Επιτροπή Προσφύγων: Το 2023 σύνδεση οικισμών και ορισμένων κοινοτήτων με κεντρικό αποχετευτικό σύστημα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/11/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Εγκατάσταση Κεντρικών Αποχετευτικών Δικτύων στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εγκατάσταση Κεντρικών Αποχετευτικών Δικτύων στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς και στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης και το κόστος σύνδεσης τους με τις οικιστικές μονάδες. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ότι οι εργασίες για το κεντρικό αποχετευτικό έχουν ολοκληρωθεί από το 2018. Αυτό που απομένει, ανάφερε η ίδια εκπρόσωπος, είναι η σύνδεση οικισμών και ορισμένων κοινοτήτων παγκύπρια με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, που είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, οι εργασίες της οποίας θα αρχίσουν αρχές του 2023.  

Η Επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για εξέταση του υπό αναφορά θέματος.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2023 Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τον προϋπολογισμό της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων ο οποίος για το 2023 και ΜΔΠ 2024-2025, είναι ισοζυγισμένος και προνοεί για έσοδα ύψους €332.115 που προέρχονται από την ετήσια κρατική χορηγία ύψους €283.328 και από εισφορές για τις συντάξεις €44.782 και συντάξεις χηρών και ορφανών ύψους €4.005. Οι δαπάνες της ΠΕΠ για το 2023 προϋπολογίζονται στο ποσό των €332.115. 

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε προτού παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε δικαιούχο τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης ή επαγγελματικής χρήσης, ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για σκοπούς ασφάλειας θα πρέπει να μεριμνά για τη διενέργεια σχετικής μελέτης για τη στατική επάρκεια του συγκεκριμένου ακινήτου. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη αυτή ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, λόγω του ότι έχει διαπιστωθεί ότι ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών προβαίνει σε παραχώρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών σε δικαιούχους οι οποίες χρήζουν σημαντικών επιδιορθώσεων ή/και αναβαθμίσεων. 

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) να παρασχεθεί η δυνατότητα εγγραφής σύμβασης μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ του Κηδεμόνα ως εκμισθωτή και εκτοπισθέντος προσώπου ως μισθωτή για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του και να αποτελεί η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει αποβιώσει ο μισθωτής και  

(β) να αποτελεί μέρος της περιουσίας του και αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής σύμβαση μίσθωσης οικιστικής μονάδας επί τουρκοκυπριακής περιουσίας που παραχωρήθηκε σε εκτοπισθέντα ή παθόντα ή τουρκόπληκτο ο οποίος απεβίωσε πριν από την 7η Απριλίου 2006, και ο οποίος κατείχε την οικιστική μονάδα κατά την ημερομηνία του θανάτου του.  

Οι πιο πάνω προτάσεις νόμου θα προωθηθούν στην Ολομέλεια του σώματος για τελική λήψη απόφασης. 

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2023 Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τον προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, ο οποίος προβλέπει συνολικά έσοδα, €15.889.796, εκ των οποίων ποσό €7.000.000 παρέχεται ως κρατική χορηγία προς τον Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών, ποσό €4.919.040 υπολογίζεται να προέλθει από ενοίκια μίσθωσης τ/κ περιουσιών και ποσό €3.908.046 από εκτέλεση διαφόρων έργων (εκ μέρους του ωρομίσθιου εργατικού προσωπικού των τεχνικών συνεργείων), έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον Προϋπολογισμό εξόδων, η οποία συντελείται για λογιστικούς σκοπούς.  

Τα προσυπολογιζόμενα έξοδα του Ταμείου για το 2023 ανέρχονται στα €16.655.852. Ο Προϋπολογισμός υποβάλλεται με έλλειμμα χρήσης για το έτος 2023 το ποσό των €766.056. Το πρόσθετο ποσό των €766.056, για τον ισοσκελισμό του Προϋπολογισμού, αναμένεται να προέλθει από το συσσωρευθέν αποθεματικό του Ταμείου Διαχείρισης ΤΙΚ Περιουσιών, το οποίο μέχρι 31/12/2021 ανέρχονταν στο ποσό των €3.675.797. 

Το πιο πάνω νομοσχέδιο θα προωθηθεί στην Ολομέλεια του σώματος για τελική λήψη απόφασης. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Ελέγχου

Διαφωνία με διαπιστώσεις της ΕΥ για αστυνομία εξέφρασε η Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 07/12/2023, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Έλεγχος Αστυνομίας Κύπρου-Ειδική Έκθεση 30.11.2023 (ΑΣΤ/01/2023) Διαφωνία με διαπιστώσεις της ΕΥ για αστυνομία εξέφρασε η Υπ. Δικαιοσύνης Τη διαφωνία της με διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΥ) στην Ειδική Έκθεση για την Αστυνομία εξέφρασε