Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε προτού παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε δικαιούχο τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης ή επαγγελματικής χρήσης, ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για σκοπούς ασφάλειας θα πρέπει να μεριμνά για τη διενέργεια σχετικής μελέτης για τη στατική επάρκεια του συγκεκριμένου ακινήτου.

Η προτεινόμενη αυτή ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, λόγω του ότι έχει διαπιστωθεί ότι ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών προβαίνει σε παραχώρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών σε δικαιούχους οι οποίες χρήζουν σημαντικών επιδιορθώσεων ή/και αναβαθμίσεων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Αναφορά
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκτοπισθέντες, Περιουσιακό

Ημερολόγιο

12 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

30 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

27 Απριλίου, 2023

Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η αναπομπή καταψηφίστηκε

3 Μαΐου, 2023

Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα