Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εγγραφής σύμβασης μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ του Κηδεμόνα ως εκμισθωτή και εκτοπισθέντος προσώπου ως μισθωτή για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του και να αποτελεί η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει αποβιώσει ο μισθωτής.

Με βάση την υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία , η πιο πάνω δυνατότητα παρέχεται μόνο σε δικαιούχους μίσθωσης οι οποίοι απεβίωσαν κατά ή μετά την 7η Απριλίου 2006. Με την πρόταση νόμου αίρεται η άνιση μεταχείριση μεταξύ εκτοπισθέντων στους οποίους παραχωρήθηκε σύμβαση μίσθωσης σε τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία και απεβίωσαν μετά την 7η Απριλίου 2006 και των εκτοπισθέντων στους οποίους παραχωρήθηκε τέτοια σύμβαση και απεβίωσαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα μίσθωσης που είχε αποκτήσει εκτοπισθείς που απεβίωσε μετά την 7η Απριλίου 2006 συνιστά αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής, ενώ, σε περίπτωση που αυτός απεβίωσε πριν από την ημερομηνία αυτή, το εν λόγω δικαίωμα παύει να ισχύει.

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόταση νόμου κατατέθηκε από τους εισηγητές παράλληλα με πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο, ώστε να συνάδουν οι πιο πάνω ρυθμίσεις με τον εν λόγω νόμο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Νίκος Κέττηρος, Χρίστος Χριστόφιας, Χρίστος Χριστοφίδης

Ημερολόγιο

4 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

23 Δεκεμβρίου, 2022

Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

28 Δεκεμβρίου, 2022

Η αναπομπή έγινε αποδεκτή

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα