Επιτροπή Οικονομικών: Τελωνειακές και φορολογικές χρεώσεις, Έφορος Φορολογίας και εκπρόθεσμοι προϋπολογισμοί

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

 • Την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013, με τον οποίο θεσπίστηκε ο ενωσιακός τελωνειακός κώδικας.
 • Τη διαγραφή των διαφόρων επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί κατά την περίοδο Μαρτίου μέχρι Μαΐου 2020, με βάση τους περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμους του 2004 ως 2011, λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας των φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για υποβολή των δηλώσεων INTRASTAT που έληγε στις 31 Μαρτίου 2020, 30 Απρίλιου 2020 και 31 Μαΐου 2020 και αποσκοπεί επίσης στην ελάφρυνση των οικονομικών φορέων που επηρεάστηκαν από την εν λόγω έκτακτη ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας απόρροια της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.
 • Το διορισμός του Εφόρου Φορολογίας και των Βοηθών Εφόρου Φορολογίας από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
 • Την αναστολή της επιβολής πρόσθετου φόρου και τόκου για συγκεκριμένες φορολογικές περιόδους, για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία COVID-19.
 • Την επέκταση της ημερομηνίας ισχύος διατάξεων της βασικής νομοθεσίας που προβλέπουν για τις εκπιπτώμενες δαπάνες για επένδυση σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 • Τη μεταρρύθμιση του ΕΜΣ (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) με μια δέσμη μέτρων, η οποία περιλαμβάνει και την εισαγωγή νέων προνοιών για τη χρήση Ρητρών Συλλογικής Δράσης «μονού άκρου ή σκέλους (Single-limb CACs)» αντί διπλού (Recital 11).
 • Την εναρμόνιση με το Άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2020/1504 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.
 • Τον Προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών, του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας, της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013, με τον οποίο θεσπίστηκε ο ενωσιακός τελωνειακός κώδικας καθώς και τους συμπληρωματικούς αυτού Κανονισμούς.

Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχέδιου είναι η διαγραφή των διαφόρων επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί κατά την περίοδο Μαρτίου μέχρι Μαΐου 2020, με βάση τους περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμους του 2004 ως 2011, λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας των φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για υποβολή των δηλώσεων INTRASTAT που έληγε στις 31 Μαρτίου 2020, 30 Απρίλιου 2020 και 31 Μαΐου 2020 και αποσκοπεί επίσης στην ελάφρυνση των οικονομικών φορέων που επηρεάστηκαν από την εν λόγω έκτακτη ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας απόρροια της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός του τροποποιητικού νομοσχεδίου, με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί Τμήματος Φορολογίας Νόμο του 2014 μέχρι 2021», είναι ο διορισμός του Εφόρου Φορολογίας και του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας να διενεργείται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Επίσης, με το παρόν τροποποιητικό νομοσχέδιο και δεδομένου ότι, οι θέσεις του Εφόρου Φορολογίας και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας μεταφέρθηκαν από την κατηγορία θέσεων αξιωματούχου στην κατηγορία θέσεων δημοσίου υπαλλήλου, διαγράφονται συγκεκριμένα άρθρα του Νόμου που ρυθμίζουν θέματα που προκύπτουν από το διορισμό του Εφόρου Φορολογίας και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας από το Υπουργικό Συμβούλιο. Διαγράφονται επίσης τα άρθρα που συνιστούν επανάληψη ή/και ήδη καλύπτονται από διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων και Κανονισμών. Τέλος, προστίθενται πρόνοιες, για τη συνέχιση ισχύος πράξεων που εκδόθηκαν.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2021

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε περίπτωση φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται με βάση τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 20 για την καθορισμένη φορολογική περίοδο που λήγει 31 Μαρτίου, 2021, 30 Απριλίου, 2021 και 31 Μαϊου, 2021, δεν θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και χρηματική επιβάρυνση, νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλει τη φορολογική δήλωση για την περίοδο αυτή εντός της καθορισμένης προθεσμίας και καταβάλλει το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι 10 Αυγούστου, 2021, 10 Σεπτεμβρίου, 2021 και 10 Οκτωβρίου, 2021, αντίστοιχα, και η οικονομική του δραστηριότητα δεν εμπίπτει σε συγκεκριμένους κώδικές οικονομικών δραστηριοτήτων (Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών δραστηριοτήτων NACE της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι ώστε να επεκταθεί η ημερομηνία ισχύος του άρθρου 9Α του βασικού νόμου το οποίο προβλέπει για τις εκπιπτόμενες δαπάνες για επένδυση σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση μέχρι την 31 Δεκεμβρίου, 2023 η οποία είναι η ημερομηνία ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1237 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός) και ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα να θεωρούνται ως επιτρεπόμενες κρατικές ενισχύσεις οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 9Α.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2022 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2022, διαλαμβάνει την έγκριση προς πληρωμή από το ταμείο του ΚΟΔΑΠ ποσού που δεν υπερβαίνει τα €119,225,857 για κάλυψη δαπανών του ΚΟΔΑΠ για το έτος που λήγει στις 31/12/2022 και αφορούν μεταξύ άλλων, δαπάνες αγοράς και διατήρησης αποθεμάτων και ανανέωσης αποθεμάτων, δαπάνες για τη δημιουργία τερματικού πετρελαιοειδών και αποδοχές προσωπικού.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δώδεκα εκατομμύρια, τριακόσια εξήντα εννέα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ (€12.369.032) για την κάλυψη των δαπανών του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας για την περίοδο αυτή.

Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής Δράσης) Κανονισμοί του 2021

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για περαιτέρω ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), αποφασίστηκε από τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ η μεταρρύθμιση του ΕΜΣ (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) με μια δέσμη μέτρων, η οποία περιλαμβάνει και την εισαγωγή νέων προνοιών για τη χρήση Ρητρών Συλλογικής Δράσης «μονού άκρου ή σκέλους (Single-limb CACs)» αντί διπλού (Recital 11).

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2021

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με το Άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2020/1504 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τα τετρακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ (€434.248.440) για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το ταμείο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και χρησιμοποιηθεί για την χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δεκαοχτώ εκατομμύρια, εβδομήντα τρεις χιλιάδες και είκοσι επτά ευρώ (€18.073.027), για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2022 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος με έσοδα ύψους €47.212.780 και έξοδα ύψους €47.212.780. Από τα έσοδα του Οργανισμού, €41.403.600 προέρχονται από Κρατική Χορηγία. Σύμφωνα με το Επεξηγηματικό Υπόμνημα, οι βασικότεροι παράμετροι υλοποίησης του Προϋπολογισμού 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Χρηστή Διακυβέρνηση ΚΟΑ και Αθλητικών Ομοσπονδιών
 • Οργανωτική Δομή ΚΟΑ
 • Αναβάθμιση Αθλητικής Υποδομής
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Πρωτόκολλα με άλλα κράτη
 • Ακαδημία Αθλητισμού κτλ.

Δηλώσεις:

Η αύξηση ποινών για παραβιάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας στη Βουλή

Αυξάνονται οι ποινές για παραβιάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, πολλές από τις οποίες αφορούν την διακίνηση προϊόντων από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές. Το θέμα συζήτησε σήμερα η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, χωρίς ωστόσο ακόμα να τεθεί στο τραπέζι το ύψος των αυξήσεων των ποινών.

Σε δηλώσεις του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Χρύσης Παντελίδης είπε πως συζήτησαν επί της αρχής του νομοσχεδίου για τροποποίηση του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου με απώτερο σκοπό την εναρμόνιση με τον Κανονισμό της ΕΕ 952 του 2013 αλλά και την αύξηση των ποινών για παραβιάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

Όπως είπε, εκ πρώτης όψεως η Επιτροπή θεωρεί θετική την αύξηση τέτοιων ποινών, με την οποία συμφωνούν και οι επιχειρηματικοί φορείς, καθώς θεωρούν ότι αυτή η αύξηση θα συμβάλει στην πάταξη των παρανομιών που δυστυχώς παρατηρούνται στη διακίνηση προϊόντων από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές, κατά παράβαση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, προκαλώντας αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των επιχειρήσεων που νομίμως λειτουργούν στις ελεύθερες περιοχές.

«Η αυστηρή και πιστή εφαρμογή του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής είναι ευθύνη του κράτους και η Κυβέρνηση οφείλει να μεριμνήσει για κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Παντελίδης είπε πως δεν συζητήθηκε ακόμη το ύψος των ποινών, προσθέτοντας ωστόσο πως το Τμήμα Τελωνείων εκτιμά πως οι ποινές θα είναι τέτοιες, ώστε να είναι αποτρεπτικές για τέτοιου είδους παραβιάσεις.

Σε σχέση με την επισήμανση για τους κανονισμούς της Πράσινης Γραμμής, είπε πως δεν ήταν επισήμανση του τελωνείου αλλά μελών της Επιτροπής καθώς κρίνουν πως εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Ο κ. Παντελίδης αναφέρθηκε στη συνέχεια στη συζήτηση επί της αρχής τροποποιητικών νομοσχεδίων έμμεσης στήριξης καθώς και φορολογικών και διαδικαστικών διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις για ζητήματα τα οποία είχαν προκύψει εξαιτίας του κορωνοϊού και των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί το 2020 και το 2021.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής είπε πως συζητήθηκαν ακόμη οι προϋπολογισμοί δύο ημικρατικών οργανισμών, του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών και του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας.

Ο κ. Παντελίδης σημείωσε την τεράστια καθυστέρηση που παρατηρείται στην έτσι κι αλλιώς εκπρόθεσμη πλέον κατάθεση των προϋπολογισμών των ημικρατικών οργανισμών, και επανέλαβε πως για τα όποια ενδεχόμενα προβλήματα προκύψουν από αυτή τη καθυστέρηση δεν ευθύνεται η Βουλή.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Στα δικαστήρια αποφάσεις πρώην εφόρου φορολογίας

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον