Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Με τον προτεινόμενο Νόμο ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται με έγκριση του Υπουργού να διορίσει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας ως εξειδικευμένο μέλος της Αστυνομίας αναλόγως των προσόντων και πείρας.

Επίσης δύναται να προάγει στο βαθμό Λοχία, Υπαστυνόμου και Ανώτερου Υπαστυνόμου εξειδικευμένο μέλος της Αστυνομίας, δυνάμει Κανονισμών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Αστυνομία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κωστής Ευσταθίου

Ημερολόγιο

July 7, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα