Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε να ρυθμισθούν θέματα καταβολής πολλαπλών συντάξεων. 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα αναστέλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 η σύνταξη υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον ούτος αναλάβει οποιοδήποτε άλλο λειτούργημα, αξίωμα ή θέση στη Δημοκρατία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περαιτέρω, προτείνεται ο συμψηφισμός τέτοιας σύνταξης με σύνταξη σε οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, λειτούργημα ή θέση, στο ανώτατο όριο σύνταξης που κρατικός αξιωματούχος δύναται να λάβει, ήτοι στα δύο τρίτα (2/3) των υψηλότερων συντάξιμων απολαβών εκάστου. 

Επιπρόσθετα, προστατεύεται και δεν επηρεάζεται θεμελιωθείσα σύνταξη για υπηρεσία σε θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και για θητεία σε οποιοδήποτε άλλο λειτούργημα, αξίωμα ή θέση, τα οποία ο δικαιούχος κατείχε πριν από την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου, η οποία θα καταβάλλεται επιπροσθέτως. 

Επισημαίνεται ότι ανάλογες ρυθμίσεις ισχύουν, δυνάμει διατάξεων του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012 [Αρ. Νόμου 216(1) του 2012], σύμφωνα με τις οποίες η θεμελιωθείσα σύνταξη δημοσίου υπαλλήλου (ύψος σύνταξης και χρόνος καταβολής) για την περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 δεν έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο επηρεασθεί, με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας μόνο ως προς το ύψος και τον χρόνο καταβολής σύνταξης θεμελιωθείσας από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Συνταξιοδοτικό

Ημερολόγιο

25 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα