Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η θέσπιση Νομοθεσίας με την οποία να συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου» (στο εξής «ΔΕΦΑ») και με σκοπό την προμήθεια Φυσικού Αερίου στη Δημοκρατία, τη διανομή και μεταφορά του εντός της Δημοκρατίας και την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση όλων των αναγκαίων υποδομών για την άσκηση των καθηκόντων και ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Ειδικότερα, με το παρόν νομοσχέδιο:

(α) καθορίζονται τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΔΕΦΑ,

(β) ρυθμίζεται η διαδικασία διορισμού, και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ οι αρμοδιότητες και λειτουργία αυτού,

(γ) προνοείται η συνεργασία της ΔΕΦΑ με άλλες αρχές της Δημοκρατίας και οργανισμούς της αλλοδαπής,

(δ) προβλέπεται η στελέχωση της ΔΕΦΑ μέσω του διορισμού υπαλλήλων και Γενικού Διευθυντή,

(ε) καθορίζονται οι εξουσίες του Υπουργού και η δυνατότητα διορισμού εντεταλμένων επιθεωρητών και οι εξουσίες αυτών,

(στ) περιέχονται πρόνοιες για τη διαχείριση των οικονομικών της ΔΕΦΑ, σε συνάρτηση με τους περί της Λογιστικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμους του 2014 έως 2019 και τους περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμους του 2014 έως 2017,

(ζ) θέτει το πλαίσιο άσκησης πειθαρχικού ελέγχου των μελών του προσωπικού της ΔΕΦΑ, και

(η) μέσω των μεταβατικών διατάξεων επιδιώκεται η ομαλή διαδοχή της ΔΕΦΑ Λτδ από τη ΔΕΦΑ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΔΕΦΑ, Ενέργεια, Φυσικό αέριο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

24 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα