Επιτροπή Ενέργειας: Καθυστερήσεις πληρωμών και ανάγκη καταπολέμησης αισχροκέρδειας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 14/06/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Η εφαρμογή του περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμου του 2012 [Ν.123(Ι)/2012], η διαφαινόμενη τάση και ο κίνδυνος που υπάρχει σε σχέση με τις καθυστερήσεις πληρωμών για διάστημα που ενδεχομένως να υπερβαίνει τους έξι μήνες και η ανάγκη καταπολέμησης της αισχροκέρδειας

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εφαρμογή του περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμου του 2012 [Ν.123(Ι)/2012], η διαφαινόμενη τάση και ο κίνδυνος που υπάρχει σε σχέση με τις καθυστερήσεις πληρωμών για διάστημα που ενδεχομένως να υπερβαίνει τους έξι μήνες και η ανάγκη καταπολέμησης της αισχροκέρδειας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Κυριάκος Χατζηγιάννης, έκανε λόγο για «ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο, μια πολύ επικίνδυνη και λανθασμένη πρακτική», η οποία όπως τόνισε «εάν συνεχιστεί  θα επαναληφθεί το φαινόμενο του 2011 – 2012».

Όπως είπε ο κ. Χατζηγιάννης, «θα πρέπει οπωσδήποτε οι υφιστάμενες νομοθεσίες, οι οποίες υπάρχουν και προβλέπουν τα πλαίσια εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρώνονται οι πληρωμές, θα πρέπει οπωσδήποτε να τύχουν σωστής και αποτελεσματικής εποπτείας και από πλευράς του κράτους».

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Χατζηγιάννη, «ουσιαστικά ενώ υπάρχει νομοθεσία, μηχανισμός εποπτείας δεν υπάρχει», για να σημειώσει πως υπάρχει ανάγκη η εκτελεστική εξουσία να την ενισχύσει, έτσι ώστε να υπάρξουν πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι και να αποτραπεί η εμφάνιση και δημιουργία φούσκας στην αγορά, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

Επίσης, είπε ότι «ενώ πολλοί από τους φορείς έχουν πει ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, θέλω να πω ότι τα παράπονα, οι παρατηρήσεις μας, οι αναφορές που έρχονται σε εμάς, δηλούν ξεκάθαρα ότι σε κάποιους τομείς τα πράγματα είναι πολύ τραγικά», για να προσθέσει  ότι εκεί και όπου υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία ή στις πωλήσεις, εκεί αρχίζει να γίνεται η πληρωμή πολύ προβληματική.

Ο κ. Χατζηγιάννης επεσήμανε ότι απαιτείται η ενίσχυση του ρόλου και της λειτουργίας των υφιστάμενων υπηρεσιών, λέγοντας ότι θα μπορούσε αν είναι δυνατόν, να ενισχυθεί η Υπηρεσία Καταναλωτή με την υποχρέωση διενέργειας παρατηρήσεων.

Εισηγήθηκε ακόμα και την ενίσχυση άλλων υπηρεσιών, όπως του Τμήματος Φορολογίας.

«Δεν μπορεί μια υπηρεσία του κράτους, που είναι υπεύθυνη ουσιαστικά για την είσπραξη χρημάτων, όταν και εφόσον σημειώνει ότι υπάρχει παράβαση άλλης νομοθεσίας να μην υπάρχει δυνατότητα να παρεμβαίνει. Σήμερα στο νόμο, ναι, δυστυχώς υπάρχει αυτό το κενό», είπε.

Επιπλέον, ανέφερε πως «υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης του συστήματος», καθώς επίσης δυνατότητα εισαγωγής προνοιών, που να βοηθούν στην είσπραξη, όπως προβλέπεται στις συμβάσεις.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, είπε πως το κόμμα του διαπιστώνει μη εφαρμογή του περί καταπολέμησης των καθυστερημένων πληρωμών νόμου του 2012, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σε πληρωμές για περίοδο που κάποιες φορές φτάνει μέχρι και τους έξι μήνες.

«Αυτό», ανέφερε, «έχει ως αποτέλεσμα τον στραγγαλισμό των πιστωτών, κυρίως προμηθευτών με μικρό κύκλο εργασιών».

Πρόσθεσε πως κάποιοι οφειλέτες για να μειώσουν την περίοδο πίστωσης απαιτούν εκβιαστικά επιπρόσθετη έκπτωση.

Είπε, τέλος, ότι «όλη την ευθύνη για την εφαρμογή των νομοθεσιών και την καταπολέμηση της αισχροκερδείας και της παρανομίας τη φέρει η κυβέρνηση».

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να γίνει εκσυγχρονισμός των προδιαγραφών για κατάταξη των τουριστικών κατασκηνώσεων σε τάξεις πολυτελείας, Α, Β και άνευ τάξης, καθώς επίσης να γίνει και εισαγωγή προδιαγραφών για την κατάταξη των «κατασκηνώσεων πολυτελείας Glamping».

Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση Νομοθεσίας με την οποία να συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου» (στο εξής «ΔΕΦΑ») και με σκοπό την προμήθεια Φυσικού Αερίου στη Δημοκρατία, τη διανομή και μεταφορά του εντός της Δημοκρατίας και την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση όλων των αναγκαίων υποδομών για την άσκηση των καθηκόντων και ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η κατάργηση των «Οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2009».

Ο περί της Εκλογής Διαχειριστικών Επιτροπών σε Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Αναπτύξεις Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της εκλογής διαχειριστικής επιτροπής σε κάθε βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη.

Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η κατάργηση των υφιστάμενων Κανονισμών του 2011 και η αντικατάσταση τους με τους παρόντες Κανονισμούς, καθώς και η ολοκλήρωση της μεταφοράς των προνοιών της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 στο εθνικό δίκαιο.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον