Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε να:

1. προστεθούν στις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο με το οποίο αρχίζει η ποινική δίωξη προσώπου τα ονόματα των μαρτύρων που προτίθεται να καλέσει η κατηγορούσα αρχή,

2. δοθεί η δυνατότητα καταχώρισης έφεσης κατά αθωωτικής απόφασης χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση της σύστασης ή της γραπτής έγκρισης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, και

3. αυξηθεί η προθεσμία ειδοποίησης έφεσης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόσωπο δύναται να ασκήσει έφεση κατά καταδίκης του για λόγο ο οποίος συνεπάγεται μόνο νομικό ζήτημα από δέκα (1Ο) ημέρες σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία απαγγέλθηκε η καταδίκη.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κωστής Ευσταθίου, Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

3 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα