Συνέχεια στη συζήτηση για την εκδικητική πορνογραφία

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/03/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νομού:

Ο περί της μη Συναινετικής Χρήσης Προσωπικών Εικόνων Ερωτικού ή/και Σεξουαλικού Περιεχομένου Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η θέσπιση ξεχωριστής νομοθεσίας, ώστε να ποινικοποιηθεί η μη συναινετική χρήση προσωπικών εικόνων ερωτικού ή/και σεξουαλικού περιεχομένου (η ούτως καλούμενη «εκδικητική πορνογραφία»), η οποία διαπράττεται από οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε αυτή στρέφεται κατά γυναικών είτε κατά ανδρών, και η οποία συνιστά παραβίαση του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του εικονιζόμενου προσώπου με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες.

Συνέχεια στη συζήτηση για την εκδικητική πορνογραφία

Συνεχίστηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως η συζήτηση για θέσπιση νομοθεσίας για την ποινικοποίηση της μη συναινετικής χρήσης προσωπικών εικόνων ερωτικού ή/και σεξουαλικού περιεχομένου, η ούτω καλούμενη «εκδικητική πορνογραφία».

Μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, δήλωσε ότι έχει αρχίσει σήμερα η κατ’ αρθρον συζήτηση της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ για τη θέσπιση μιας ξεχωριστής και πιο αυστηρής νομοθεσίας για το φαινόμενο που έμεινε γνωστό ως «εκδικητική πορνογραφία» που είναι το φαινόμενο στο οποίο πέφτουν θύματα κατά κανόνα γυναίκες – αλλά όχι μόνο γυναίκες – και  κατά το οποίο δημοσιοποιείται ή διαδίδεται υλικό, φωτογραφίες, βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου, χωρίς τη συναίνεσή τους.

Ο κ. Κουκουμάς εξήγησε ότι πρόκειται για ένα αδίκημα, μια πρακτική που έχει εξοντωτικές, ηθικές, προσωπικές, επαγγελματικές και ψυχολογικές συνέπειες για το θύμα και όχι άδικα χαρακτηρίζεται αυτό το αδίκημα ως «διαδικτυακός βιασμός».

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του καθώς, όπως είπε, από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, και από την πλευρά του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και από τη Νομική Υπηρεσία, αλλά και από όλους τους φορείς που είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες συνεδριάσεις «εκφράστηκε η συμφωνία για τη φιλοσοφία και τον προσανατολισμό» της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ.

«Να πω ότι η πρόταση νόμου που καταθέτουμε ενισχύει δραστικά το σημερινό πλαίσιο έτσι ώστε να ενισχυθεί η νομική υποχρέωση των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών να αφαιρούν άμεσα τέτοιο υλικό από τους ιστοχώρους τους», είπε ο κ. Κουκουμάς.

Εξήγησε ότι υπάρχει μια άλλη διαφοροποίηση έτσι ώστε να μην απαιτείται η απόδειξη πρόθεσης για διαπόμπευση του θύματος από μέρους του δράστη κάτι το οποίο, όπως ανέφερε, είναι πολύ σημαντικό διότι στις πλείστες περιπτώσεις οι δράστες έλεγαν ότι «το έκαμα για αστείο, για να εκδικηθώ ή άλλα τέτοια».

Σημείωσε ακόμη ότι η πρόταση νόμου προνοεί προστασία όλων των θυμάτων, ανεξαρτήτως φύλου. Είπε ακόμη ότι θα πρέπει βεβαίως να καλύπτονται και οι περιπτώσεις στις οποίες το υλικό δεν είναι πραγματικό, αλλά έχει τύχει ψηφιακής επεξεργασίας ή έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ένα πρόσωπο να παρουσιάζεται ρεαλιστικά ότι πρωταγωνιστεί ή συμμετέχει σε μια τέτοια πράξη.

Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου, ώστε να υπάρχει νομική σαφήνεια ως προς τη δικαιοδοσία και εξουσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως προς τον τρόπο άσκησης της δικαιοδοσίας του και ως προς τη λειτουργία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την Εφαρμογή Ενισχυμένης Συνεργασίας για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την Εφαρμογή Ενισχυμένης Συνεργασίας για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη άσκηση στη Δημοκρατία των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Ο περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση της Δημοκρατίας με διαδικασία παράβασης που άρχισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω μη ορθής μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η προσθήκη στις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο των ονομάτων των μαρτύρων που προτίθεται να καλέσει η κατηγορούσα αρχή, παροχή δυνατότητας καταχώρισης έφεσης κατά αθωωτικής απόφασης χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση σύστασης ή γραπτής έγκρισης του Γενικού Εισαγγελέα και αύξηση της προθεσμίας ειδοποίησης έφεσης σε περιπτώσεις που ο λόγος έφεσης συνίσταται αποκλειστικά σε νομικό ζήτημα.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε οι διατάξεις του άρθρου 88 να μην απαιτείται να εφαρμόζονται σωρευτικώς επί των προβλεπόμενων ποινών του αδικήματος αλλά διαζευκτικώς για σκοπούς παραγραφής κατηγοριών σε συνοπτικές δίκες.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Δικαστηρίων (Προσωριναί Διατάξεις) (Καταργητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) η παραπομπή των ποινικών υποθέσεων οι οποίες καταχωρίστηκαν σε κατά τόπο αναρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο, στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο και

(β) η κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου.  

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η παροχή δυνατότητας στον Αρχηγό της Αστυνομίας, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, να διορίζει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας Κύπρου ως εξειδικευμένο μέλος της, αναλόγως των προσόντων και της πείρας του.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Οι περί Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Μέση Εκπαίδευση – Θέση Καθηγητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024

Οι περί Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας – Θέση Νομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024

Οι περί Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου – Θέση Εκτελεστικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος προς έγκριση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα