Οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των κανονισμών είναι η κατάργηση των «Οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2009».

Επιπρπόσθετα, στους κανονισμούς έχει κριθεί σκόπιμο να περιληφθεί διάταξη, η οποία διευκρινίζει ότι «Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία εκκρεμεί ή βάση αγωγής, η οποία δημιουργήθηκε ή εκκρεμεί πριν την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών και αφορά οφειλόμενα τέλη ελλιμενισμού και άλλα ζητήματα, τα οποία προέκυψαν πριν την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, συνεχίζονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού».

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Μαρίνες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

17 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

23 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα