Επιτροπή Προσφύγων: Το 2023 σύνδεση οικισμών και ορισμένων κοινοτήτων με κεντρικό αποχετευτικό σύστημα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/11/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Εγκατάσταση Κεντρικών Αποχετευτικών Δικτύων στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εγκατάσταση Κεντρικών Αποχετευτικών Δικτύων στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς και στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης και το κόστος σύνδεσης τους με τις οικιστικές μονάδες. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ότι οι εργασίες για το κεντρικό αποχετευτικό έχουν ολοκληρωθεί από το 2018. Αυτό που απομένει, ανάφερε η ίδια εκπρόσωπος, είναι η σύνδεση οικισμών και ορισμένων κοινοτήτων παγκύπρια με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, που είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, οι εργασίες της οποίας θα αρχίσουν αρχές του 2023.  

Η Επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για εξέταση του υπό αναφορά θέματος.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2023 Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τον προϋπολογισμό της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων ο οποίος για το 2023 και ΜΔΠ 2024-2025, είναι ισοζυγισμένος και προνοεί για έσοδα ύψους €332.115 που προέρχονται από την ετήσια κρατική χορηγία ύψους €283.328 και από εισφορές για τις συντάξεις €44.782 και συντάξεις χηρών και ορφανών ύψους €4.005. Οι δαπάνες της ΠΕΠ για το 2023 προϋπολογίζονται στο ποσό των €332.115. 

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε προτού παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε δικαιούχο τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης ή επαγγελματικής χρήσης, ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για σκοπούς ασφάλειας θα πρέπει να μεριμνά για τη διενέργεια σχετικής μελέτης για τη στατική επάρκεια του συγκεκριμένου ακινήτου. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη αυτή ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, λόγω του ότι έχει διαπιστωθεί ότι ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών προβαίνει σε παραχώρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών σε δικαιούχους οι οποίες χρήζουν σημαντικών επιδιορθώσεων ή/και αναβαθμίσεων. 

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) να παρασχεθεί η δυνατότητα εγγραφής σύμβασης μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ του Κηδεμόνα ως εκμισθωτή και εκτοπισθέντος προσώπου ως μισθωτή για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του και να αποτελεί η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει αποβιώσει ο μισθωτής και  

(β) να αποτελεί μέρος της περιουσίας του και αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής σύμβαση μίσθωσης οικιστικής μονάδας επί τουρκοκυπριακής περιουσίας που παραχωρήθηκε σε εκτοπισθέντα ή παθόντα ή τουρκόπληκτο ο οποίος απεβίωσε πριν από την 7η Απριλίου 2006, και ο οποίος κατείχε την οικιστική μονάδα κατά την ημερομηνία του θανάτου του.  

Οι πιο πάνω προτάσεις νόμου θα προωθηθούν στην Ολομέλεια του σώματος για τελική λήψη απόφασης. 

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2023 Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τον προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, ο οποίος προβλέπει συνολικά έσοδα, €15.889.796, εκ των οποίων ποσό €7.000.000 παρέχεται ως κρατική χορηγία προς τον Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών, ποσό €4.919.040 υπολογίζεται να προέλθει από ενοίκια μίσθωσης τ/κ περιουσιών και ποσό €3.908.046 από εκτέλεση διαφόρων έργων (εκ μέρους του ωρομίσθιου εργατικού προσωπικού των τεχνικών συνεργείων), έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον Προϋπολογισμό εξόδων, η οποία συντελείται για λογιστικούς σκοπούς.  

Τα προσυπολογιζόμενα έξοδα του Ταμείου για το 2023 ανέρχονται στα €16.655.852. Ο Προϋπολογισμός υποβάλλεται με έλλειμμα χρήσης για το έτος 2023 το ποσό των €766.056. Το πρόσθετο ποσό των €766.056, για τον ισοσκελισμό του Προϋπολογισμού, αναμένεται να προέλθει από το συσσωρευθέν αποθεματικό του Ταμείου Διαχείρισης ΤΙΚ Περιουσιών, το οποίο μέχρι 31/12/2021 ανέρχονταν στο ποσό των €3.675.797. 

Το πιο πάνω νομοσχέδιο θα προωθηθεί στην Ολομέλεια του σώματος για τελική λήψη απόφασης. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον