Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2022 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος με έσοδα ύψους €47.212.780 και έξοδα ύψους €47.212.780. Από τα έσοδα του Οργανισμού, €41.403.600 προέρχονται από Κρατική Χορηγία. Σύμφωνα με το Επεξηγηματικό Υπόμνημα, οι βασικότεροι παράμετροι υλοποίησης του Προϋπολογισμού 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• Χρηστή Διακυβέρνηση ΚΟΑ και Αθλητικών Ομοσπονδιών
• Οργανωτική Δομή ΚΟΑ
• Αναβάθμιση Αθλητικής Υποδομής
• Ευρωπαϊκά Προγράμματα
• Πρωτόκολλα με άλλα κράτη
• Ακαδημία Αθλητισμού κτλ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αθλητισμός, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

13 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

3 Φεβρουαρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα