Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε να ρυθμισθούν ζητήματα καταβολής πολλαπλών συντάξεων. 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, η σύνταξη υπαλλήλου του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο οποίος ύστερα από την 1η Ιανουαρίου 2024 αναλαμβάνει λειτούργημα, αξίωμα ή θέση, είτε στη Δημοκρατία είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αναστέλλεται, ενώ, προτείνεται επίσης συμψηφισμός της εν λόγω σύνταξης με σύνταξη κερδηθείσα από οποιοδήποτε άλλο ανάλογο αξίωμα, λειτούργημα ή θέση, έτσι που το ανώτατο όριο σύνταξης που κρατικός αξιωματούχος να δύναται να λάβει, να ισούται με τα δύο τρίτα (2/3) των υψηλότερων συντάξιμων απολαβών αυτού. 

Με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις προστατεύεται και δεν επηρεάζεται το δικαίωμα σε θεμελιωθείσα σύνταξη για υπηρεσία σε θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή σε οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, το οποίο ο δικαιούχος κατείχε πριν από την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου, η οποία θα καταβάλλεται επιπροσθέτως. 

Σημειώνεται ότι, ανάλογες ρυθμίσεις εφαρμόζονται ήδη δυνάμει των διατάξεων του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου [Αρ. Νόμου 216(1) του 2012], σύμφωνα με τις οποίες θεμελιωθείσα σύνταξη δημόσιου υπαλλήλου, ως προς το ύψος και τον χρόνο καταβολής αυτής για την περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, με την ψήφιση του εν λόγω Νόμου δεν έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο επηρεασθεί, αφού η σχετική νομοθεσία είχε τροποποιηθεί μόνο ως προς το ύψος και τον χρόνο καταβολής θεμελιωθείσας σύνταξης για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Συνταξιοδοτικό

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα