Ο περί της Εκλογής Διαχειριστικών Επιτροπών σε Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Αναπτύξεις Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της εκλογής διαχειριστικής επιτροπής σε κάθε βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων η υποχρέωση των ιδιοκτητών των μονάδων κάθε βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ανάπτυξης για σύγκλιση σύσκεψης με σκοπό την εκλογή διαχειριστικής επιτροπής, η υποχρέωση του προέδρου της εκλεγείσας διαχειριστικής επιτροπής για την εγγραφή της στο μητρώο που θα τηρείται από την αρμόδια τοπική αρχή, οι αρμοδιότητες της εν λόγω διαχειριστικής επιτροπής και το διοικητικό πρόστιμο που δύναται να επιβληθεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, για λόγους αποτελεσματικής εκπροσώπησης και καλύτερης διαχείρισης των υποθέσεων κάθε βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ανάπτυξης, με σκοπό κυρίως την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν σε αυτή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Βιομηχανία

Ημερολόγιο

10 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

16 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα