Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε ποινικές υποθέσεις οι οποίες καταχωρίστηκαν σε Επαρχιακό Δικαστήριο που δεν είναι το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο να παραπέμπονται στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη ως απόρροια της κατάργησης του περί Δικαστηρίων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου του 1974 που επέρχεται με άλλη πρόταση νόμου, με σκοπό την επαναφορά της Αρχής του Φυσικού Δικαστή, η οποία προβλέπεται στον περί Δικαστηρίων Νόμο του 1960 και στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο, Κεφ.155.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την νομοθεσία της οποίας προτείνεται η κατάργηση, δεν εφαρμόζονται προσωρινά, ήτοι ενόσω διαρκεί η έκρυθμη κατάσταση που δημιουργήθηκε συνεπεία της Τουρκικής Εισβολής, οι διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου που αφορούν την κατά τόπον αρμοδιότητα των Επαρχιακών Δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κωστής Ευσταθίου

Ημερολόγιο

3 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

11 Απριλίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

29 Απριλίου, 2024

Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

10 Μαΐου, 2024

Η αναπομπή υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα