάξεων. 

Ειδικότερα προτείνεται ο συμψηφισμός σύνταξης θεμελιωθείσας από υπηρεσία σε θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στο αξίωμα του δημάρχου, μαζί με τις συντάξεις για τα αξιώματα που καλύπτει η υπό τροποποίηση νομοθεσία (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής, υπουργοί, υφυπουργοί και βουλευτές), οι οποίες ήδη μεταξύ τους συμψηφίζονται, έτσι που η καταβλητέα σύνταξη να ισούται με το ανώτατο όριο σύνταξης που κρατικός αξιωματούχος δύναται να λάβει, ήτοι με τα δύο τρίτα (2/3) των υψηλότερων συντάξιμων απολαβών εκάστου. Περαιτέρω, προτείνεται η επέκταση του ηλικιακού ορίου καταβολής σύνταξης σε υπουργούς και βουλευτές από το εξηκοστό (60°) έτος, στο εξηκοστό πέμπτο (65°) έτος της ηλικίας. 

Συναφώς, ο υπό τροποποίηση νόμος προβλέπει ήδη από το 1980, έτος θέσπισής του, ότι η σύνταξη υπηρετούντος σε προβλεπόμενο αξίωμα συμψηφίζεται στα δύο τρίτα (2/3) των υψηλότερων συντάξιμων απολαβών αυτού. Συνεπώς, εφόσον στον δεδομένο χρόνο ψήφισης του υπό αναφορά Νόμου, ο οικείος αξιωματούχος υπηρετούσε, η θεμελίωση σύνταξης έγινε με δεδομένο τον επερχόμενο συμψηφισμό και εν πλήρη γνώσει αυτού. 

Παρά ταύτα, για σύνταξη θεμελιωθείσα σε θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στο αξίωμα του δημάρχου, δεν προβλέπεται συμψηφισμός, αφού στον δεδομένο χρόνο δεν υπήρχε ανάλογη νομοθετική πρόβλεψη. Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 ως χρονικό σημείο μη επηρεασμού θεμελιωθείσας σύνταξης για θητεία ή υπηρεσία που έλαβε χώρα πριν από την εν λόγω ημερομηνία και συμψηφισμός συντάξεων για σύνταξη θεμελιωθείσα για υπηρεσία ή θητεία ύστερα από την 1η Ιανουαρίου 2024, οπότε η ήδη θεμελιωθείσα σύνταξη θα καταβάλλεται επιπροσθέτως. 

Επισημαίνεται ότι, εφόσον οι υπηρετούντες, τέως και πρώην βουλευτές και υπουργοί πριν από την ψήφιση του υπό τροποποίηση Νόμου είχαν προσδοκία ότι θα λάβουν σύνταξη στο εξηκοστό έτος (60°) έτος της ηλικίας, το δικαίωμα αυτό δεν δύναται να παραγραφεί για υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. Εξ’ αντιδιαστολής, για θητεία στο αξίωμα του βουλευτή για την περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά προτείνεται η καταβολή της θεμελιωθείσας σύνταξης να αρχίζει από το εξηκοστό πέμπτο (65°) της ηλικίας, κατ’ αναλογίαν των ισχυόντων δυνάμει των διατάξεων του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου [Αρ. Νόμου 216(1) του 2012], σύμφωνα με τις οποίες θεμελιωθείσα σύνταξη δημοσίου υπαλλήλου (ύψος σύνταξης και χρόνος καταβολής) για την περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 δεν επηρεάζεται, με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας μόνο ως προς το ύψος και τον χρόνο καταβολής σύνταξης θεμελειωθείσας από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν.

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Συνταξιοδοτικό

Ημερολόγιο

25 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα