Επιτροπή Ενέργειας: ΔΕΦΑ, ΑΠΕ, εξαγωγή ΦΑ και ΦΠΑ καυσίμων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 03/05/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε, παρουσία της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, συνοδευόμενης από υπηρεσιακούς παράγοντες, και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία καθιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου» (ΔΕΦΑ), με σκοπό την προμήθεια φυσικού αερίου στη Δημοκρατία, τη διανομή και μεταφορά του εντός της Δημοκρατίας και την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση όλων των αναγκαίων υποδομών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Κατά τη συζήτηση, την Επιτροπή απασχόλησαν κυρίως οι πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού της ΔΕΦΑ Λτδ κατά τη μετατροπή της από ιδιωτική εταιρεία σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου.

Τρεις εβδομάδες δόθηκαν στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για ετοιμασία των σχεδίων υπηρεσίας των υπαλλήλων της ΔΕΦΑ, από τη Βουλή ώστε να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις η προώθηση του νομοσχεδίου για την μετατροπή της ΔΕΦΑ σε κρατική εταιρεία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Χατζηγιάννης σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, είπε πως  με τον διαφαινόμενο συμβιβασμό, διασφαλίζεται απόλυτα το προσωπικό που θα επιχειρήσει να λάβει το καθεστώς του δημόσιου υπαλλήλου αλλά και το προσωπικό που δεν θα επιλέξει το δρόμο της νέας πρόσληψης.

Τα πράγματα βαίνουν καλώς, είπε και τόνισε ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια χρόνου και θα πρέπει οι διαδικασίες να κινηθούν το συντομότερο δυνατόν. «Η ΔΕΦΑ θα πρέπει να γίνει δημόσια εταιρεία, θα πρέπει να διαχειριστεί την έλευση ΦΑ στην Κύπρο και μάλιστα, ως αναδυόμενη αγορά, θα πρέπει να ενδιατρίψουμε με τρόπο που να μην διασφαλίσουμε μονοπώλια στην αγορά ΦΑ, να είναι όλες οι επιλογές ανοικτές», είπε.

Παράλληλα, συνέχισε ο κ. Χατζηγιάννης, θα πρέπει και εν δυνάμει η Κύπρος να αξιοποιήσει όλους τους πόρους που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. «Δεν υπάρχει περιθώριο για όσους επιβουλεύονται την ανοικτή αγορά, για να έρθουν με τρόπο να δημιουργήσουν τέτοιου είδους εμπόδια που να μην έχει ο καταναλωτής εκείνη την ευχέρεια να αγοράζει το φθηνότερο ΦΑ», είπε.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης, ανέφερε πως εδώ και κάποιο διάστημα ανέμενε η Επιτροπή κάποια στοιχεία σε σχέση με το πόσα πληρώνει ο καταναλωτής μέσω προστίμων που αφορά τους ρύπους και πόσα λεφτά από τη δημοπρασία εκπομπής ρύπων επιστρέφουν στη χώρα βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας. Δυστυχώς, είπε δεν έχουν πάρει τα στοιχεία για αυτά ερωτήματα και συνεπώς, ανέφερε, θα καταθέσει δύο τροπολογίες για το συγκεκριμένο Ταμείο.

Η μια τροπολογία θα αφορά τη συμμετοχή οργανωμένου συνδέσμου καταναλωτών με μόνιμη συμμετοχή στην επιτροπή διαχείρισης του Ταμείου αυτού, και η άλλη θα αφορά την επιστροφή ποσοστού των χρημάτων από τη δημοπρασία στο συγκεκριμένο Ταμείο.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Τα βρήκαν για τις προαγωγές στη νέα ΔΕΦΑ

Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε, παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων, την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές», καθώς και τον εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζει την ποιότητα των καυσίμων.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή εξέτασε ορισμένα θέματα που παρέμειναν σε εκκρεμότητα από προηγούμενη συνεδρία της. Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν οι πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν, μεταξύ άλλων, την προβλεπόμενη δυνατότητα διορισμού εντεταλμένων επιθεωρητών αποκλειστικά από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, την προβλεπόμενη εξουσία του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου έχει προσαφθεί κατηγορία εναντίον προσώπου για αδίκημα που προβλέπεται στις πρόνοιες του νομοσχεδίου, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να εκδίδει διάταγμα που να απαγορεύει στον κατηγορούμενο την εμπορία οποιουδήποτε πετρελαιοειδούς ή καυσίμου σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το κατ’ ισχυρισμόν αδίκημα μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς και η εισήγηση για προσθήκη δυνατότητας του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για έκδοση διατάγματος που να ρυθμίζει την ιχνηθέτηση και τον χρωματισμό των καυσίμων.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης επί του πιο πάνω νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συζήτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων. Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη βελτίωση της λειτουργίας του Ταμείου και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων. Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές».

Κατά τη συζήτηση, αναφορικά με το πρώτο νομοσχέδιο, την Επιτροπή απασχόλησε η ενδεχόμενη προσθήκη πρόνοιας για κατάθεση στο Ταμείο μέρους των εσόδων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τα οποία παραχωρούνται στη Δημοκρατία. Όσον αφορά στο δεύτερο νομοσχέδιο, την Επιτροπή απασχόλησαν οι εισηγήσεις για προσθήκη προνοιών που να ρυθμίζουν τη διασφάλιση του δικαιώματος των ενοικιαστών να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα στις οροφές των πολυκατοικιών που διαμένουν, καθώς και η απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές κτιρίων.

Μέχρι το 2026 η Κύπρος αναμένεται να εξάγει ΦΑ, δηλώνει η Υπουργός Ενέργειας, θετικό το κλίμα για Κύπρο στην Σύνοδο της ΕΕ

Η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου δήλωσε πως η Κύπρος αναμένεται να εξάγει φυσικό αέριο από το τεμάχιο Αφροδίτη περί το 2026, ενώ είπε επίσης πως με επιστολή της προς την Ευρωπαία Επίτροπο για την Ενέργεια, ανέλυσε τη σημαντική θέση της Κύπρου στα ενεργειακά της ΕΕ ως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου με κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Πολύ θετικό για την Κύπρο ήταν το κλίμα που επικράτησε κατά τη χθεσινή σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ με αντικείμενο συζήτησης τους τρόπος απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, όπως δήλωσε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου. Παράλληλα, η κα. Πηλείδου δήλωσε πως η Κύπρος αναμένεται να εξάγει φυσικό αέριο από το τεμάχιο Αφροδίτη περί το 2026 ενώ είπε επίσης πως με επιστολή της προς την Ευρωπαία Επίτροπο για την Ενέργεια, ανέλυσε τη σημαντική θέση της Κύπρου στα ενεργειακά της ΕΕ ως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου με κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Σε δηλώσεις της μετά την Επιτροπή Εμπορίου, η Υπουργός αφού κλήθηκε να σχολιάσει τα αποτελέσματα από την Έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, είπε πως το κλίμα στη Σύνοδο διαμορφώθηκε πολύ θετικά για την Κύπρο δεδομένου ότι έγιναν αλλαγές στο λεκτικό της κοινής Διακήρυξης, ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνει τη σημασία εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας καθώς και τη συνεργασία των κρατών μελών που έχουν τέτοια αποθέματα για να επιτευχθεί η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Επομένως θεωρούμε σημαντικές τις παρεμβάσεις της Κύπρου καθώς και το τελικό αποτέλεσμα», είπε.

Η κα. Πηλείδου αναφέρθηκε στην πολύ εποικοδομητική τηλεδιάσκεψη που είχε με την Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ πριν από μια βδομάδα, κατά την οποία ζητήθηκε να καταθέσει η Κύπρος γραπτώς λεπτομερή σχέδια με τον πιθανό ρόλο της Κύπρου. Πρόσθεσε πως έχει ήδη κατατεθεί επιστολή προς την Επίτροπο, η οποία συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τις ευκαιρίες που πιθανό να παρουσιάζονται από τα δικά μας κοιτάσματα και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να γίνουν εξαγωγές προς την ΕΕ, αλλά και το ρόλο της χώρας ως εταίρος στην τριμερή και πολυμερή συνεργασία με γειτονικά κράτη.

Απατώντας σε άλλη ερώτηση, η κα. Πηλείδου είπε πως η Κύπρος είναι το μόνο κράτος-μέλος που εκπροσωπείται στην ομάδα χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και συνεπώς ο ρόλος της μπορεί να είναι πολύ σημαντικός και ως συνεργάτης και εκπρόσωπος της ΕΕ στην περιοχή.

Ερωτηθείσα αν η χώρα μας θα αξιοποιήσει τα κοιτάσματά της τώρα που έχει ανάγκη η ΕΕ από φυσικό αέριο, είπε πως αυτή είναι η προσπάθεια, ενώ σημείωσε πως ο αγωγός προς την Τουρκία είναι ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα που πιθανόν να αντιμετωπίσει τις ίδιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και άλλοι αγωγοί με τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες.

Είπε πως υπάρχουν πολλές επιλογές όσον αφορά τις υποδομές, σημειώνοντας πως η μία είναι τα κυπριακά κοιτάσματα να διασυνδεθούν με αγωγούς προς την Αίγυπτο, είτε μαζί με το Ισραήλ είτε ξεχωριστά. Διευκρίνισε πως γίνονται επαφές με τις εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη αγωγούς από διάφορα κοιτάσματα προς τις υποδομές της Αιγύπτου, και είναι προχωρημένες οι συζητήσεις και από πλευράς των εταιρειών, καθώς πρέπει να εμπλακούν και αυτές για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι υποδομές μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, δηλαδή των τριών με τεσσάρων ετών.

Πρώτιστος στόχος, συνέχισε, για εξαγωγή φυσικού αερίου από την Κύπρο μέσα σε αυτά τα χρονοδιαγράμματα είναι η Αφροδίτη. Σημείωσε, παράλληλα, πως όσο πιο πολλές επιβεβαιωμένες ποσότητες φυσικού αερίου προστίθενται στα κοιτάσματα της Κύπρου, τόσο πιο εύκολη είναι η ανάπτυξη. «Δηλαδή και τα αποτελέσματα του ΄Γλαύκος΄ αλλά και τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων ENI-TOTAL που θα ακολουθήσουν θα είναι μεγάλης σημασίας όσον αφορά την όλη εικόνα», είπε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, η Υπουργός Ενέργειας είπε πως το σενάριο ανάπτυξης είναι πολύ απτό, και σίγουρα ξεκινούν οι σεισμικές μελέτες στο τεμάχιο 5 μέσα στο ερχόμενο καλοκαίρι καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες προσφοράς. «Ναι, υπάρχει η πρόθεση επίσπευσης και ακολούθησης ενός προγράμματος το οποίο να έχει απτά αποτελέσματα. Αναμένουμε και από την Chevron την οποία θα ξαναδούμε μέσα στο επόμενο διάστημα, 13 του μήνα, για να δούμε σε πιο μεγάλη λεπτομέρεια το πρόγραμμα», είπε.

Κληθείσα να πει τη θέση της Κομισιόν χθες, είπε πως εκφράστηκε η αλληλεγγύη προς όλα τα κράτη μέλη. Σημείωσε πως γίνονται προσπάθειες για εντατικοποίηση της συζήτησης όσον αφορά την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο αλλά και όσον αφορά θέματα αποθήκευσης φυσικού αερίου και θέματα διατήρησης αποθεμάτων καθώς και την πράσινη μετάβαση που δεν πρέπει να μπει σε δεύτερη μοίρα λόγω των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα

Ερωτηθείσα στη συνέχεια αν προτίθεται να δώσει επέκταση στο μέτρο που αποφάσισε η Κυβέρνηση τον Μάρτη σε σχέση με τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, η κα. Πηλείδου δήλωσε πως το θέμα αυτό ήδη μελετάται από το Υπουργείο Οικονομικών και γίνεται μια σοβαρή μελέτη για επέκταση τόσο εκείνου του μέτρου όσο και για επέκταση του μέτρου μείωσης του ΦΠΑ για ευάλωτους καταναλωτές και λοιπούς οικιακούς καταναλωτές στον ηλεκτρισμό.

Σε σχόλιο ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα στην Κύπρο γίνονται πριν να παραληφθούν τα φορτία με τις νέες υψηλές τιμές ενώ δεν μειώνονται όταν πέσουν οι διεθνείς τιμές, η κα. Πηλείδου είπε πως η Κύπρος είναι μια μικρή αγορά και οι εισαγωγές γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα των 2 με 3 εβδομάδων. «Επομένως, βάσει των τιμών οι οποίες έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα των φορτίων που έχουν εισαχθεί, δεν έχει εντοπιστεί αισχροκέρδεια όσον αφορά τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο», είπε.

Πρόσθεσε πως τους τελευταίους 8 μήνες, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια έκδοσης προσφορών και ανάπτυξης ενός καινούριου λογισμικού συστήματος, οι διαδικασίες του οποίου έχουν ολοκληρωθεί σε μικρό χρονικό διάστημα και τώρα βρίσκεται σε εφαρμογή. Το σύστημα αυτό είναι σε συμφωνία με τον Γενικό Ελεγκτή, το Γενικό Λογιστήριο και άλλους φορείς και έχουν συγκεκριμενοποιηθεί οι παράμετροι που εξετάζονται για να διαπιστώνεται αν υπάρχει αισχροκέρδεια ή όχι. Σημείωσε πως το σύστημα αυτό έχει τεθεί σε εφαρμογή μέσα στις τελευταίες εβδομάδες και με βάση αυτό υπάρχει πολύ ποιοτικότερη πληροφόρηση και ανάλυση σε σχέση με τις τιμές που επικρατούν και σε σχέση με τις αναπροσαρμογές στις τιμές που θεωρούνται λογικές με βάση τις συναλλαγματικές διαφορές, τα μεταφορικά κόστη, ώστε να εντοπίζεται αμέσως η αισχροκέρδεια.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Προς παράταση μείωσης φόρων σε καύσιμα, ηλεκτρισμό

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα