Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να καθορισθεί ότι για εισοδήματα προερχόμενα από πολλαπλές συντάξεις, τα οποία συμποσούμενα υπερβαίνουν το όριο των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€70.000), θα επιβάλλεται φορολογία εισοδήματος με συντελεστή προς ενενήντα τοις εκατόν (90%) επί του υπερβάλλοντος αυτού ποσού, χωρίς τα εισοδήματα αυτά να προστίθενται στα εισοδήματα του φορολογούμενου προσώπου. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προς εξορθολογισμό υφιστάμενων στρεβλώσεων που παρατηρούνται από την καταβολή πολλαπλών συντάξεων σε κρατικούς αξιωματούχους, οι οποίοι υπηρέτησαν σε περισσότερα του ενός αξιώματα ή θέσεις στον δημόσιο 11 ευρύτερο δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα να έχουν υπέρογκα εισοδήματα, τα οποία προκαλούν το δημόσιο αίσθημα. Περαιτέρω, με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται ότι τα επηρεαζόμενα πρόσωπα θα συνεισφέρουν στη διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών, στη βάση της αρχής της προοδευτικής φορολόγησης, σύμφωνα με την οποία το φορολογούμενο πρόσωπο, το οποίο συγκριτικά έχει πιο υψηλούς πόρους πρέπει να αναλαμβάνει μεγαλύτερο φορολογικό βάρος. 

Επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση αποκαθίσταται, μεταξύ άλλων, η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους κρατικούς θεσμούς. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Συνταξιοδοτικό, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Ημερολόγιο

25 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα